The intelligent database for practitioners of Traditional Chinese Medicine (TCM)
Classic formula list (French)  Classic formula list (English)  Patent formula list  Herb list  Brand list  Retailer list

PATENT FORMULA LIST


16 Flavors Course the QI (Shi Liu Wei Shu Qi Yin)

3 Seeds Nourishing Parents Decoction (San Zi Yang Qin Tang)

Absorption & Digestion Pill (Shen Ling Bai Zhu Wan)

Absorption & Digestion Tablet (Shen Ling Bai Zhu Pian)

Abundant Yin Teapills (Du Bu Yin Wan)

Achyranthes & Plantago Formula (Ji Sheng Shen Qi Wan)

Achyranthes & Rehmannia Formula (Zuo Gui Wan)

Aconite & G.L. Combination (Si Ni Tang)

Aconite and Cinnamon Twig Decoction (Wu Tou Gui Zhi Tang)

Aconite Decoction (Wu Tou Tang)

Aconite, Ginger & Licorice Combination (Si Ni Tang)

Aconite, Ginseng & Ginger Combination (Fu Zi Li Zhong Tang)

Added Flavors Supplement the Center & Boost the Qi (Bu Zhong Yi Qi Tang Jia Wei)

Added Ingredients Free and Relaxed Pills (Jia Wei Xiao Yao Wan)

Adenophora & Ophiopogon Combination (Sha Shen Mai Dong Tang)

Agastache Correct the Qi Pills (Huo Xiang Zhen Qi Wan)

Agastache Formula (Huo Xiang Zheng Qi San)

Agastache Powder to Rectify the Qi (Huo Xiang Zheng Qi San)

Agastache, Magnolia Bark, Pinellia, and Poria Decoction (Huo Po Xia Ling Tang)

Ai Fu Nuan Gong Wan (Ai Fu Nuan Gong Wan)

Aller Ease (Bi Qui Tang Jia Jian)

Allergy Season Pill (Bi Min Gan Wan)

Allergy Season Tablet (Bi Min Gan Pian)

All-Inclusive Great Tonic Pill (Shi Quan Da Bu Wan)

All-Inclusive Great Tonic Tablet (Shi Quan Da Bu Pian)

All-Inclusive Great Tonifying Decoction (Shi Quan Da Bu Tang)

All-Inclusive Great Tonifying Formula (Shi Quan Da Bu Tang)

An Fu Yin (An Fu Yin)

An Mian San (An Mian San)

An Shen Bu Nao Pian (An Shen Bu Nao Pian)

An Shen Bu Xin Wan (An Shen Bu Xin Wan)

An Shen Ding Zhi Tang (An Shen Ding Zhi Tang)

An Shen Ding Zhi Wan (An Shen Ding Zhi Wan)

An Shui Wan Teapills (An Shui Wan)

An Tai Wan (An Tai Wan)

Anchor the Yang (Anchor the Yang)

Andrographitis Germ Fighter Pill (Chuan Xin Lian Kang Yan Wan)

Andrographitis Germ Fighter Tablet (Chuan Xin Lian Kang Yan Pian)

Anemarrhena, Phellodendron & Rehmannia Formula (Zhi Bai Di Huang Wan)

Anemarrhena, Phellodendron, and Rehmannia Pill (Zhi Bai Di Huang Wan)

Anemarrhena, Phellodendron, Rehmannia Pills (Zhi Bai Di Huang Wan)

Anemone Combination (Bai Tou Weng Tang)

Angelica & Mastic Combination (Zhen Ren Huo Ming Yin)

Angelica and Eucommia Support Formula (Angelica and Eucommia Support Formula)

Angelica Dang Gui Pills (Dang Gui Wan)

Angelica Du Huo and Loranthus Pills (Du Huo Ji Sheng Wan)

Angelica Pubescens and Sangjisheng Decoction (Du Huo Ji Sheng Tang)

Angelica Restorative Formula (Angelica Restorative Formula)

Antelope Horn and Uncaria Decoction (Ling Jiao Gou Teng Tang)

Anti-Nue Boost the Qi (Kang Nue Bu Zhong Yi Qi Tang)

Antiphlogistic Formula (Antiphlogistic Formula)

Anti-protrusion for Spine Pill (Kang Gu Zeng Sheng Wan)

Anti-protrusion for Spine Tablet (Kang Gu Zeng Sheng Pian)

Apricot & Licorice Combination (Ma Xing Gan Shi Tang)

Apricot Kernel and Perilla Leaf Powder (Xing Su San)

Apricot Kernel and Talcum Decoction (Xing Ren Hua Shi Tang)

Apricot Seed & Linum Combination (Ma Zi Ren Wan)

Apricot Seed & Linum Formula (Ma Zi Ren Wan)

Apricot Seed & Perilla Combination (Xing Su San)

Apricot Seed & Perilla Formula (Xing Su San)

Apricot Seed & Perilla Formula (Xing Su Yin)

Apricot Seed & Perilla Pediatric Formula (Xing Su Yin (Pediatric))

Apricot Semen & Linum Formula (Ma Zi Ren Wan)

Apricot Semen & Perilla Formula (Xing Su San)

Aquilaria & Perilla Combination (San Ho San)

Arctium Combination (Qing Xin Li Ge Tang)

Arctium Combination (Qing Yan Li Ge Tang)

Areca & Evodia Combination (Bian Zhi Xin Qi Yin)

Areca Seed & Chaenomeles Formula (Ji Ming San)

Areca Seed Combination (Jiu Wei Bin Lang Jia Wu Fu Tang)

Areca Seed Combination (Jiu Wei Bing Lang Jia Wu Fu Tang)

Areca Seed Combination (Modified) (Jiu Bing Wu Fu Tang)

Arisaema & Acorus Combination (Ping Tan Tang)

Arnebia & Oyster Shell Combination (Zi Gen Mu Li Tang)

Arouse Vigor (Arouse Vigor)

Arrest Seizures Pill (Ding Xian Wan)

Arrest Wheezing Combination (Ding Chuan Tang)

Arrest Wheezing Decoction (Ding Chuan Tang)

Artemisia & Turtle Shell Combination (Qing Hao Bie Jia Tang)

Artemisia Annua and Scutellaria Decoction to Clear the Gallbladder (Hao Qin Qing Dan Tang)

Artemisia Annua and Soft-Shelled Turtle Shell Decoction (Qing Hao Bie Jia Tang)

Artemisia Yinchenhao Decoction (Yin Chen Hao Tang)

Artemisia Yinchenhao Decoction for Frigid Extremities (Yin Chen Si Ni Tang)

Artemisia Yinchenhao, Atractylodes, and Prepared Aconite Decoction (Yin Chen Zhu Fu Tang)

Ass-Hide gelatin and Egg Yolk Decoction (E Jiao Ji Zi Huang Tang)

Ass-Hide Gelatin and Mugwort Decoction (Jiao Ai Tang)

Aster & Morus Combination (Platycodon & Fritillaria Combination) (Qing Fei Tang (Jia Wei))

Aster Combination (Zi Wan Tang)

Aster Lung Clear Formula (Zi Wan San)

Astragalus & Aconite Combination (Shi Wei Zuo San)

Astragalus & Atractylodes Combination (Qing Shu Yi Qi Tang)

Astragalus & Cinnamon Five Herb Combination (Huang Qi Gui Zhi Wu Wu Tang)

Astragalus & Cinnamon Five Herb Combination (Huang Qi Wu Wu Tang)

Astragalus & Oyster Shell Formula (Mu Li San)

Astragalus & Peony Combination (Bu Yang Huan Wu Tang)

Astragalus & Pinellia Combination (Sheng Yang Yi Wei Tang)

Astragalus & Platycodon Formula (Qian Jin Nei Tuo San)

Astragalus & Salvia Combination (Huang Qi Dan Shen San)

Astragalus & Siler Formula (Yu Ping Feng San)

Astragalus & Zizyphus Combination (Yang Xin Tang)

Astragalus and Ligustrum Formula (Huang Qi Dong Qing Pian)

Astragalus Combination (Huang Qi Jian Zhong Tang)

Astragalus Formula (Astragalus Formula)

Atractylodes & Arisaema Combination (Er Zhu Tang)

Atractylodes & Cardamon Combination (Modified) (Chuan Si Jun Zi Tang)

Atractylodes & Dioscorea Combination (Wan Dai Tang)

Atractylodes & Hoelen Combination (Ling Gui Zhu Gan Tang)

Atractylodes & Peony Combination (Wan Dai Tang)

Atractylodes & Phellodendron Formula (San Miao San)

Atractylodes & Pueraria Combination (Atractylodes & Pueraria Combination)

Atractylodes & Schizonepeta Combination (Wan Dai Tang)

Atractylodes and Prepared Aconite Decoction (Zhu Fu Tang)

Atractylodes Combination (Yue Bi Jia Zhu Tang)

Aucklandia & Coptis Teapills (Xiang Lian Wan)

Aucklandia and Betel Nut Pill (Mu Xiang Bing Lang Wan)

Aucklandia, Amomum Nourish Stomach Pills (Xiang Sha Yang Wei Wan)

Aucklandia, Amomum, Six Gentlement Pills (Xiang Sha Liu Jun Wan)

Augment the Qi and Increase Acuity Decoction (Yi Qi Cong Ming Tang)

Augmented Cyperus and Perilla Leaf Powder (Jia Wei Xiang Su San)

Augmented Five-Ingredient Powder for Painful Urinary Disfunction (Jia Wei Wu Lin San)

Augmented Four Substance Decoction (Jia Wei Si Wu Tang)

Augmented Ophiopogonis Decoction (Jia Wei Mai Men Dong Tang)

Augmented Pulsatilla Decoction (Jia Wei Bai Tou Weng Tang)

Augmented Rambling Formula (Jia Wei Xiao Yao San)

Augmented Rambling Powder (Dan Zhi Xiao Yao San)

Augmented Two-Cured Decoction (Jia Wei Er Chen Tang)

Augmented Two-Marvel Pill (Jia Wei Er Miao Wan)

Auranthium & Bamboo Combination (Ju Pi Zhu Ru Tang)

Aurantium & Bamboo Combination (Ju Pi Zhu Ru Tang)

Autumn Rain Teapills (Sha Shen Mai Men Dong Tang Wan)

Autumn Rain Teapills (Sha Shen Mai Men Dong Wan)

Ba Ji Yin Yang Teapills (Ba Ji Yin Yang)

Ba Ji Yin Yang Teapills (Ba Ji Yin Yang Wan)

Ba Wei Dai Xia Fang (Ba Wei Dai Xia Fang)

Ba Zhen Tang (Modified) (Ba Zhen Tang (Modified))

Ba Zhen Yi Mu Wan (Ba Zhen Yi Mu Wan)

Ba Zheng San Wan (Ba Zheng San Wan)

Bai Dian Feng Jiao Nang (Bai Dian Feng Jiao Nang)

Bai He Di Huang Tang (Bai He Di Huang Tang)

Bai He Gu Jin Wan (Bai He Gu Jin Wan)

Bai He Xi Fang (Bai He Xi Fang)

Bai He Zhi Mu Tang (Bai He Zhi Mu Tang)

Bai Hu Cheng Qi Tang (Bai Hu Cheng Qi Tang)

Bai Hu Jia Cang Zhu Tang (Bai Hu Jia Cang Zhu Tang)

Bai Hu Jia Gui Zhi Tang (Bai Hu Jia Gui Zhi Tang)

Bai Xing Shi Gan Teapills (Bai Xing Shi Gan)

Bai Zhu San (Bai Zhu San)

Bai Zi Ren Wan (Bai Zi Ren Wan)

Bai Zi Yang Xin Wan (Bai Zi Yang Xin Wan)

Baked Licorice Combination (Zhi Gan Cao Tang)

Baked Licorice Combination (Zhi Gan Cao Tang (Fu Mai Tang) )

Bamboo & Ginseng Combination (Zhu Ru Wen Dan Tang)

Bamboo & Hoelen Combination (Wen Dan Tang)

Bamboo Leaves & Gypsum Combination (Zhu Ye Shi Gao Tang)

Ban Xia Bai Zhu Gou Teng Tang (Ban Xia Bai Zhu Gou Teng Tang)

Bao He Wan (Bao He Wan)

Bao Jian Mei Jian Fei Cha (Bao Jian Mei Jian Fei Cha)

Bao Tai Zi Sheng Wan (Bao Tai Zi Sheng Wan)

Basic Reducing Sugar Decoction (Jiang Tang Ji Chu Fang)

Bei Mu Gua Lou San (Bei Mu Gua Lou San)

Bei Xie Shen Shi Tang (Bei Xie Shen Shi Tang)

Bei Xie Sheng Shi Wan (Bei Xie Sheng Shi Wan)

Belamcada & Mahuang Combination (She Gan Ma Huang Tang)

Belamcada and Mahuang Combination (Modified) (She Gan Ma Huang Tang)

Belamcanda & M.H. Combination (She Gan Ma Huang Tang)

Belamcanda and Ephedra Decoction (She Gan Ma Huang Tang)

Benefit the River Decoction (Ji Chuan Jian)

Benefit the Stomach Decoction (Yi Wei Tang)

Benefit the Yellow Powder (Yi Huang San)

Bi Ming Gan Wan (Bi Ming Gan Wan)

Bi Tong San (Bi Tong San)

