Chinese patent formulas starting with letter A

(Click TRY ME to access complete information on Chinese patent formulas)


A   B   C   D   E   F   G   HI   J   K   L   M   NO   P   Q   R   S   T   UVW   X   Y   Z  
 
Try TCM Assistant now
No registration required
 


Absorption & Digestion Tablet (Shen Ling Bai Zhu Pian), Bio Essence brand

Abundant Yin Teapills (Du Bu Yin Wan), BaoLu brand

Achyranthes & Plantago Formula (Ji Sheng Shen Qi Wan), Sun Ten brand

Achyranthes & Plantago Formula (Ji Sheng Shen Qi Wan), Min Tong brand

Achyranthes & Rehmannia Formula (Zuo Gui Wan), Min Tong brand

Achyranthes & Rehmannia Formula (Zuo Gui Wan), Sun Ten brand

Aconite & G.L. Combination (Si Ni Tang), Sheng Chang brand

Aconite & G.L. Combination (Si Ni Tang), Min Tong brand

Aconite, Ginger & Licorice Combination (Si Ni Tang), KPC brand

Aconite, Ginger & Licorice Combination (Si Ni Tang), Sun Ten brand

Aconite, Ginger & Licorice Combination (Si Ni Tang), Bio Essence brand

Aconite, Ginseng & Ginger Combination (Fu Zi Li Zhong Tang), Bio Essence brand

Aconite, Ginseng & Ginger Combination (Fu Zi Li Zhong Tang), Sun Ten brand

Aconite, Ginseng & Ginger Combination (Fu Zi Li Zhong Tang), Sheng Chang brand

Aconite, Ginseng & Ginger Combination (Fu Zi Li Zhong Tang), KPC brand

Aconite, Ginseng & Ginger Combination (Fu Zi Li Zhong Tang), Min Tong brand

Added Flavors Supplement the Center & Boost the Qi (Bu Zhong Yi Qi Tang Jia Wei), Blue Poppy brand

Added Ingredients Free and Relaxed Pills (Jia Wei Xiao Yao Wan), Tang Long brand

Adenophora & Ophiopogon Combination (Sha Shen Mai Dong Tang), Min Tong brand

Agastache Correct the Qi Pills (Huo Xiang Zhen Qi Wan), Tang Long brand

Agastache Formula (Huo Xiang Zheng Qi San), Bio Essence brand

Agastache Formula (Huo Xiang Zheng Qi San), Sheng Chang brand

Agastache Formula (Huo Xiang Zheng Qi San), Sun Ten brand

Agastache Formula (Huo Xiang Zheng Qi San), Min Tong brand

Agastache Formula (Huo Xiang Zheng Qi San), KPC brand

Ai Fu Nuan Gong Wan (Ai Fu Nuan Gong Wan), Sun Ten brand

Ai Fu Nuan Gong Wan (Ai Fu Nuan Gong Wan), Xian He brand

Aller Ease (Bi Qui Tang Jia Jian), Blue Poppy brand

Allergy Season Tablet (Bi Min Gan Pian), Bio Essence brand

All-Inclusive Great Tonic Tablet (Shi Quan Da Bu Pian), Bio Essence brand

All-Inclusive Great Tonifying Formula (Shi Quan Da Bu Tang), Honso Kampo TCM brand

An Fu Yin (An Fu Yin), Sun Ten brand

An Gong Niu Huang Wan (An Gong Niu Huang Wan), Feng Liao Xing brand

An Gong Niu Huang Wan (An Gong Niu Huang Wan), Shuang Shi brand

An Mian Pian (An Mian Pian), Plum Flower, Traditional Teapills & Tablets brand

An Mian San (An Mian San), Sun Ten brand

An Shen Bu Nao Pian (An Shen Bu Nao Pian), Sun Ten brand

An Shen Bu Nao Ye (An Shen Bu Nao Ye), Xin Qun brand

An Shen Bu Xin Wan (An Shen Bu Xin Wan), Min Shan brand

An Shen Bu Xin Wan (An Shen Bu Xin Wan), Heng Yi brand

An Shen Bu Xin Wan (An Shen Bu Xin Wan), Sun Ten brand

An Shen Ding Zhi Tang (An Shen Ding Zhi Tang), Sun Ten brand

An Shen Ding Zhi Wan (An Shen Ding Zhi Wan), BaoLu brand

An Shui Su (An Shui Su), Wei Yuan Tang brand

An Shui Wan Teapills (An Shui Wan), Plum Flower, Traditional Teapills & Tablets brand

An Shui Wan Teapills (An Shui Wan), BaoLu brand

An Tai Wan (An Tai Wan), Sun Ten brand

An Wei Pian (An Wei Pian), Jun Shan brand

Anchor the Yang (Anchor the Yang), KAN brand

Andrographitis Germ Fighter Tablet (Chuan Xin Lian Kang Yan Pian), Bio Essence brand

Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia Formula (Zhi Bai Di Huang Wan), Bio Essence brand

Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia Formula (Zhi Bai Di Huang Wan), Sun Ten brand

Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia Formula (Zhi Bai Di Huang Wan), Sheng Chang brand

Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia Formula (Zhi Bai Di Huang Wan), KPC brand

Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia Formula (Zhi Bai Di Huang Wan), Min Tong brand

Anemarrhena, Phellodendron, Rehmannia Pills (Zhi Bai Di Huang Wan), Tang Long brand

Anemone Combination (Bai Tou Weng Tang), Sun Ten brand

Anemone Combination (Bai Tou Weng Tang), Min Tong brand

Anemone Combination (Bai Tou Weng Tang), KPC brand

Angelica & Mastic Combination (Zhen Ren Huo Ming Yin), KPC brand

Angelica & Mastic Combination (Zhen Ren Huo Ming Yin), Min Tong brand

Angelica 4 (Si Wu Tang), Lao Dan brand

Angelica and Eucommia Support Formula (Angelica and Eucommia Support Formula), KAN brand

Angelica Dang Gui Pills (Dang Gui Wan), Tang Long brand

Angelica Du Huo and Loranthus Pills (Du Huo Ji Sheng Wan), Tang Long brand

Angelica E Ginseng 8 (Ba Zhen Tang), Lao Dan brand

Angelica Restorative Formula (Angelica Restorative Formula), KAN brand

Anti-Nue Boost the Qi (Kang Nue Bu Zhong Yi Qi Tang), Blue Poppy brand

Antiphlogistic Formula (Antiphlogistic Formula), KAN brand

Anti-protrusion for Spine Pill (Kang Gu Zeng Sheng Wan), Bio Essence brand

Anti-protrusion for Spine Tablet (Kang Gu Zeng Sheng Pian), Bio Essence brand

Apricot & Licorice Combination (Ma Xing Gan Shi Tang), Min Tong brand

Apricot Seed & Linum Combination (Ma Zi Ren Wan), Min Tong brand

Apricot Seed & Linum Formula (Ma Zi Ren Wan), KPC brand

Apricot Seed & Linum Formula (Ma Zi Ren Wan), Bio Essence brand

Apricot Seed & Linum Formula (Ma Zi Ren Wan), Sun Ten brand

Apricot Seed & Perilla Combination (Xing Su Yin), Min Tong brand

Apricot Seed & Perilla Formula (Xing Su Yin), KPC brand

Apricot Seed & Perilla Formula (Xing Su San), Sun Ten brand

Apricot Seed & Perilla Pediatric Formula (Xing Su Yin (Pediatric)), KPC brand

Apricot Semen & Linum Formula (Ma Zi Ren Wan), Sheng Chang brand

Apricot Semen & Perilla Formula (Xing Su San), Sheng Chang brand

Aquilaria & Perilla Combination (San Ho San), Min Tong brand

Arctium Combination (Qing Xin Li Ge Tang), KPC brand

Arctium Combination (Qing Yan Li Ge Tang), Min Tong brand

Areca & Evodia Combination (Bian Zhi Xin Qi Yin), Sun Ten brand

Areca & Evodia Combination (Bian Zhi Xin Qi Yin), Min Tong brand

Areca Seed & Chaenomeles Formula (Ji Ming San), Min Tong brand

Areca Seed & Chaenomeles Formula (Ji Ming San), KPC brand

Areca Seed & Chaenomeles Formula (Ji Ming San), Sun Ten brand

Areca Seed Combination (Jiu Wei Bing Lang Jia Wu Fu Tang), KPC brand

Areca Seed Combination (Jiu Wei Bin Lang Jia Wu Fu Tang), Min Tong brand

Areca Seed Combination (Modified) (Jiu Bing Wu Fu Tang), Min Tong brand

Arisaema & Acorus Combination (Ping Tan Tang), Min Tong brand

Arnebia & Oyster Shell Combination (Zi Gen Mu Li Tang), Sun Ten brand

Arouse Vigor (Arouse Vigor), KAN brand

Arrest Wheezing Combination (Ding Chuan Tang), Tian Jiang brand

Artemisia & Turtle Shell Combination (Qing Hao Bie Jia Tang), KPC brand

Aster & Morus Combination (Platycodon & Fritillaria Combination) (Qing Fei Tang (Jia Wei)), Min Tong brand

Aster Combination (Zi Wan Tang), Min Tong brand

Aster Combination (Zi Wan Tang), KPC brand

Aster Combination (Zi Wan Tang), Sun Ten brand

Aster Lung Clear Formula (Zi Wan San), Min Tong brand

Astragalus & Aconite Combination (Shi Wei Zuo San), Min Tong brand

Astragalus & Atractylodes Combination (Qing Shu Yi Qi Tang), KPC brand

Astragalus & Atractylodes Combination (Qing Shu Yi Qi Tang), Min Tong brand

Astragalus & Atractylodes Combination (Qing Shu Yi Qi Tang), Sun Ten brand

Astragalus & Atractylodes Combination (Qing Shu Yi Qi Tang), Sheng Chang brand

Astragalus & Cinnamon Five Herb Combination (Huang Qi Wu Wu Tang), Min Tong brand