Bi Xie Fen Qing Teapills (Bi Xie Fen Qing)

Bi Xie Fen Qing Wan (Bi Xie Fen Qing Wan)

Bi Yan Pian (Bi Yan Pian)

Bi Yuan Wan (Bi Yuan Wan)

Big Gentiana Combination (Da Qin Jiao Tang)

Biota & Achyranthes Formula (Bai Zi Ren Wan)

Biota & Cyathula Formula (Nu Ke Bai Zi Ren Wan)

Biota Seed Pill to Nourish the Heart (Bai Zi Yang Xin Wan)

Biota Seed Reinforce the Heart Pills (Bai Zi Zi Xin Wan)

Biota Twig Decoction (Bai Ye Tang)

Black Rambling Powder (Hei Xiao Yao San)

Blood Palace Formula (Blood Palace Formula)

Blue Green Lung Clearing Formula (Blue Green Lung Clearing Formula)

Bolster the Spleen Decoction (Shi Pi Yin)

Bright Eye Rehmannia (Bright Eye Rehmannia)

Bright Eyes Rehmannia Pills (Ming Mu Di Huang Wan)

Bu Fei (Bu Fei Teapills)

Bu Fei Tang (Bu Fei Tang)

Bu Fei Teapills (Bu Fei)

Bu Gan Tang (Bu Gan Tang)

Bu Huan Jin Zheng Qi San (Bu Huan Jin Zheng Qi San)

Bu Nao Wan (Bu Nao Wan)

Bu Qi Jian Zhong Tang (Bu Qi Jian Zhong Tang)

Bu Qi Zeng Li Tang (Bu Qi Zeng Li Tang)

Bu Shen Sheng Xue Tang (Bu Shen Sheng Xue Tang)

Bu Shen Yang Xue Hua Yu Tang (Bu Shen Yang Xue Hua Yu Tang)

Bu Xue Tiao Jing Pian (Bu Xue Tiao Jing Pian)

Bupleurum & Angelica Formula (Xiao Chai Hu Tang Jia Jian)

Bupleurum & Aurantium Formula (Si Ni San)

Bupleurum & Chih-shih Combination (Si Ni San)

Bupleurum & Chih-shih Formula (Si Ni San)

Bupleurum & Cinnamon Combination (Chai Hu Gui Zhi Tang)

Bupleurum & Cinnamon Formula (Chai Hu Gui Zhi Tang)

Bupleurum & Cyperus Combination (Chai Hu Shu Gan Tang)

Bupleurum & Cyperus Formula (Chai Hu Shu Gan San)

Bupleurum & D.B. Combination (Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang)

Bupleurum & D.B. Combination (Minus Rhubarb) (Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang (w/o Da Huang))

Bupleurum & Dang Gui Formula (Xiao Yao San)

Bupleurum & DangGui Formula (Xiao Yao San)

Bupleurum & Dragon Bone Combination (Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang)

Bupleurum & Dragon Bone Combination (Chai Hu Jia Long Mu Tang)

Bupleurum & Dragon Bone Combination (w/o Rhubarb) (Chai Hu Jia Long Mu Tang (w/o Da Huang))

Bupleurum & Evodia Combination (Shu Gan Tang)

Bupleurum & Gardenia Combination (Modified) (Jia Wei Chai Hu Shu Gan Tang)

Bupleurum & Ginseng Combination (Sheng Yang San Huo Tang)

Bupleurum & Hoelen Combination (Chai Ling Tang)

Bupleurum & Magnolia Combination (Modified) (Chai Hu Hou Po Tang)

Bupleurum & Major Six Herb Combination (Bupleurum & Major Six Herb Combination)

Bupleurum & Moutan Combination (Chai Hu I Gan Tang)

Bupleurum & Mu Li Combination (Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang)

Bupleurum & Peony Combination (Jia Wei Xiao Yao San)

Bupleurum & Peony Formula (Jia Wei Xiao Yao San)

Bupleurum & Persica Combination (Xue Fu Zhu Yu Tang)

Bupleurum & Pinellia Combination (Qing Fu Tang)

Bupleurum & Pueraria Combination (Chai Ge Jie Ji Tang)

Bupleurum & Rehmania Formula (Chai Hu Qing Gan Tang)

Bupleurum & Rehmannia Combination (Chai Hu Qing Gan Tang)

Bupleurum & Schizonepeta Combination (Shi Wei Bai Du Tang)

Bupleurum & Schizonepeta Formula (Shi Wei Bai Du San)

Bupleurum & Schizonepeta Formula (Shi Wei Bai Du Tang)

Bupleurum & Scute Combination (Chai Hu Xian Xiong Tang)

Bupleurum & Scute Combination (Chai Xian Tang)

Bupleurum & Tangkuei Combination (Xiao Yao San)

Bupleurum & Tang-kuei Formula (Xiao Yao San)

Bupleurum & Zhi Shi Formula (Si Ni San)

Bupleurum and Calm the Stomach Decoction (Chai Ping Tang)

Bupleurum and Cinnamom Twig Decoction (Chai Hu Gui Zhi Tang)

Bupleurum and Cinnamon Formula (Bupleurum and Cinnamon Formula)

Bupleurum and Four-Substance Decoction (Chai Hu Si Wu Tang)

Bupleurum and Kudzu Decoction to Release the Muscle Layer (Chai Ge Jie Ji Tang)

Bupleurum and Kudzu Decoction to Release the Muscle Layer from Medical Revelations (Yi Wu Chai Ge Jie Ji Tang)

Bupleurum and Tang Kuei Formula (Bupleurum and Tang Kuei Formula)

Bupleurum D Formula (Bupleurum D Formula)

Bupleurum Decoction for Sinking into the Chest (Chai Hu Xian Xiong Tang)

Bupleurum Decoction plus Mirabilite (Chai Hu Jia Mang Xiao Tang)

Bupleurum Decoction to Clear Dryness (Chai Hu Qing Zao Tang)

Bupleurum Decoction to Clear the Liver (Chai Hu Qing Gan Tang)

Bupleurum Dragonbone Oystershell Teapills (Chai Hu Long Gu Mu Li Wan)

Bupleurum Formula (Yi Gan San)

Bupleurum Plus Dragon Bone & Oyster Shell Formula (Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang)

Bupleurum plus Dragon Bone and Oyster Shell Decoction (Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang)

Bupleurum Powder to Spread the Liver (Chai Hu Shu Gan San)

Bupleurum Sooth Liver Teapills (Chai Hu Shu Gan Wan)

Bupleurum, Bitter Orange, and Platycodon Decoction (Chai Hu Zhi Jie Tang)

Bupleurum, Cinnamom Twig, and Ginger Decoction (Chai Hu Gui Zhi Gan Jiang Tang)

Bupleurum, Cinnamon & Ginger Combination (Chai Hu Gui Zhi Gan Jiang Tang)

Bupleurum, Cinnamon & Ginger Formula (Chai Hu Gui Zhi Gan Jiang Tang)

Bupleurum, Citrus & Pinellia Combination (I Gan San Jia Chen Pi Ban Xia Tang)

Cai Feng Zhen Zhu An Chuang Wan (Cai Feng Zhen Zhu An Chuang Wan)

Calamus & Carthamus Formula (Zheng Gu Zi Jin Dan)

Calm Breath Pill (Ke Chuan Wan)

Calm Breath Tablet (Ke Chuan Pian)

Calm Dragon Formula (Calm Dragon Formula)

Calm In The Sea Of Life Teapills (Tong Jing Wan)

Calm Shen, Tonify Heart Pill (An Sheng Bu Xin Wan)

Calm Spirit Teapills (Gan Mai Da Zao Wan)

Calm Stomach Teapills (Ping Wei San)

Calm the Middle Formula (An Zhong San)

Calm the Middle Powder (An Zhong San)

Calm the Stomach Formula (Ping Wei San)

Calm the Stomach Powder (Ping Wei San)

Cang Er Zi San (Cang Er Zi San)

Cang Fu Dao Tan Wan (Cang Fu Dao Tan Wan)

Canopy Powder (Hua Gai San)

Capillaris & Hoelen Five Combination (Yin Chen Wu Ling San)

Capillaris & Hoelen Five Formula (Yin Chen Wu Ling San)

Capillaris & Hoelen Formula (Yin Chen Wu Ling San)

Capillaris Combination (Yin Chen Hao Tang)

Capillaris Formula (Yin Chen Hao Tang)

Cardamom & Fennel Formula (An Zhong San)

Cardamom Combination (Liu He Tang)

Cardamon & Fennel Combination (An Zhong San)

Cardamon Combination (Liu He Tang)

Celestial Emperor's Blend (Celestial Emperor's Blend)

Celestial Mansion (Sou Feng Huo Xue Tang)

Central Chi Teapills (Bu Zhong Yi Qi Wan)

Cephalanoplos Decoction (Xiao Ji Jin Zi)

Chai Gui Wen Dan Ding Zhi Tang (Chai Gui Wen Dan Ding Zhi Tang)

Chai Hu Gui Jiang Tang (Chai Hu Gui Jiang Tang)

Chai Hu Si Wu Tang (Chai Hu Si Wu Tang)

Chai Hu Xian Xiong Tang (Chai Hu Xian Xiong Tang)

Chai Hu Yu Jin Pei Shi Tang (Chai Hu Yu Jin Pei Shi Tang)

Chai Hu Zhi Jie Tang (Chai Hu Zhi Jie Tang)

Chai Ping Tang (Chai Ping Tang)

Chai Shao Liu Jun Zi Tang (Chai Shao Liu Jun Zi Tang)

Chang Yong Tang (Chang Yong Tang)

Change Yellow Decoction (Yi Huang Tang)

Chase Wind, Penetrate Bone Formula (Zhui Feng Tou Gu Wan)

Chen Xiang Hua Qi Wan (Chen Xiang Hua Qi Wan)

Chen Xiang Tian Ma Tang (Chen Xiang Tian Ma Tang)

Chiang Huo & Tu Huo Combination (Qiang Huo Sheng Shi Tang)

Chiang Huo & Turmeric Combination (Juan Bi Tang (Chuan Pi Tang))

Chiang Huo Combination (Jiu Wei Qiang Huo Tang)

Chiang-Huo & Tu-Huo Combination (Qiang Huo Sheng Shi Tang)

Chiang-huo Combination (Jiu Wei Qiang Huo Tang)

Chih-shih & Cardamon Combination (Zhi Suo Er Chen Tang)

Chih-Shih & Cardamon Combination (Modified) (Zhi Shi Er Chen Tang)

Chih-Shih, Bakeri & Cinnamon Combination (Modified) (Zhi Shi Xie Bai Gui Zhi Tang)

Chin Gu Tie Shang Wan (Chin Gu Tie Shang Wan)

Chin Shiu & Tortoise Shell Combination (Qin Jiao Bie Jia San)

Chin Shiu & Tuhuo Combination (San Bi Tang)

Chin So Ku Ching Wan (Chin So Ku Ching Wan)

Chin-chiu & Tu-huo Combination (San Bi Tang)

Chin-chiu & Turtle Shell Formula (Qin Jiao Bie Jia San)

Ching Fei Yi Huo Pien (Ching Fei Yi Huo Pien)

Chong He Tang (Chong He Tang)

Chrysanthemum Combination (Zi Shen Ming Mu Tang)

Chu Shi Wei Ling (Chu Shi Wei Ling)

Chuan Bei Jing Pian (Chuan Bei Jing Pian)

Chuan Ke Ling (Chuan Ke Ling)

Chuan Qiong Cha Tiao Wan (Ligusticum Green Tea Mix Pill) (Chuan Xiong Cha Tiao Wan)

Chuan Si Jun Zi Tan (Chuan Si Jun Zi Tan)

Chuan Xin Lian Antiphlogistic Tablet (Chuan Xin Lian Antiphlogistic Tablet)

Chuan Xiong Ding Tong Yin (Chuan Xiong Ding Tong Yin)

Chuan Xiong Zhi Tong Tang (Chuan Xiong Zhi Tong Tang)

Chuanxiong Chatiao Wan (Ligusticum Green Tea Mix Pill) (Chuan Xiong Cha Tiao Wan)

Ci Wu Jia Pian (Ci Wu Jia Pian)

Cimicifuga & Pueraria Combination (Sheng Ma Ge Gen Tang)

Cimicifuga and Kudzu Decoction (Sheng Ma Ge Gen Tang)

Cimicifuga Combination (Yi Zi Tang)

Cimicifuga Formula (Yi Zi Tang)

Cinnamom and Poria Sweet Dew Decoction (Gui Ling Gan Lu Yin)

Cinnamom Twig and Ginseng Decoction (Gui Zhi Ren Shen Tang)

Cinnamom Twig and Poria Pill (Gui Zhi Fu Ling Wan)

Cinnamom Twig Decoction (Gui Zhi Tang)

Cinnamom Twig Decoction plus Dragon Bone and Oyster Shell (Gui Zhi Jia Long Gu Mu Li Tang)

Cinnamom Twig Decoction plus Kudzu (Gui Zhi Jia Ge Gen Tang)

Cinnamom Twig, Licorice, Dragon Bone, and Oyster Shell Decoction (Gui Zhi Gan Cao Long Gu Mu Li Tang)

Cinnamom Twig, Peony and Anemarrhena Decoction (Gui Zhi Shao Yao Zhi Mu Tang)

Cinnamom Twig, Poria, Schisandra, and Licorice Decoction (Gui Ling Wu Wei Gan Cao Tang)

Cinnamomum, Aconite, Rehmannia Pills (Gui Fu Di Huang Wan)

Cinnamon & Aconite Combination (Gui Zhi Jia Fu Zi Tang)

Cinnamon & Anemarrhena Combination (Gui Zhi Shao Yao Zhi Mu Tang)

Cinnamon & Angelica Formula (Shang Zhong Xia Tong Yong Tong Feng Wan)

Cinnamon & Angelica Formula (Tong Yong Tong Feng Wan)

Cinnamon & Angelica Formula (Modified) (Shang Zhong Xia Tong Yong Tong Feng Fang)

Cinnamon & Astragalus Combination (Gui Zhi Jia Huang Qi Tang)

Cinnamon & Atractylodes Combination (Gui Zhi Jia Ling Zhu Fu Tang)

Cinnamon & Bulrush Combination (Shao Fu Zhu Yu Tang)

Cinnamon & D.B. Combination (Gui Zhi Jia Long Gu Mu Li Tang)

Cinnamon & Dragon Bone Combination (Gui Zhi Jia Long Gu Mu Li Tang)

Cinnamon & Ginseng Combination (Gui Zhi Ren Shen Tang)

Cinnamon & Hoelen Formula (Gui Zhi Fu Ling Tang)

Cinnamon & Hoelen Formula (Gui Zhi Fu Ling Wan)

Cinnamon & Mahuang Combination (Gui Zhi Ma Huang Ge Ban Tang)

Cinnamon & Mahuang Combination (Gui Zhi Ma Huang Ge Gen Ban Tang)

Cinnamon & Peony Combination (Gui Zhi Jia Shao Yao Tang)

Cinnamon & Persica Combination (Che Cung Yin)

Cinnamon & Persica Combination (Zhe Chong Yin)

Cinnamon & Poria Teapills (Gui Zhi Fu Ling Wan)

Cinnamon & Pueraria Combination (Gui Zhi Jia Ge Gen Tang)

Cinnamon and Poria Formula (Cinnamon and Poria Formula)

Cinnamon Combination (Gui Zhi Tang)

Cinnamon D Formula (Cinnamon D Formula)

Cinnamon Five Herb Combination (Gui Zhi Wu Wu Tang)

Cinnamon Five Herbs Combination (Gui Zhi Wu Wu Tang)

Cinnamon Formula (Gui Zhi Tang)

Cinnamon Plus Dragon Bone Formula (Gui Zhi Jia Long Gu Mu Li Tang)

Cinnamon Plus Peony Formula (Gui Zhi Jia Shao Yao Tang)

Cinnamon Twig Formula (Cinnamon Twig Formula)

Cinnamon, Aconite & Ginger Combination (Gui Zhi Fu Zi Tang)

Cinnamon, Atractylodes & Aconite Combination (Gui Zhi Jia Ling Zhu Fu Tang)

Cinnamon, Licorice, D.B. & Oyster Shell Combination (Gui Zhi Gan Cao Long Gu Mu Li Tang)

Cirsii & Talcum Combination (Xiao Ji Yin Zi)

Cistanche Kidney Tonic Pill (Cong Rong Bu Shen Wan)

Cistanche Kidney Tonic Tablet (Cong Rong Bu Shen Pian)

Cistanche Tonify Kidney Pills (Cong Rong Bu Shen Wan)

Citrus & Crataegus Formula (Bao He Wan)

Citrus & Apricot Seed Formula (Zhi Sou San)

Citrus & Arisaema Combination (Er Chen Tang)

Citrus & Bamboo Combination (Ju Pi Zhu Ru Tang)

Citrus & Crataegus Combination (Bao He Wan)

Citrus & Crataegus Formula (Bao He Wan)

Citrus & Cratagus Formula (Bao He Wan)

Citrus & Perilla Combination (Fen Xin Qi Yin)

Citrus & Pinellia Combination (Er Chen Tang)

Citrus and Pinellia Formula (Citrus and Pinellia Formula)

Citrus Peel & Bamboo Combination (Ju Pi Zhu Ru Tang)

Citrus Seed Formula (Ju He Wan)

Clean Air Teapills (Qing Qi Hua Tan Wan)

Clear & Calm (Xie Xin Dao Chi San Jia Jian)

Clear Channels (Clear Channels)

Clear Channels Teapills (Juan Bi Wan)

Clear Dampness & Transform Phlegm Pill (Qing Qi Hua Tan Wan)

Clear Dampness & Transform Phlegm Tablet (Qing Qi Hua Tan Pian)

Clear Dampness and Transform Phlegm Decoction (Qing Shi Hua Tan Tang)

Clear Discharge Decoction (Qing Dai Tang)

Clear Epidemics and Overcome Toxin Decoction (Qing Wen Bai Du Yin)

Clear Heat and Stop Excessive Uterine Bleeding Decoction (Qing Re Zhi Beng Tang)

Clear Mind (Clear Mind)

Clear Mountain Air Teapills (Ding Chuan Wan)

Clear Nose Pill (Bi Tong Wan)

Clear Nose Tablet (Bi Tong Pian)

Clear Qi, Transform Phlegm Pills (Qing Qi Hua Tan Wan)

Clear Skin formula (Margarite Acne Pills)

Clear Stomach Powder (Qing Wei San)

Clear the Gallbladder and Drain Fire Decoction (Qing Dan Xie Huo Tang)

Clear the Heart and Cool the Diaphragm Powder (Qing Xin Liang Ge San)

Clear the Menses Powder (Qing Jing San)

Clear the Nutritive level Decoction (Qing Ying Tang)

Clear the Pancreas Decoction (Qing Yi Tang)

Clear the Qi and Transform Phlegm Pill (Qing Qi Hua Tan Wan)

Clear the Spleen Decoction (Qing Pi Tang)

Clear Upper Fire Pill (Huang Lian Shang Qing Wan)

Clear Upper Fire Tablet (Huang Lian Shang Qing Pian)

Clear Vessel (Yi Xin Jiang Zhi Tang Jia Jian)

Clear Wind Heat Teapills (Sang Ju Yin Wan)

Clematis & Achyranthes Combination (Shu Jing Huo Xue Tang (no Aristolochic acid))

Clematis & Carthamus Combination (Shu Jin Li An San)

Clematis & Carthamus Combination (Shu Qin Li An Wan San)

Clematis & Stephania Combination (Shu Jing Huo Xue Tang)

Clematis & Stephania Combination (Modified) (Shu Jing Huo Xue Tang)

Clematis and Stephania Formula (Clematis and Stephania Formula)

Cloth Sack Pill (Bu Dai Wan)

Clove & Kaki Combination (Ding Xiang Shih Di Tang)

Clove and Persimmon Calyx (Ding Xiang Shi Di Tang)

Cnidium & Moutan Combination (Qing Re Bu Xue Tang)

Cnidium & Notopterygium Combination (Shen Tong Zhu Yu Tang)

Cnidium & Qiang Huo Combination (Shen Tong Zhu Yu Tang)

Cnidium & Rehmannia Combination (Xiong Gui Tiao Xue Yin)

Cnidium & Rehmannia Combination (Xiong Qui Tiao Xue Yin)

Cnidium & Tea Formula (Chuan Xiong Cha Tiao San)

Cnidium Head Relief Formula (Chuan Xiong San)

Codonopsis Root, Poria, and Atractylodes Macrocephala Powder (Shen Ling Bai Zhu San)

Coicis Decoction from the Enlightened (Yi Yi Ren Tang)

Coicis, Prepared Aconite, and Baijiangcao Powder (Yi Yi Fu Zi Bai Jiang San)

Coix Combination (Yi Yi Ren Tang)

Coix Formula (Yi Yi Ren Tang)

Cold and Flu Formula (Gan Mao Ling Wan)

Cold Quell (Formerly Modified Minor Bupleurum & Four Materials) (Xiao Chai Hu Tang He Si Wu Tang Jia Jian)

Colon Moving Pill (Tong Bian Wan)

Colorful Phoenix Pearl Combo (Colorful Phoenix Pearl Combo)

Combined Cinnamom Twig and Ephedra Decoction (Gui Zhi Ma Huang Ge Ban Tang)

Compassionate Sage; Amber Nourishing the Heart Pill (Hu Po Yang Xin Dan)

Conduct the Qi Decoction (Dao Qi Tang)

Cong Chi Rang (Cong Chi Rang)

Cong Rong Bu Shen Wan (Cong Rong Bu Shen Wan)

Construct Roof Tiles Decoction (Jian Ling Tang)

Cool Bones Teapills (Qing Gu Wan)

Cool Liver Formula (Long Dan Xie Gan Wan)

Cool Sinus Formula (Bi Yan Wan)

Cool the Bones Powder (Qing Gu San)

Cool the Diaphragm Powder (Liang Ge San)

Cool the Menses and Stop Bleeding Decoction (Qing Jing Zhi Xue Tang)

Cool Valley Teapills (Liang Ge Wan)

CoptiClear (CoptiClear)

CoptiDetox (CoptiDetox)

Coptis & Gelatin Combination (Huang Lian E Jiao Tang)

Coptis & Rehmannia Combination (Qing Wei San)

Coptis & Rehmannia Formula (Qing Wei San)

Coptis & Rhubarb Combination (San Huang Xie Xin Tang)

Coptis & Rhubarb Combination (Xie Xin Tang)

Coptis & Scute Combination (Huang Lian Jie Du Tang)

Coptis & Trichosanthes Combination (Huang Lian Di Huang Tang)

Coptis and Ass-Hide Gelatin Decoction (Huang Lian E Jiao Tang)

Coptis and Magnolia Bark Decoction (Lian Po Yin)

Coptis Combination (Huang Lian Tang)

Coptis Decoction to Relieve Toxicity (Huang Lian Jie Du Tang)

Coptis Detoxifying Formula (Huang Lian Jie Du Tang)

Coptis Relieve Toxicity Formula (Huang Lian Jie du Pian)

Coptis Teapills (Huang Lian Su Wan)

Coptis, Phellodendron & Mint Formula (Huang Lian Shang Qing Wan)

Coptis, Phellodendron & Mint Pill (Huang Lian Shang Qing Wan)

Coptis, Scrophularia & Forsythia Combination (Pu Ji Xiao Du Yin)

Coptis, Scute & Rhubarb Formula (San Huang Xie Xin Tang)

Cordyalis Decoction (Yan Hu Suo Tang)

Coronary Atherosclerotic Heart Formula #2 (Guan Xin Er Hao Fang)

Corydalis & Cinnamon Formula (Gan Wei Neng (An Zhong San Plus))

Corydalis Decoction (Yan Hu Suo Tang)

Corydalis Formula (Shao Yao Gan Cao Jia Yan Hu Tang)

Coughing of Blood Formula (Ke Xue Fang)

Cuo Yu Tang (Cuo Yu Tang)

Curculigo & Epimedium Combination (Er Xian Tang)

Cure Discharge Pill (Yu Dai Wan)

Curing Formula (Curing Formula)

Curing Pill Formula (Kang Ning Wan)

Cuscuta Seed Pill (Tu Si Zi Wan)

Cyathula & Plantago Formula (Ji Sheng Shen Qi Wan)

Cyathula & Rehmannia Formula (Zuo Gui Wan)

Cyperus & Atractylodes Combination (Yue Ju Tang)

Cyperus & Atractylodes Combination (Yue Ju Wan)

Cyperus & Carthamus Combination (Guo Qi Yin)

Cyperus & Cluster Combination (Xiang Sha Yang Wei Tang)

Cyperus & Cluster Combination (Modified) (Xiang Sha Yang Wei Tang)

Cyperus & Perilla Combination (Xiang Su San)

Cyperus & Perilla Formula (Xiang Su San)

Cyperus and Amomum Powder to Calm the Stomach (Xiang Sha Ping Wei San)

Cyperus and Fritillaria Decoction to Nourish the Nutritive Qi (Xiang Bei Yang Yin Tang)

Cyperus and Inula Decoction (Xiang Fu Xuan Fu Hua Tang)

Cyperus and Perilla Leaf Powder (Xiang Su San)

Cyperus Blood Stasis Formula (Zheng Qi Tian Xiang San)

Cyperus, Atractylodes & Cnidium Combination (Yue Ju Tang)

Cyperus, Cardamon & Atractylodes Combination (Xiang Sha Ping Wei San)

Cyperus, Cardamon & Atractylodes Formula (Xiang Sha Ping Wei San)

Cyperus, Perilla Leaf, Scallion, and Prepared Soybean Decoction (Xiang Su Cong Chi Tang)

Cysti Quell (Xiao Chai Hu Tang Jia Wei)

Da Bu Yin Wan (Da Bu Yin Wan)

Da Bu Yuan Jian (Da Bu Yuan Jian)

Da Ding Feng Zhu (Da Ding Feng Zhu)

Da Fang Feng Tang (Da Fang Feng Tang)

Da Han Tang (Da Han Tang)

Da Huang Fu Zi Tang (Da Huang Fu Zi Tang)

Da Huang Lian Xie Xin Tang (Da Huang Lian Xie Xin Tang)

Da Huang Zhe Chong Wan (Da Huang Zhe Chong Wan)

Da Huo Luo Dan (Da Huo Luo Dan)