Astragalus & Cinnamon Five Herb Combination (Huang Qi Wu Wu Tang), KPC brand

Astragalus & Oyster Shell Formula (Mu Li San), Min Tong brand

Astragalus & Peony Combination (Bu Yang Huan Wu Tang), KPC brand

Astragalus & Peony Combination (Bu Yang Huan Wu Tang), Min Tong brand

Astragalus & Peony Combination (Bu Yang Huan Wu Tang), Sun Ten brand

Astragalus & Pinellia Combination (Sheng Yang Yi Wei Tang), Sheng Chang brand

Astragalus & Platycodon Formula (Qian Jin Nei Tuo San), Min Tong brand

Astragalus & Platycodon Formula (Qian Jin Nei Tuo San), KPC brand

Astragalus & Salvia Combination (Huang Qi Dan Shen San), Min Tong brand

Astragalus & Siler Formula (Yu Ping Feng San), KPC brand

Astragalus & Zizyphus Combination (Yang Xin Tang), KPC brand

Astragalus & Zizyphus Combination (Yang Xin Tang), Min Tong brand

Astragalus & Zizyphus Combination (Yang Xin Tang), Sheng Chang brand

Astragalus & Zizyphus Combination (Yang Xin Tang), Sun Ten brand

Astragalus and Ligustrum Formula (Huang Qi Dong Qing Pian), Golden Flower brand

Astragalus Combination (Huang Qi Jian Zhong Tang), KPC brand

Astragalus Combination (Huang Qi Jian Zhong Tang), Min Tong brand

Astragalus Combination (Huang Qi Jian Zhong Tang), Sun Ten brand

Astragalus Formula (Astragalus Formula), Golden Flower brand

Atractylodes & Arisaema Combination (Er Zhu Tang), KPC brand

Atractylodes & Arisaema Combination (Er Zhu Tang), Min Tong brand

Atractylodes & Arisaema Combination (Er Zhu Tang), Sun Ten brand

Atractylodes & Cardamon Combination (Modified) (Chuan Si Jun Zi Tang), Min Tong brand

Atractylodes & Dioscorea Combination (Wan Dai Tang), Min Tong brand

Atractylodes & Dioscorea Combination (Wan Dai Tang), KPC brand

Atractylodes & Hoelen Combination (Ling Gui Zhu Gan Tang), Min Tong brand

Atractylodes & Hoelen Combination (Ling Gui Zhu Gan Tang), Sun Ten brand

Atractylodes & Hoelen Combination (Ling Gui Zhu Gan Tang), Sheng Chang brand

Atractylodes & Peony Combination (Wan Dai Tang), Bio Essence brand

Atractylodes & Phellodendron Formula (San Miao San), KPC brand

Atractylodes & Pueraria Combination (Atractylodes & Pueraria Combination), Min Tong brand

Atractylodes & Schizonepeta Combination (Wan Dai Tang), Sheng Chang brand

Atractylodes and Phellodendron Formula (San Miao San), Min Tong brand

Atractylodes Combination (Yue Bi Jia Zhu Tang), Min Tong brand

Atractylodes Combination (Yue Bi Jia Zhu Tang), KPC brand

Atractylodes Combination (Yue Bi Jia Zhu Tang), Sun Ten brand

Aucklandia & Coptis Teapills (Xiang Lian Wan), BaoLu brand

Aucklandia, Amomum Nourish Stomach Pills (Xiang Sha Yang Wei Wan), Tang Long brand

Aucklandia, Amomum, Six Gentlement Pills (Xiang Sha Liu Jun Wan), Tang Long brand

Augmented Rambling Formula (Jia Wei Xiao Yao San), Honso Kampo TCM brand

Auranthium & Bamboo Combination (Ju Pi Zhu Ru Tang), Min Tong brand

Aurantium & Bamboo Combination (Ju Pi Zhu Ru Tang), Bio Essence brand

Autumn Rain Teapills (Sha Shen Mai Men Dong Wan), BaoLu brand

 
Try TCM Assistant now
No registration required
 


Why join TCM Assistant?

  • Access a complete TCM herbal reference system. Simply type keywords (symptoms, ingredients, actions, etc.) and find exactly the formula or ingredient you are looking for. Our database contains some 1,200 formulas and 3,000 modifications from the classic literature, more than 2,000 Chinese patent formulas, over 1,000 Chinese herbs, and at least 4,000 symptoms and diseases.
  • Use many innovative prescription functions.
  • Place orders directly with any of your suppliers.
  • Post your professional information on the practitioner’s directory in order to increase your visibility to the public.
Visit home page


Classic formula list  Herb list  Patent formula list  Brand list