Da Qin Jiao Tang (Da Qin Jiao Tang)

Da Yuang Yin (Da Yuang Yin)

Da Zao Wan (Da Zao Wan)

Dan Dao Pai Shi Tang (Dan Dao Pai Shi Tang)

Dan Dao Qu Hui Tang (Dan Dao Qu Hui Tang)

Dan Gui Su (Dan Gui Su)

Dan Huang Si Ni San (Dan Huang Si Ni San)

Dan Liao Si Shen Wan (Dan Liao Si Shen Wan)

Dan Shen Pian (Dan Shen Pian)

Dan Shen Yin (Dan Shen Yin)

Dan Zhi Xiao Yao San (Dan Zhi Xiao Yao San)

Dandelion & Wild Chrysanthemum Combination (Wu Wei Xiao Du Yin)

Dandelion Combination (Bu Gong Ying Tang)

Dang Gui & Anemarrhena (Dang Gui Nian Tong Tang)

Dang Gui & Arctium Formula (Xiao Feng San)

Dang Gui & Ginseng Eight Combination (Ba Zhen Tang)

Dang Gui & Peony Formula (Dang Gui Shao Yao San)

Dang Gui Bu Xue Tang (Dang Gui Bu Xue Tang)

Dang Gui Di Huang Yin (Dang Gui Di Huang Yin)

Dang Gui Four & Persica, Carthamus Combination (Tao Hong Si Wu Tang)

Dang Gui Four Combination (Si Wu Tang)

Dang Gui Ji Xue Teng Tang (Dang Gui Ji Xue Teng Tang)

Dang Gui Jian Zhong Tang (Dang Gui Jian Zhong Tang)

Dang Gui Long Hui Wan (Dang Gui Long Hui Wan)

Dang Gui San (Dang Gui San)

Dang Gui Si Ni Jia Wu Zhu Yu Sheng Jiang Tang (Dang Gui Si Ni Jia Wu Zhu Yu Sheng Jiang Tang)

Dang Gui Si Ni Teapills (Dang Gui Si Ni)

Dang Gui Su (Dang Gui Su)

Dang Gui Tang (Dang Gui Tang)

Dang Gui Yang Xue Gao (Dang Gui Yang Xue Gao)

Dang-Gui & Anemarrhena Combination (Dang Gui Nian Tong Tang)

DangGui & Arctium Formula (Xiao Feng San)

DangGui & Corydalis Combination (Shao Fu Zhu Yu Tang)

DangGui & Evodia Combination (Wen Jing Tang)

Dang-Gui & Evodia Combination (Wen Jing Tang)

Dang-Gui & Gardenia Combination (Wen Qing Yin)

DangGui & Ginger Combination (Sheng Hua Tang)

Dang-Gui & Ginger Combination (Sheng Hua Tang)

DangGui & Ginseng Eight Combination (Ba Zhen Tang)

DangGui & Glehnia Combination (Yi Guan Jian)

Dang-Gui & Jujube Combination (Dang Gui Si Ni Tang)

DangGui & Peony Formula (Dang Gui Shao Yao San)

Dang-Gui & Peony Formula (Dang Gui Shao Yao San)

DangGui & Persica Combination (Fu Yuan Huo Xue Tang)

Dang-Gui & Persica Combination (Fu Yuan Huo Xue Tang)

Dang-Gui & Rehmannia Combination (Bu Yin Tang)

DangGui & Tribuli Combination (Dang Gui Yin Zi)

Dang-Gui & Tribulus Combination (Dang Gui Yin Zi)

DangGui Four Combination (Si Wu Tang)

DangGui Four, Persica & Carthamus Combination (Tao Hong Si Wu Tang)

DangGui Six Yellow Combination (Dang Gui Liu Huang Tang)

Dang-Gui Sixteen Herb Combination (Shi Liu Wei Liu Qi Yin)

DangGui, Astragalus & Lumbricas Combination (Bu Yang Huan Wu Tang)

Dao Qi Tang (Dao Qi Tang)

Dao Tan Tang (Dao Tan Tang)

Decongest the Blood Mansion Pill (Xue Fu Zhu Yu Wan)

Decongest the Blood Mansion Tablet (Xue Fu Zhu Yu Pian)

Delayed Menstruation Decoction (Guo Qi Yin)

Delayed Period Combination (Guo Qi Yin)

Derma Wind Release (Derma Wind Release)

Di Dan Tang (Di Dan Tang)

Di Gu Pi Yin (Di Gu Pi Yin)

Di Gui Wu Yao Jing Fang Tang (Di Gui Wu Yao Jing Fang Tang)

Di Huang Yin Zi (Di Huang Yin Zi)

Di Tan Tang (Di Tan Tang)

Di Yu San (Di Yu San)

Dia Quell (Yi Qi Yang Yin Huo Xue Tang)

Dianthus Combination (Ba Zheng San)

Dianthus Formula (Ba Zhen San)

Dianthus Formula (Ba Zheng San)

Dianthus Formula (Minus Rhubarb) (Ba Zheng San (w/o Da Huang))

Dianthus Plus Formula (Jia Wei Ba Zheng San)

Die Da Wan (Die Da Wan)

Ding Chuan Formula (Ding Chuan Formula)

Ding Xiang Fu Ling Tang (Ding Xiang Fu Ling Tang)

Ding Xiang Jiao Ai Tang (Ding Xiang Jiao Ai Tang)

Ding Xiang Shi Di Tang (Ding Xiang Shi Di Tang)

Ding Xin Wan (Ding Xin Wan)

Dioscorea & Achyranthes Combination (Jian Ling Tang)

Dioscorea Combination (Si Shen Tang)

Disband Painful Obstruction Decoction (Xuan Bi Tang)

Discharge Gas Decoction (Pai Qi Yin)

Discharge Pus Powder (Tou Nong San)

Discorea Hypoglauca Decoction to Separate the Clear (Bei Xie Fen Qing Yin)

Dispel Cough (Dispel Cough)

Dispel Invasion (Dispel Invasion)

Disperse Wind and Invigorating the Blood Decoction (Shu Feng Huo Xue Tang)

Dissipate Toxin and Release the Exterior Decoction (Xuan Du Fa Biao Tang)

Dong Quai and Anemarrhena (Dong Quai and Anemarrhena)

Dragon Bone & Oyster Shell Combination (Long Gu Mu Li Tang)

Drain the Epigastrium Decoction (Xie Xin Tang)

Drain the Green Pill (Xie Qing Wan)

Drain the Middle (Drain the Middle)

Drain the White Powder (Xie Bai San)

Drain the Yellow Powder (Xie Huang San)

Dredge Liver Pills (Shu Gan Wan)

Drive Out Blood Stasis Below the Diaphragm Decoction (Ge Xia Zhu Yu Tang)

Drive Out Blood Stasis from a Painful Body Decoction (Shen Tong Zhu Yu Tang)

Drive Out Blood Stasis in Lower Abdomen Decoction (Shao Fu Zhu Yu Tang)

Drive Out Stasis in the Mansion of Blood Decoction (Xue Fu Zhu Yu Tang)

Du Huo and Loranthus Formula (Du Huo and Loranthus Formula)

Du Huo Ji Sheng Wan (Du Huo Ji Sheng Wan)

Du Qi Wan (Du Qi Wan)

Du Zhong Bu Tian Su (Du Zhong Bu Tian Su)

Du Zhong Feng Shi Wan (Du Zhong Feng Shi Wan)

Du Zhong Hu Gu Wan (Du Zhong Hu Gu Wan)

Du Zhong Wan (Du Zhong Wan)

Dynamic Warrior (Dynamic Warrior)

E Jiao Ji Zi Huang Tang (E Jiao Ji Zi Huang Tang)

Ear Ringing, Left (Yin) Loving Pills (Er Long Zuo Ci Wan)

Ear Ringing's Friend Pill (Er Long Zuo Ci Wan)

Ear Ringing's Friend Tablet (Er Long Zuo Ci Pian)

Early Comfort (Early Comfort)

Early Defense Formula (Sang Ju Wan)

Ease Digestion Formula (Ease Digestion Formula)

Easy Wanderer Formula (Xiao Yao Wan)

Easy Wanderer Plus Formula (Jia Wei Xiao Yao Wan)

Eight - Treasure Decoction (Ba Zhen Tang)

Eight - Treasure Pill to Benefit Mothers (Ba Zhen Yi Mu Wan)

Eight Flavor Rehmannia Teapills (Zhi Bai Di Huang Wan)

Eight Herb Clear Lung Decoction (Qing Fei Yin)

Eight Immortals Formula (Ba Xian Chang Shou Wan)

Eight Immortals Long Life Pill (Ba Xian Chang Shou Wan)

Eight Immortals Teapills (Mai Wei Di Huang Wan)

Eight Righteous Teapills (Ba Zheng San Wan)

Eight Treasure Combination (Ba Zhen Tang)

Eight Treasure Decoction (Ba Zhen Tang)

Eight Treasure Pill (Ba Zhen Wan)

Eight treasure Pill to benefit mothers (Ba Zhen Yi Mu Wan)

Eight Treasure Pills (Ba Zhen Wan)

Eight Treasure Tablet (Ba Zhen Pian)

Eight Treasures Pill (Ba Zhen Wan)

Eight-Herb Powder for Rectification (Ba Zheng San)

Eight-Ingredient Pill with Rehmannia (Ba Wei Di Huang Wan)

Eleven-Ingredient Decoction to Warm the Gallbladder (Shi Yi Wei Wen Dan Tang)

Eliminate Dampness Decoction by Combining Calm the Stomach and Five-Ingredient Powder with Poria (Chu Shi Wei Ling Tang)

Eliminate Dryness and Rescue the Lungs Decoction (Qing Zao Jiu Fei Tang)

Eliminate Wind Decoction with the Four Substances (Si Wu Xiao Feng Yin)

Eliminate Wind Powder (Xiao Feng San)

Elsholtzia Combination (Xiang Ru Yin)

Elsholtzia Combination (Modified) (Xiang Ru Yin)

Elsholtzia Ten Combination (Shi Wei Xiang Ru Yin)

Elsholtzia Ten Combination (Modified) (Shi Wei Xiang Ru Yin)

Elsholtzia Three Combination (San Wu Xiang Ru Yin)

Elsholtzia Three Combination (Xiang Ru Yin)

Elsoltzia Powder (Xiang Ru San)

Emperor of Heaven's Special Pill to Tonify the Heart (Tian Wang Bu Xin Dan)

Emperor's Teapills (Tian Wang Bu Xin Dan Wan)

End Discharge Decoction (Wan Dai Tang)

Ephedra Decoction (Ma Huang Tang)

Ephedra, Apricot Kernel, Coicis, and Licorice Decoction (Ma Xing Yi Gan Tang)

Ephedra, Apricot Kernel, Gypsum & Licorice Formula (Ma Xing She Gan Tang)

Ephedra, Apricot Kernel, Gypsum and Licorice Decoction (Ma Xing Shi Gan Tang)

Ephedra, Asarum, and Prepared Aconite Decoction (Ma Huang Xi Xin Fu Zi Tang)

Er Chen Teapills (Er Chen)

Er Chen Teapills (Er Chen Wan)

Er Jia Jian Zheng Qi San (Er Jia Jian Zheng Qi San)

Er Long Zuo Ci Wan (Er Long Zuo Ci Wan)

Er Miao San (Er Miao San)

Er Ming Zuo Ci Wan (Er Ming Zuo Ci Wan)

Er Mu San (Er Mu San)

Er Xian Tang (Er Xian Tang)

Er Zhi Wan (Er Zhi Wan)

Eriobotrya & Ophiopogon Combination (Qing Zao Jiu Fei Tang)

Esquimi (Esquimi)

Essential Yang Formula (Jia Jian Jin Gui Shen Qi Wan)

Eucommia & Achyranthes Combination (Wei Cheng Fang)

Eucommia & Rehmannia Formula (You Gui Wan)

Evodia & Pinellia Combination (Yen Nien Ban Xia Tang)

Evodia Combination (Wu Zhu Yu Tang)

Evodia Decoction (Wu Zhu Yu Tang)

Exterior/Interior Harmonizer Pill (Xiao Chai Hu Wan)

Extraordinary Merit Powder (Yi Gong San)

Fang Ji Fu Ling Tang (Fang Ji Fu Ling Tang)

Fantastically Effective Pill to Invigorate the Collaterals (Huo Luo Xiao Ling Dan)

Fat Baby Pill (Fei Er Wan)

Fei Eng Fen Ci Tang (Fei Eng Fen Ci Tang)

Female Nutritive Tonic Pill (Fu Ke Yang Rong Wan)

Female Nutritive Tonic Tablet (Fu Ke Yang Rong Pian)

Feng Shi Gu Tong Wan (Feng Shi Gu Tong Wan)

Fennel & Galanga Formula (An Zhong San)

Fennel Seed & Corydalis Combination (Shao Fu Zhu Yu Tang)

Fetus Longevity Pill (Shou Tai Wan)

Fifth Modification of Rectify the Qi Powder (Wu Jia Jian Zheng Qi San)

First Modification of Rectify the Qi Powder (Yi Jia Jian Zheng Qi San)

Five Ancestors Teapills (Wu Zi Yan Zng Wan)

Five Flavor Teapills (Wu Wei Xiao Du Wan)

Five Herb Formula (Wu Ling San)

Five Miracle Decoction (Wu Shen Tang)

Five Peel Teapills (Wu Pi Yin)

Five Seed Teapills (Wu Ren Wan)

Five-Accumulation Powder (Wu Ji San)

Five-Ingredient Decoction to Eliminate Toxin (Wu Wei Xiao Du Yin)

Five-Ingredient Powder for Painful Urinary Dysfunction (Wu Lin San)

Five-Ingredient Powder with Poria (Wu Ling San)

Five-Peel Powder (Wu Pi San)

Five-Tiger Powder to Pursue Wind (Wu Hu Zhui Feng San)

Flos Magnoliae Liliflorae (Flos Magnoliae Liliflorae)

Flush and Harmonize Decoction (Chong He Tang)

Fo Shou Wan (Fo Shou Wan)

For Major Herb Combination (Si Jun Zi Tang)

Force & Endurance (Force & Endurance)

Formula for Urinary System (Mi Niao Xi Tong He Ji)

Forsythia & Acorus Formula (Gan Lu Xiao Du Dan)

Forsythia & Cornus Formula (Gan Lu Xiao Du Dan)

Forsythia & Laminaria Combination (San Zhong Kui Jian Tang)

Forsythia & Lonicera Combination (Zhi Tou Chuan Yu Tang)

Forsythia & Lonicera Formula (Zhi Tou Chuang Yi Fang)

Forsythia & Rhubarb Formula (Liang Ge San)

Forsythia Formula (Minus Rhubarb) (Liang Ge San (w/o Da Huang))

Fo-Ti Hair Tonic Pill (Shou Wu Wan)

Fo-Ti Hair Tonic Tablet (Shou Wu Pian)

Four Gentlemen Teapills (Si Jun Zi Tang Wan)

Four Major Herb Combination (Si Jun Zi Tang)

Four Marvel Teapills (Si Miao Wan)

Four Milled-Herb Decoction (Si Mo Tang)

Four Pillars Teapills (Si Ni San Wan)

Four Substances For Women (Si Wu Tang Wan)

Four-Gentleman Decoction (Si Jun Zi Tang)

Four-Marvel Pill (Si Miao Wan)

Four-Miracle Pill (Si Shen Wan)

Four-Miracle Pill from the Tranguil Hut (Dan Liao Si Shen Wan)

Four-Substance Decoction (Si Wu Tang)

Four-Substance Decoction for Cooling Blood (Liang Xue Si Wu Tang)

Four-Substance Decoction with Safflower and Peach Pit (Tao Hong Si Wu Tang)

Four-Substance Decoction with Scutellaria and Coptis (Qin Lian Si Wu Tang)

Four-Substance Formula (Si Wu Tang)

Fourth Modification of Rectify the Qi Powder (Si Jia Jian Zheng Qi San)

Four-Valiant Decoction for Well-Being (Si Miao Yong An Tang)

Fragrant Passage (Yi Qi Tong Qiao Tang Jia Wei)

Free & Easy Wanderer (Xiao Yao Wan)

Free & Easy Wanderer Plus (Jia Weig Xiao Yao Wan)

Free and Easy Wanderer (Free and Easy Wanderer)

Free and Easy Wanderer Plus (Free and Easy Wanderer Plus)

Free and Relaxed Pills (Xiao Yao Wan)

Free the Flow (Ji Chuan Jian (Modified))

Fresh Ginger and Licorice Decoction (Sheng Jiang Gan Cao Tang)

Frigid Extremities Decoction (Si Ni Tang)

Frigid Extremities Powder (Si Ni San)

Fritillaria & Platycodon Formula (Ning Sou Wan)

Fritillaria & Trichosanthes Fruit Formula (Bei Mu Gua Lou San)

Fritillaria and Pinellia Syrup (Chuan Bei Ban Xia Gao)

Fritillaria and Trichosanthes Fruit Powder (Bei Mu Gua Luo San)

Fu Fang Dan Shen Pian (Fu Fang Dan Shen Pian)

Fu Fang Du Zhong Pian (Fu Fang Du Zhong Pian)

Fu Fang Hong Teng Qian (Fu Fang Hong Teng Qian)

Fu Fang Jiang Zhi Tang (Fu Fang Jiang Zhi Tang)

Fu Fang Nan Ban Lan Gen Tablet (Fu Fang Nan Ban Lan Gen Tablet )

Fu Gui Ba Wei Wan (Fu Gui Ba Wei Wan)

Fu Ke Zhong Zi Wan (Fu Ke Zhong Zi Wan)

Fu Ling Gui Zhi Gan Cao Da Zao Tang (Fu Ling Gui Zhi Gan Cao Da Zao Tang)

Fu Ling Rong Yan Tang (Fu Ling Rong Yan Tang)

Fu Ling Xing Ren Gan Cao Tang (Fu Ling Xing Ren Gan Cao Tang)

Fu Yuan Juan Pi Tang (Fu Yuan Juan Pi Tang)

Fu Zi Tang (Fu Zi Tang)

G.L. & Aconite Combination with Ginseng (G.L. & Aconite Combination with Ginseng)

Gallstone's Enemy (Li Dan Hua Shi Wan)

Gallstone's Enemy Tablet (Li Dan Hua Shi Pian)

Gambir Formula (Gou Teng San)

Gan Cao Fu Zi Tang (Gan Cao Fu Zi Tang)

Gan Cao Gan Jiang Tang (Gan Cao Gan Jiang Tang)

Gan Cao Ren Shen Tang (Gan Cao Ren Shen Tang)

Gan Cao Ze Xie Tang (Gan Cao Ze Xie Tang)

Gan Jiang Ling Zhu Tang (Gan Jiang Ling Zhu Tang)

Gan Mao Dan (Gan Mao Dan)

Gan Mao Ling (Gan Mao Ling)

Gan Mao Ling Pian (Gan Mao Ling Pian)

Gardenia & Hoelen Formula (Wu Lin San)

Gardenia & Mentha Combination (Qing Liang Yin)

Gardenia & Soja Combination (Zhi Zi Chi Tang)

Gardenia & Soja Combination (Zhi Zi Dou Chi Tang)

Gardenia & Vitex Combination (Xi Gan Ming Mu San)

Gardenia & Vitex Combination (Xi Gan Ming Mu Tang)

Gardenia and Ginger Decoction (Zhi Zi Gan Jiang Tang)

Gardenia and Magnolia Bark Decoction (Zhi Zi Hou Po Tang)

Gardenia and Phellodendron Decoction (Zhi Zi Bai Pi Tang)

Gardenia and Prepared Soybean Decoction (Zhi Zi Dou Chi Tang)

Gardenia and Rhubarb Decoction (Zhi Zi Da Huang Tang)

Gasping Formula (Xiang Sheng Po Di San)

Gasping Formula (Xiang Sheng Po Di Wan)

Gastro Quell (Chai Hu Shu Gan San He Er Chen Tang Jia Jian)

Gastrodia & Gambir Combination (Tian Ma Gou Teng Yin)

Gastrodia & Gambir Formula (Tian Ma Gou Teng Yin)

Gastrodia & Succinum Combination (Ding Xian Wan)

Gastrodia & Uncaria Combination (Tian Ma Gou Teng Yin)

Gastrodia and Uncaria Formula (Gastrodia and Uncaria Formula)

Gastrodia and Uncaria Wind Relief (Gastrodia and Uncaria Wind Relief)

Gather Vitality (Gather Vitality)

Ge Gen Hong Hua Tang (Ge Gen Hong Hua Tang)

Ge Gen Tang Jia Xin Yi Chuan Xiong (Ge Gen Tang Jia Xin Yi Chuan Xiong)

Ge Hua Jie Cheng Tang (Ge Hua Jie Cheng Tang)

Ge Jie Da Bu Wan (Ge Jie Da Bu Wan)

Ge Xia Zhu Yu Tang (Ge Xia Zhu Yu Tang)

Gelatin & Aristolochia Combination (Bu Fei A Jiao San)

Gelatin & Aristolochia Formula (Bu Fei E Jiao Tang)

Gelatin & Artemisa Four Combination (Jiao Ai Si Wu Tang)

General Tonic Formula (Shi Quan Da Bu Wan)

Generate the Pulse Powder (Sheng Mai San)

Generation and Transformation Decoction (Sheng Hua Tang)

Geng Nian Qi San (Geng Nian Qi San)

Genitone (Shen Ron Bai Bu Pian (W/Deer Horn & Ginseng))

Gentiana Combination (Long Dan Xie Gan Tang)

Gentiana Combination (Long Dan Xie Gan Tang (no Aristolochic acid))

Gentiana Drain Fire Formula (Gentiana Drain Fire Formula)

Gentiana Liver-Drain Pill (Long Dan Xie Gan Wan)

Gentiana Liver-Drain Tablet (Long Dan Xie Gan Pian)

Gentiana Longdancao Decoction to Drain the Liver (Long Dan Xie Gan Tang)

Gentiana Macrophlla & T.S. Formula (Qin Jiao Bie Jia San)

Gentiana Qinjiao and Soft-Shelled Turtle Shell Powder (Qin Jiao Bie Jia San)

Ginger, Aconite, Hoelen & Peony Combination (Zhen Wu Tang)

Ginger, Ginseng, and Pinellia Pill (Gan Jiang Ren Shen Ban Xia Wan)

Ginkgo Formula (Yin Guo Ye Wan)

Ginseng & Aster Combination (Bu Fei Tang)

Ginseng & Astragalus Combination (Bu Zhong Yi Qi Tang)

Ginseng & Atractylodes Formula (Shen Ling Bai Zhu San)

Ginseng & Codonopsis Combination (Jia Wei Chang Chun)

Ginseng & Dang Gui Ten Combination (Shi Quan Da Bu Tang)

Ginseng & Dang-Gui Formula (Ren Shen Dang Shao San)

Ginseng & DangGui Ten Combination (Shi Quan Da Bu Tang)

Ginseng & Dang-Gui Ten Combination (Shi Quan Da Bu Tang)

Ginseng & Gecko Combination (Ren Shen Ge Jie San)

Ginseng & Ginger Combination (Li Zhong Tang)

Ginseng & Ginger Combination (Li Zhong Wan)

Ginseng & Ginger Combination (Ren Shen Tang)

Ginseng & Gypsum Combination (Bai Hu Jia Ren Shen Tang)

Ginseng & Hawthorn Formula (Qi Pi Wan)

Ginseng & Hoelen Combination (Jin Jian Fei Er Wan)

Ginseng & Hoelen Formula (Jin Jian Fei Er Wan)

Ginseng & Longan Combination (Gui Pi Tang)

Ginseng & Mentha Formula (Ren Shen Bai Du San)

Ginseng & Ophiopogon Formula (Shen Mai San)

Ginseng & Ophiopogon Formula (Sheng Mai San)

Ginseng & Perilla Combination (Shen Su Yin)

Ginseng & Polygala Formula (Ding Zhi Wan)

Ginseng & Rehmannia Combination (Ren Shen Yang Ying Tang)

Ginseng & Scute Combination (Ren Shen Xie Fei Tang)

Ginseng & Tangkuei Formula (Ren Shen Dang Shao San)

Ginseng & Tangkuei Ten Combination (Shi Quan Da Bu Tang)

Ginseng & Walnut Combination (Ren Shen Hu Tao Tang)

Ginseng & Zanthoxylum Combination (Li Zhong An Hui Tang)

Ginseng & Zizyphus Formula (Tian Wang Bu Xin Dan)

Ginseng and Astragalus Formula (Ginseng and Astragalus Formula)

Ginseng and Astragalus Powder (Ren Shen Huang Qi San)

Ginseng and Gecko Formula (Ginseng and Gecko Formula)

Ginseng and Gecko Powder (Ren Shen Ge Jie San)

Ginseng and Longan Formula (Ginseng and Longan Formula)

Ginseng and Perilla Leaf Decoction (Shen Su Yin)

Ginseng and Prepared Aconite Decoction (Shen Fu Tang)

Ginseng Combination (Ren Shen Yang Rong Tang)

Ginseng Decoction to Nourish the Nutritive Qi (Ren Shen Yang Yin Tang)

Ginseng Formula (Ren Shen Tang)

Ginseng Nourishing Formula (Ren Shen Yang Ying Wan)

Ginseng Nutritive Combination (Ren Shen Yang Rong Tang)

Ginseng Nutritive Combination (Ren Shen Yang Ying Tang)

Ginseng Nutritive Pill (Ren Shen Yang Rong Wan)

Ginseng Nutritive Tablet (Ren Shen Yang Rong Pian)

Ginseng Powder to Overcome Pathogenic Influences (Ren Shen Bai Du San)

Ginseng, Astragalus & Ligusticum Combination (Sheng Yu Tang)

Ginseng, Astragalus & Pueraria Combination (Yi Qi Cong Ming Tang)

Ginseng, Astragalus Great Tonifying Pills (Shen Qi Da Bu Wan)

Ginseng, Astragalus, and Pueraria (Yi Qi Cong Ming Tang)

Ginseng, Longan & Bupleurum Combination (Ginseng, Longan & Bupleurum Combination)

Ginseng, Nutri Combination (Ren Shen Yang Rong Tang)

Ginseng, Schizandra & Ophiopogon Formula (Sheng Mai San)

Gleditsia & Peucedanum Combination (Zao Jiao Qian Hu Gao)

Gleditsia Combination (Tuo Li Xiao Du Yin)

Glehnia & Ophiopogon Combination (Sha Shen Mai Dong Tang)

Glehnia & Ophiopogon Combination (Sha Shen Mai Men Dong Tang)

Glehnia & Rehmannia Formula (Yi Guan Jian)

Glenhia and Ophiopogonis Decoction (Sha Shen Mai Men Dong Tang)

Golden Book Teapills (Jin Gui Shen Qi Wan)

Golden Cabinet Kidney Formula (Jin Gui Shen Qi Wan)

Golden Lock Restrain Jing Pills (Jin Suo Gu Jing Wan)

Golden Qi (Zhi Sou San He Xiao Chai Hu Tang Jia Jian)

Good Sleeping (Good Sleeping)

Gou Ji Yin Jia Jian (Gou Ji Yin Jia Jian)

Gou Teng Yin (Gou Teng Yin)

Grand Communication Pill (Jiao Tai Wan)

Great Corydalis Teapills (Yan Hu Suo Wan)

Great Creation Pill (Da Zao Wan)

Great Invigorator Teapills (Shen Tong Zhu Y Wan)

Great Invigorator Teapills (Shen Tong Zhu Yu Wan)

Great Tonify the Basal Decoction (Da Bu Yuan Jian)

Great Tonify the Yin Pill (Da Bu Yin Wan)

Great Tonify Yin Pills (Da Bu Yin Wan)

Great White Lung Clearing Formula (Great White Lung Clearing Formula)

Great Yang Restoration Teapills (Bu Yang Huan Wu Wan)

Great Yin Tonic Pill (Da Bu Yin Wan)

Gu Ben Wan (Gu Ben Wan)

Gu Ben Zhi Beng Tang (Gu Ben Zhi Beng Tang)

Gu Chong Tang (Gu Chong Tang)

Gu Ci Wan (Gu Ci Wan)

Gu Jing Tang (Gu Jing Tang)

Gu Jing Wan (Gu Jing Wan)

Gu Yin Jian (Gu Yin Jian)

Gu Zhe Cuo Shang San (Gu Zhe Cuo Shang San)

Gu Zhen Tang (Gu Zhen Tang)

Gua Lou Gui Zhi Tang (Gua Lou Gui Zhi Tang)

Gua Lou Qu Mai Wan (Gua Lou Qu Mai Wan)

Gua Lou Xie Bai Bai Jiu Tang (Gua Lou Xie Bai Bai Jiu Tang)

Gua Lou Xie Bai Ban Xia Tang (Gua Lou Xie Bai Ban Xia Tang)

Guan Jie Yan Wan (Guan Jie Yan Wan)

Guan Xin Ii Hao Yao (Guan Xin Ii Hao Yao)

Gui Fu Li Zhong Tang (Gui Fu Li Zhong Tang)

Gui Ling Gan Lu Yin (Gui Ling Gan Lu Yin)

Gui Ling Ji (Gui Ling Ji)

Gui Ling Wu Wei Gan Cao Tang (Gui Ling Wu Wei Gan Cao Tang)

Gui Lu Bu Shen Tang (Gui Lu Bu Shen Tang)

Gui Lu Er Xian Jiao (Gui Lu Er Xian Jiao)

Gui Pi Teapills (Gui Pi)

Gui Pi Teapills (Gui Pi Wan)

Gui Shen Wan (Gui Shen Wan)

Gui Zhi Fu Zi Tang (Gui Zhi Fu Zi Tang)

Gui Zhi Gan Cao Long Gu Mu Li Tang (Gui Zhi Gan Cao Long Gu Mu Li Tang)

Gui Zhi Jia Ge Gen Tang (Gui Zhi Jia Ge Gen Tang)

Gui Zhi Jia Hou Po Xing Zi Tang (Gui Zhi Jia Hou Po Xing Zi Tang)

Gui Zhi Jia Huang Qi Tang (Gui Zhi Jia Huang Qi Tang)

Gui Zhi Jia Ling Zhu Fu Tang (Gui Zhi Jia Ling Zhu Fu Tang)

Gui Zhi Jia Zhu Fu Tang (Gui Zhi Jia Zhu Fu Tang)

Gui Zhi Qu Shao Yao Jia Ma Huang Xi Xin Fu Zi Tang (Gui Zhi Qu Shao Yao Jia Ma Huang Xi Xin Fu Zi Tang)

Gui Zhi Tang Teapills (Gui Zhi Tang)

Guide Out Phlegm Decoction (Dao Tan Tang)

Guide Out the Red Powder (Dao Chi San)

Guo Lou Xiao Yao (Guo Lou Xiao Yao)

Guo Min Jian (Guo Min Jian)

Guo Qi Yin (Guo Qi Yin)

Gypsum & Gastrodia Combination (Gypsum & Gastrodia Combination)

Gypsum Combination (Bai Hu Tang)

Gypsum, Coptis & Scute Combination (San Huang Shi Gao Tang)

Hai Zao Jing Wan (Hai Zao Jing Wan)

Hai Zao Yu Hu Tang (Hai Zao Yu Hu Tang)

Hao Qin Qing Dan Tang (Hao Qin Qing Dan Tang)

Harmonize the Six Decoction (Liu He Tang)

Hawthorn Cholest. Fighter Pill (Shan Zha Jiang Zhi Wan)

Hawthorn Cholest. Fighter Tablet (Shan Zha Jiang Zhi Pian)

Hayfellergy Tablets (Hayfellergy Tablets)

He Ren Yin (He Ren Yin)

He Shou Wu Tablets (He Shou Wu Tablets)

He Shou Wu Tablets (Shou Wu Pian)

Head Clear Pill (Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Wan)

Head Clear Tablet (Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Pian)

Heal Vaginal Discharge Pills (Yu Dai Wan)

Health Step and Hidden Tiger Pill (Jian Bu Hu Qian Wan)

Heaven King's Gift For the Heart Tablet (Tian Wang Bu Xin Pian)

Heaven-King's Gift For The Heart Pill (Tian Wang Bu Xin Wan)

Heavenly Emperor Tonify Heart Pills (Tian Wang Bu Xin Wan)

Heavenly Emperor's Formula (Heavenly Emperor's Formula)

Hei Xiao Yao San (Hei Xiao Yao San)

Hei Xiao Yao San (Variante A) (Hei Xiao Yao San (Variante A))

Hematite & Scrophularia Combination (Zhen Gan Xi Feng Tang)

Hemorrease (Hemorrease)

Hemp Seed Pill (Ma Zi Ren Wan)

Hepati-Care Pill (Gan Bing Zhi Ben Wan)

Hepati-Care Tablet (Gan Bing Zhi Ben Pian)

Hidden Tiger Pill (Hu Qian Wan)

High Strength Fargelin For Piles (High Strength Fargelin For Piles)

Hoelen & Alisma Combination (Fen Xiao Tang)

Hoelen & Alisma Combination (Modified) (Fen Xiao Tang)

Hoelen & Areca Combination (Wu Pi Yin)

Hoelen & Atractylodes Combination (Ling Gui Zhu Gan Tang)

Hoelen & Bamboo Combination (Wen Dan Tang)

Hoelen & Cuscuta Formula (Fu Tu Dan)

Hoelen & Polyporus Formula (Zhi Zhuo Gu Ben Wan)

Hoelen & Saussurea Combination (Hoelen & Saussurea Combination)

Hoelen & Schizandra Combination (Ling Gan Jiang Wei Xin Xia Ren Tan)

Hoelen & Schizandra Combination (Ling Gan Jiang Wei Xin Xia Ren Tang)

Hoelen & Schizandra Formula (Ling Gan Jiang Wei Xin Xia Ren Tang)

Hoelen Combination (Fu Ling Yin)

Hoelen Five Herb Formula (Wu Ling San)

Hoelen Five Herbs Formula (Wu Ling San)

Hoelen, Atractylodes & Areca Combination (Dao Shui Fu Ling Tang)

Hoelen, Atractylodes & Areca Formula (Dao Shui Fu Ling Tang)

Hoelen, Atractylodes & Ginger Combination (Shen Zhuo Tang)

Hoelen, Cinnamon, Atractylodes & Licorice Formula (Ling Gui Zhu Gan Tang)

Hoelen, Ginger, Atractylodes & Licorice Formula (Ling Jiang Zhu Gan Tang)

Hoelen, Licorice & Jujube Combination (Ling Gui Gan Cao Tang)

Honey-fried Licorice Decoction (Zhi Gan Cao Tang)

Honeysuckle and Forsythia Powder (Yin Qiao San)

Honeysuckle Decoction to Relieve Toxicity (Yin Hua Jie Du Tang)

Honeysuckle Detox Pill (Yin Qiao Jie Du Wan)

Honeysuckle Detox Tablet (Yin Qiao Jie Du Pian)

Honeysuckle, Forsythia, and Puffball Powder (Yin Qiao Ma Bao San)

Hong Hua Tao Ren Jian (Hong Hua Tao Ren Jian)

Hou Po Da Huang Tang (Hou Po Da Huang Tang)

Hou Po San Wu Tang (Hou Po San Wu Tang)

Hsiang Sha Yang Wei Pien (Hsiang Sha Yang Wei Pien)

Hu Gu Jiu (Hu Gu Jiu)

Hu Zhang Jian Ji (Hu Zhang Jian Ji)

Hua Ban Tang (Hua Ban Tang)

Hua Chong Wan (Hua Chong Wan)

Hua Gan Tang (Hua Gan Tang)

Hua She Jie Yang Wan (Hua She Jie Yang Wan)

Hua Shi Dai Zhe Tang (Hua Shi Dai Zhe Tang)

Hua Tuo Zai Zao Wan (Hua Tuo Zai Zao Wan )

Hua Zhi Ling Tang (Hua Zhi Ling Tang)

Huai Hua Xiao Zhi Tang (Huai Hua Xiao Zhi Tang)

Huai Jiao Wan (Huai Jiao Wan)

Huang Lian Jie Du Teapills (Huang Lian Jie Du)

Huang Lian Jie Du Teapills (Huang Lian Jie Du Wan)

Huang Lian Su Jian (Huang Lian Su Jian)

Huang Lian Wen Dan Tang (Huang Lian Wen Dan Tang)

Huang Lien Shang Ching Pien (Huang Lien Shang Ching Pien)

Huang Long Tang (Huang Long Tang)

Huang Qi Bie Jia San (Huang Qi Bie Jia San)

Huang Qi Gui Zhi Wu Wu Tang (Huang Qi Gui Zhi Wu Wu Tang)

Huang Qin Hua Shi Tang (Huang Qin Hua Shi Tang)

Huo Hsiang Cheng Chi Pien (Huo Hsiang Cheng Chi Pien)

Huo Luo Xiao Ling Dan (Huo Luo Xiao Ling Dan)

Huo Po Xia Ling Tang (Huo Po Xia Ling Tang)

Huo Xiang Zheng Qi Wan (Huo Xiang Zheng Qi Wan)

Huo Xue San Yu Tang Jia Jian (Huo Xue San Yu Tang Jia Jian)

Hyper Quell (Hong Jing Tian Sheng Yang Jiang Ya Fang)

Immature Bitter Orange and Atractylodes Macrocephalae Pill (Zhi Zhu Wan)

Immature Bitter Orange Pill to Guide Out Stagnation (Zhi Shi Dao Zhi Wan)

Immature Bitter Orange Pill to Reduce Focal Distension (Zhi Shi Xiao Pi Wan)

Immature Bitter Orange, Trichosanthes Fruit, and Cinnamon Twig Decoction (Zhi Shi Gua Lou Gui Zhi Tang)

Important Formula for Painful Diarrhea (Tong Xie Yao Fang)

Improve Vision Pill with Rehmannia (Ming Mu Di Huang Wan)

Increase the Fluid and Order the Qi Decoction (Zeng Ye Cheng Qi Tang)

Increase the Fluids Decoction (Zeng Ye Tang)

Initial Defense (Initial Defense)

Internal Dispersing Decoction with Coptidis (Nei Shu Huang Lian Tang)

Intestinal Fungus Formula (Chang Mei Jun Fang)

Intestinal Serenity Decoction (Chang Ning Tang)

Inula & Hematite Combination (Dai Zhe Xuan Fu Tang)

Inula & Hematite Combination (Xuan Fu Dai Zhe Shi Tang)

Inula & Hematite Combination (Xuan Fu Dai Zhe Tang)

Inula and Hematite Decoction (Xuan Fu Dai Zhe Tang)

Invigorate the Collaterals (Invigorate the Collaterals)

Irritease (Irritease)

Jade Chamber (Di Fu Zi Tang Jia Wei)

Jade Fluid Decoction (Yu Ye Tang)

Jade Screen & Xanthium Formula (Yu Ping Feng Jia Cang Er San)

Jade Screen and Xanthium Formula (Yu Ping Feng Jia Cang Er San)

Jade Screen Formula (Yu Ping Feng Wan)

Jade Screen Pill (Yu Ping Feng Wan)

Jade Screen Powder (Yu Ping Feng San)

Jade Screen Tablet (Yu Ping Feng Pian)

Jade Screen Teapills (Yu Ping Feng San)

Jade Screen Teapills (Yu Ping Feng San Wan)

Jade Source Combination (Yu Quan Wan)

Jade Spring Nourishing Formula (Jade Spring Nourishing Formula)

Jade Spring Pill (Yu Quan Wan)

Jade Spring Tablet (Yu Quan Pian)

Jade Spring Teapills (Yu Quan Wan)

Jade Windscreen (Jade Windscreen)

Jade Windscreen Formula (Jade Windscreen Formula)

Jade Windscreen Formula (Yu Ping Feng San)

Jade Windscreen Powder (Yu Ping Feng San)

Jade Woman Decoction (Yu Nu Jian)

Ji Chuan Jian (Ji Chuan Jian)

Ji Gu Cao Wan (Ji Gu Cao Wan)

Ji Xue Teng Tang (Ji Xue Teng Tang)

Jia Jian Bu Zhong Yi Qi Tang (Jia Jian Bu Zhong Yi Qi Tang)

Jia Jian Dang Gui Nian Tong Tang (Jia Jian Dang Gui Nian Tong Tang)

Jia Jian Fu Mai Tang (Jia Jian Fu Mai Tang)

Jia Jian Jiu Wei Qiang Huo Tang (Jia Jian Jiu Wei Qiang Huo Tang)

Jia Kang Ping Fang (Jia Kang Ping Fang)

Jia Kang Zhuan Fang (Jia Kang Zhuan Fang)

Jia Wei Ba Xian Tao (Jia Wei Ba Xian Tao)

Jia Wei Er Chen Tang (Jia Wei Er Chen Tang)

Jia Wei Er Miao Wan (Jia Wei Er Miao Wan)

Jia Wei Gui Pi Tang (Jia Wei Gui Pi Tang)

Jia Wei Liu Wei Di Huang Wan (Jia Wei Liu Wei Di Huang Wan)

Jia Wei Si Wu Tang (Jia Wei Si Wu Tang)

Jia Wei Wu Bei San (Jia Wei Wu Bei San)

Jia Wei Wu Yao Tang (Jia Wei Wu Yao Tang)

Jia Wei Xiang Lian Wan (Jia Wei Xiang Lian Wan)

Jia Wei Xiao Yao Wan (Jia Wei Xiao Yao Wan)

Jian Bu Hu Qian Wan (Jian Bu Hu Qian Wan)

Jian Bu Wan (Jian Bu Wan)

Jian Fei Wan (Jian Fei Wan)

Jian Ling Tang (Jian Ling Tang)

Jian Nao Wan (Jian Nao Wan)

Jian Pi Shu Gan Tang (Jian Pi Shu Gan Tang)

Jian Pi Wan (Jian Pi Wan)

Jian Pi Zhang Yang Tang (Jian Pi Zhang Yang Tang)

Jian Shen Fang (Jian Shen Fang)

Jian Xin Fu Mai Ling (Jian Xin Fu Mai Ling)

Jiang Xia Sha Li Zhi E Fang (Jiang Xia Sha Li Zhi E Fang)

Jiang Ya Ping Pian (Jiang Ya Ping Pian)

Jiang Ya Wan (Jiang Ya Wan)

Jiao Ai Tang (Jiao Ai Tang)

Jiao Tai Wan (Jiao Tai Wan)

Jie Geng Tang (Jie Geng Tang)

Jie Geng Wan (Jie Geng Wan)

Jie Jie Wan (Jie Jie Wan)

Jie Min ` (JIE MIN TANG)

Jie Min Tang (Jie Min Tang)

Jie Xiao Tang (Jie Xiao Tang)

Jie Yu Dan (Jie Yu Dan)

Jin Gui Shen Qi Tang (Jin Gui Shen Qi Tang)

Jin Gui Shen Qi Wan (Jin Gui Shen Qi Wan)

Jin Ling Zi San (Jin Ling Zi San)

Jin Qian Kai Yu San (Jin Qian Kai Yu San)

Jin Shui Liu Jun Jian (Jin Shui Liu Jun Jian)

Jing Fu Tang (Jing Fu Tang)

Jing Qi Formula (Jing Qi Pian)

Jiu Xian San (Jiu Xian San)

Joint Inflamation Teapills (Guan Jie Yan Wan)

Ju He Wan (Ju He Wan)

Ju Yuan Jian (Ju Yuan Jian)

Ju Zhi Jiang Tang (Ju Zhi Jiang Tang)

Juan Bi Formula (Juan Bi Formula)

Juan Bi Zhen Tong Tang (Juan Bi Zhen Tong Tang)

Kang Bi Yan Tang (Kang Bi Yan Tang)

Kang Gu Zeng Shen Wan (Kang Gu Zeng Shen Wan)

Kang Gu Zheng Sheng Yin (Kang Gu Zheng Sheng Yin)

Kang Ning Wan (Kang Ning Wan)

Ke Ming Yan Wan (Ke Ming Yan Wan)

Ke Yin Fan (Ke Yin Fan)

Kidney Qi Formula from the Golden Cabinet (Jin Gui Shen Qi Wan)

Kidney Qi Pill (Jin Kui Shen Qi Wan)

Kidney Qi Pill from Formulas to Aid the Living (Ji Sheng Shen Qi Wan)

Kidney Qi Pill from Golden Cabinet (Jin Gui Shen Qi Wan)

Kidney Qi Tablet (Jin Kui Shen Qi Pian)

Knee & Back Circulaid Pill (Du Huo Ji Sheng Wan)

Knee & Back Circulaid Tablet (Du Huo Ji Sheng Pian)

Ku Shen Tang (Ku Shen Tang)

Kudzu Decoction (Ge Gen Tang)

Kudzu Formula (Ge Gen Tang)

Kudzu Formula Plus Cnidium & Magnolia (Ge Gen Tang Jia Chuan Xiong Xin Yi)

Kudzu Releasing Formula (Kudzu Releasing Formula)

Kudzu Teapills (Ge Gen Wan)

Kudzu, Coptis, and Scutellaria Decoction (Ge Gen Huang Lian Huang Qin Tang)

Kui Zi Fu Ling San (Kui Zi Fu Ling San)

Lan Di Tang (Lan Di Tang)

Le Shi Shu (W.T.C.C.) (Le Shi Shu)

Ledebouriella & Platycodon Formula (Fang Feng Tong Sheng San)

Ledebouriella Powder that Sagely Unblocks (Fang Feng Tong Sheng San)

Ledebouriella Sagely Unblocks (Fang Geng Tong Sheng Wan)

Left Metal Pill (Zuo Jin Wan)

Left Side Yin Tonic Pill (Zuo Gui Wan)

Left Side Yin Tonic Tablet (Zuo Gui Pian)

Li Dan Support (Li Dan Support)

Li Fei Support (Li Fei Wan)

Li Fei Tang Pian (Li Fei Tang Pian)

Li Jia Jian Zheng Qi San (Li Jia Jian Zheng Qi San)

Li Qi Jie Yu Tang (Li Qi Jie Yu Tang)

Li Zhong Hua Tan Wan (Li Zhong Hua Tan Wan)

Li Zhong Wan (Li Zhong Wan)

Lian Qiao Bai Du San (Lian Qiao Bai Du San)

Liang Di Tang (Liang Di Tang)

Liang Fu Wan (Liang Fu Wan)

Licorice & Aconite Combination (Gan Cao Fu Zi Tang)

Licorice & Jujube Combination (Gan Mai Da Zao Tang)

Licorice and Ginger Decoction (Gan Cao Gan Jiang Tang)

Licorice Baked Combination (Zhi Gan Cao Tang)

Licorice Combination (Zhi Gan Cao Tang)

Licorice, Aconite & Ginger Combination (Tong Mai Si Ni Tang)

Licorice, Wheat and Jujube Decoction (Gan Mai Da Zao Tang)

Lien Chiao Pai Tu Pien (Lien Chiao Pai Tu Pien)

Ligusticum & Bulrush Combination (Shao Fu Zhu Yu Tang)

Ligusticum & Chiang-Huo Combination (Shen Tong Zhu Yu Tang)

Ligusticum Chuanxiong Powder to be Taken with Green Tea (Chuan Xiong Cha Tiao San)

Ligusticum Green Tea Mix Pills (Chuan Xiong Cha Tiao Wan)

Ligusticum Tea Mix Pill (Chuan Xiong Cha Tiao Wan)

Ligustrum & Eclipta Combination (Er Zhi Wan)

Lilium Secure Metal Pills (Bai He Gu Jin Wan)

Lily Bulb Decoction to Preserve the Metal (Bai He Gu Jin Tang)

Lily Bulb to Preserve the Metal Pill (Bai He Gu Jin Wan)

Lily Bulb to Preserve the Metal Tablet (Bai He Gu Jin Pian)

Lily Combination (Bai He Gu Jin Tang)

Lily Preserve Metal Formula (Lily Preserve Metal Formula)

Lindera & Cyperus Combination (Chen Qi Tien Xiang San)

Lindera Combination (Wu Yao Shun Qi San)

Lindera Combination Teapills (Tian Tai Wu Yao Wan)

Lindera Formula (Wu Yao Shun Qi San)

Lindera Powder to Smooth the Flow of Qi (Wu Yao Shun Qi San)

Ling Gan Wu Wei Jiang Xin Tang (Ling Gan Wu Wei Jiang Xin Tang)

Ling Jiao Gou Teng Tang (Ling Jiao Gou Teng Tang)

Ling Qiao Jie Du Pian (Ling Qiao Jie Du Pian)

Linking Decoction (Yi Guan Jian)

Linum & Rhubarb Combination (Run Chang Wan)

Linum & Rhubarb Combination (Modified) (Run Chang Wan)

Linum & Rhubarb Formula (Run Chang Wan)

Lithospermum & Oyster Shell Combination (Zi Cao Gen Mu Li Tang)

Lithospermum & Oyster Shell Combination (Zi Gen Mu Li Tang)

Liu An Jian (Liu An Jian)

Liu Mo Tang (Liu Mo Tang)

Liu Shen San (Liu Shen San)

Liu Yi San (Liu Yi San)

LivEase Pill (Xiao Yao Wan)

LivEase Plus Pill (Jia Wei Xiao Yao Wan)

LivEase Plus Tablet (Jia Wei Xiao Yao Pian)

LivEase Tablet (Xiao Yao Pian)

Liver Flow (Liver Flow)

Long Dan Wan (Long Dan Wan)

Long Dan Xie Gan Wan (Long Dan Xie Gan Wan)

Lonicera & Forsythia Combination (Yin Qiao San)

Lonicera & Forsythia Formula (Yin Qiao San)

Lophatherus and Gypsum Decoction (Zhu Ye Shi Gao Tang)

Loquat Leaf Decoction to clear Lung (Pi Pa Qing Fei Yin)

Lotus & Citrus Combination (Lian Zi Qing Xin Yin)

Lotus & Citrus Formula (Qi Pi Wan)

Lotus Seed Clear Heartfire Decoction (Qing Xin Lian Zi Tang)

Lotus Seed Combination (Qing Xin Lian Zi Yin)

Lotus Stamen Formula (Jin Suo Gu Jin Wan)

Lotus Stamen Formula (Jin Suo Gu Jing Wan)

Lover Pressure Formula (Jiang Ya Wan)

Lucid Channel (Lucid Channel)

Lumbricus & Olibanom Formula (Xiao Huo Luo Dan)

Lung Clear Formula (Qi Guan Yun Wan)

Lycii Chrysanthemum Teapills (Qi Ju Di Huang Wan)

Lycium Formula (Huan Shao Dan)

Lycium Fruit, Chrysanthemum and Rehmannia Pill (Qi Ju Di Huang Wan)

Lycium Root Bark Decoction (Di Gu Pi Yin)

Lycium, Chrysanthemum & Rehmannia Combination (Qi Ju Di Huang Wan)

Lycium, Chrysanthemum & Rehmannia Formula (Qi Ju Di Huang Wan)

Lycium, Chrysanthemum, Rehmannia Pills (Qi Ju Di Huang Wan)

M.H. & Apricot Combination (Ma Xing Gan Shi Tang)

M.H. & Coix Combination (Ma Xing Yi Gan Tang)

Ma Huang Sheng Ma Tang (Ma Huang Sheng Ma Tang)

Ma Huang Tang Teapills (Ma Huang Tang)

Ma Huang Xi Xin Fu Zi Tang (Ma Huang Xi Xin Fu Zi Tang)

Ma Xing Zhi Ke Pian (Ma Xing Zhi Ke Pian)

Ma Zi Ren Teapills (Ma Zi Ren)

Magical Rhinoceros Special Pill (Shen Xi Dan)

Magnolia & Atractylodes Combination (Modified) (Shi Pi Yin)

Magnolia & Aucklandia Combination (Hou Po Wen Zhong Tang)

Magnolia & Ginger Formula (Ping Wei San)

Magnolia & Ginger Formula (Modified) (Ping Wei San)

Magnolia & Ginger Formula Modified (Jia Wei Ping Wei San)

Magnolia & Ginger Formula Plus (Jia Wei Ping Wei San)

Magnolia & Gypsum Combination (Xin Yi Qing Fei Tang)

Magnolia & Gypsum Combination (Xin Yi Qing Fei Yin)

Magnolia & Hoelen Combination (Wei Ling Tang)

Magnolia & Hoelen Combination (Modified) (Wei Ling Tang)

Magnolia & Hoelen Formula (Wei Ling Tang)

Magnolia & Saussurea Combination (Hou Po Wen Zhong Tang)

Magnolia & Saussurea Combination (Modified) (Hou Po Wen Zhong Tang)

Magnolia Bark Decoction for Warming the Middle (Hou Po Wen Zhong Tang)

Magnolia Flower & Gypsum Combination (Xin Yi Qing Fei Tang)

Magnolia Flower & Gypsum Combination (Xin Yi Qing Fei Yin)

Magnolia Flower & Gypsum Combination (Xin Yi Qing Re Tang)

Magnolia Flower Formula (Xin Yi San)

Magnolia Flower Formula (Xin Yi San (no Aristolochic acid))

Magnolia Flower Teapills (Xin Yi Wan)

Magnolia Seven Combination (Hou Po Qi Wu Tang)

Magnolia Seven Combination (Modified) (Hou Po Qi Wu Tang)

Mahuang & Apricot Seed Combination (Ma Xing Gan Shi Tang)

Mahuang & Apricot Seed Combination (Ma Xing Shi Gan Tang)

Ma-Huang & Apricot Seed Combination (Ma Xing Gan Shi Tang)

Mahuang & Apricot Semen Combination (Ma Xing Gan Shi Tang)

Mahuang & Asarum Combination (Ma Huang Fu Zi Xi Xin Tang)

Mahuang & Asarum Combination (Ma Huang Xi Xin Fu Zi Tang)

Ma-Huang & Asarum Combination (Ma Huang Fu Zi Xi Xin Tang)

Mahuang & Atractylodes Combination (Ma Huang Jia Zhu Tang)

Mahuang & Cimicifuga Combination (Shi Shen Tang)

Ma-Huang & Cimicifuga Combination (Shi Shen Tang)

Mahuang & Coix Combination (Ma Xing Yi Gan Tang)

Ma-Huang & Coix Combination (Ma Xing Yi Gan Tang)

Mahuang & Gingko Combination (Ding Chuan Tang)

Ma-Huang & Gingko Combination (Ding Chuan Tang)

Mahuang & Ginkgo Combination (Ding Chuan Tang)

Ma-Huang & Ginkgo Combination (Ding Chuan Tang)

Mahuang & Ginkgo Combination (Modified) (Ding Chuan Tang)

Mahuang & Ginseng Combination (Xu Ming Tang)

Mahuang & Gypsum Combination (Yue Bi Tang)

Mahuang & Magnolia Combination (Shen Mi Tang)

Ma-Huang & Magnolia Combination (Shen Mi Tang)

Mahuang & Morus Formula (Hua Gai San)

Ma-Huang & Morus Formula (Hua Gai San)

Mahuang & Peony Combination (Xiao Xu Ming Tang)

Ma-Huang & Peony Combination (Xiao Xu Ming Tang)

Mahuang & Peony Combination (Modified) (Xiao Xu Ming Tang)

Mahuang Combination (Ma Huang Tang)

Ma-Huang Combination (Ma Huang Tang)

Mahuang, Licorice & Apricot Seed Combination (San Ao Tang)

Mai Men Dong Yin Zi (Mai Men Dong Yin Zi)

Mai Wei Di Huang Wan (Mai Wei Di Huang Wan)

Maidservant from Yue Decoction plus Atractylodes (Yue Bi Jia Zhu Tang)

Major Arrest Wind Pearl (Da Ding Feng Zhi)

Major Blue Dragon Combination (Da Qing Long Tang)

Major Bluegreen Dragon Decoction (Da Qing Long Tang)

Major Bupleurum Combination (Da Chai Hu Tang)

Major Bupleurum Combination (w/o Rhubarb) (Da Chai Hu Tang (w/o Da Huang))

Major Bupleurum Decoction (Da Chai Hu Tang)

Major Bupleurum Formula (Da Chai Hu Tang)

Major Bupleurum Teapills (Da Chai Hu Wan)

Major Chin-chiu Combination (Da Qin Jiao Tang)

Major Construct the Middle Decoction (Da Jian Zhong Tang)

Major Four Herb Combination (Si Jun Zi Tang)

Major Gentiana Qinjiao Decoction (Da Qin Jiao Tang)

Major Ledebouriella Decoction (Da Fang Feng Tang)

Major Notopterygium Decoction (Da Qiang Huo Tang)

Major Order the Qi Decoction (Da Cheng Qi Tang)

Major Rhubarb Combination (Da Cheng Qi Tang)

Major Rhubarb Combination (Modified) (Da Cheng Qi Tang)

Major Siler Combination (Da Fang Feng Tang)

Major Six Herb Combination (Liu Jun Zi Tang)

Major Zanthoxylum Combination (Da Jian Zhong Tang)

Man Gan Jiu Wei Tang (Man Gan Jiu Wei Tang)

Mantis Cradle Teapills (Sang Piao Xiao Wan)

Mantis Egg-Case Powder (Sang Piao Xiao San)

Mantis Formula (Sang Piao Xiao San)

Mao Dong Qing (Mao Dong Qing)

Marvelously Fragrant Powder (Miao Xiang San)

Masses Formula (Zheng Ji Fang)

Master Lei's Decoction to Clear, Cool, and Remove Summerheat (Lei Shi Qing Liang Di Shu Tang)

Master LI's Decoction to Clear Summerheat and Augment the Qi (Li Shi Qing Shu Yi Qi Tang)

Mei Rong Jian (Mei Rong Jian)

Melia Toosendan Powder (Jin Ling Zi San)

Menopause Comfort Pill (Geng Nian An Wan)

Menopause Comfort Tablet (Geng Nian An Pian)

Meridian Circulation (Meridian Circulation)

Meridian Circulation Pill (Huo Xue Tong Mai Wan)

Meridian Circulation Tablet (Huo Xue Tong Mai Pian)

Meridian Passage (Meridian Passage)

Metal Lock Pill to Stabilize the Essence (Jin Suo Gu Jing Wan)

Mi Niao Jian (Mi Niao Jian)

Miao Xiang San (Miao Xiang San)

Middle-heartening Decoction (Zhong He Tang)

Ming Mu Di Huang Teapills (Ming Mu Di Huang)

Ming Mu Di Huang Teapills (Ming Mu Di Huang Wan)

Ming Mu Di Huang Wan (Ming Mu Di Huang Wan)

Ming Mu Formula (Ming Mu Di Huang Wan)

Ming Mu Shang Ching Pien (Ming Mu Shang Ching Pien)

Ming Mu Shang Qing Pian (Ming Mu Shang Qing Pian)

Minor Blue Dragon Combination (Xiao Qing Long Tang)

Minor Blue Dragon Formula (Xiao Qing Long Tang)

Minor Blue Dragon Teapills (Xiao Qing Long Wan)

Minor Bluegreen Dragon Decoction (Xiao Qing Long Tang)

Minor Bluegreen Dragon Formula (Minor Bluegreen Dragon Formula)

Minor Bupleurum (Minor Bupleurum)

Minor Bupleurum Combination (Xiao Chai Hu Tang)

Minor Bupleurum Combination (w/o Ginseng) (Xiao Chai Hu Tang (w/o Ginseng))

Minor Bupleurum Decoction (Xiao Chai Hu Tang)

Minor Bupleurum Decoction Pills (Xiao Chai Hu Tang Wan)

Minor Bupleurum Formula (Minor Bupleurum Formula)

Minor Bupleurum Formula (Xiao Chai Hu Tang)

Minor Cinnamon & Peony Combination (Xiao Jian Zhong Tang)

Minor Construct the Middle Decoction (Xiao Jian Zhong Tang)

Minor Invigorate Luo Channel Elixir (Xiao Huo Luo Wan)

Minor Invigorate the Collaterals Special Pill (Xiao Huo Luo Dan)

Minor Order the Qi Decoction (Xiao Cheng Qi Tang)

Minor Pinellia & Hoelen Combination (Xiao Ban Xia Jia Fu Ling Tang)

Minor Pinellia Plus Hoelen Formula (Xiao Ban Xia Jia Fu Ling Tang)

Minor Prolong Life Decoction (Xiao Xu Ming Tang)

Minor Restore The Middle Teapills (Xiao Jian Zhong Wan)

Minor Rhubarb Combination (Xiao Chen Qi Tang)

Minor Rhubarb Combination (Xiao Cheng Qi Tang)

Minor Rhubarb Combination (Modified) (Xiao Cheng Qi Tang)

Minor Sinking Into Chest Decoction (Xiao Xian Xiong Tang)

Minor Trichosanthes Combination (Xiao Xian Xiong Tang)

Miraculous Powder for Supporting the Interior (Shen Xiao Tuo Li San)

Modified Astragalus & Ginseng (Huang Qi Ren Shen Tang Jia Jian)

Modified Eleven Flavors Warm the Gallbladder (Shi Yi Wei Wen Dan Tang Jia Jian)

Modified Generate the Pulse Powder (Jia Jian Sheng Mai San)

Modified Perilla & Mentha (Jia Jian Su He Tang)

Modified Polyganatum Odoratum Decoction (Jia Jian Wei Rui Tang)

Modified Restore the Pulse Decoction (Jia Jian Fu Mai Tang)

Modified Tonify the Middle and Augment the Qi Decoction (Jia Jian Bu Zhong Yi Qi Tang)

Moisten Intestines Pills (Run Chang Wan)

Moonlight Pill (Yue Hua Wan)

Morus & Chrysanthemum Combination (Sang Ju Yin)

Morus & Lycium Formula (Xie Bai San)

Morus & Platycodon Combination (Tun Sou San)

Morus & Platycodon Formula (Dun Sou San)

Mosla Ten Combination (Shi Wei Xiang Ru Yin)

Mother-of-Pearl Pill (Zhen Zhu Mu Wan)

Moutan & Persica Combination (Deng Long Tang)

Moutan and Phellodendron Powder for Frigid Extremities (Dan Huang Si Ni San)

Moving Colon Tablet (Tong Bian Pian)

Mu Li San (Mu Li San)

Mu Xiang Shun Qi Wan (Mu Xiang Shun Qi Wan)

Mugwort & Cyperus Combination (Ai Fu Nuan Gong Wan)

Mugwort & Cypress Combination (Ai Fu Nuan Gong Wan)

Mugwort and Prepared Aconite Pill for Warning the Womb (Ai Fu Nuan Gong Wan)

Mulberry Leaf and Apricot Kernel Decoction (Sang Xing Tang)

Mulberry Leaf and Chrysanthemum Decoction (Sang Ju Yin)

Mulberry Leaf and Moutan Decoction to Drain the White (Sang Dan Xie Bai Tang)

Mulberry Leaf and Sesame Seed Pill (Sang Ma Wan)

Mume Formula (Wu Mei San)

Mume Formula (Wu Mei Wan)

Mume Pill (Wu Mei Wan)

Myrrh & Aconite Formula (Xiao Huo Luo Dan)

Mysterious Decoction (Shen Mi Tang)

Nan Xing Bu Shen Wan (Nan Xing Bu Shen Wan)

Nasosinusitis Pill (Bi Yan Pian)

Neck Relief Pill (Jing Zhui Tong Wan)

Neck Relief Tablet (Jing Zhui Tong Pian)

Nei Shu Huang Lian Tang (Nei Shu Huang Lian Tang)

Nei Xiao Luo Li Wan (Nei Xiao Luo Li Wan)

Nei Zhang Ming Yan Wan (Nei Zhang Ming Yan Wan)

New Jade Screen Powder (New Jade Screen Powder)

Newly-Augmented Elsholtzia Decoction (Xin Jia Xiang Ru Yin)

Newly-Augmented Yellow Dragon Decoction (Xin Jia Huang Long Tang)

Nine Immortal Powder (Jiu Xian San)

Nine Seeds Return to Spring Pill (Jiu Zi Hui Chun Wan)

Nine Seeds Return to Spring Tablet (Jin Zi Hui Chun Pian)

Nine-Herb Decoction with Notopterygium (Jiu Wei Qiang Huo Tang)

Ning Su Wan (Ning Su Wan)

Ning Xue Tang (Ning Xue Tang)

Niu Huang Jiang Ya Pian (Niu Huang Jiang Ya Pian)

None Given (Liang Xue Si Wu Tang)

Notopterigium & Tuhuo Formula (Bai Du San)

Notopterigium & Turmeric Combination (Juan Bi Tang)

Notopterigium Combination (Qiang Huo Sheng Shi Tang)

Notopterigium Nine Herbs Combination (Jiu Wei Qiang Huo Tang)

Notopterygium & DuHuo Combination (Qiang Huo Sheng Shi Tang)

Notopterygium & Tuhuo Combination (Qiang Huo Sheng Shi Tang)

Notopterygium & Turmeric Combination (Juan Bi Tang)

Notopterygium and Isatis Root Decoction (Qiang Lan Tang)

Notopterygium Combination (Bai Du San)

Notopterygium Decoction to Overcome Dampness (Qiang Huo Sheng Shi Tang)

Notopterygium Nine Herb Combination (Jiu Wei Qiang Huo Tang)

Nourish Essence Formula (Nourish Essence Formula)

Nourish Essence Formula (Yang Jing Zhong Yu Tang)

Nourish Hair Formula (Shou Wu Wan)

Nourish Kidney and Clear Liver Decoction (Zi Shui Qing Gan Yin)

Nourish the Heart Decoction (Yang Xin Tang)

Nourish the Stomach Decoction with Aucklandia and Amomum (Xiang Sha Yang Wei Tang)

Nourish the Yin and Clear the Lungs Decoction (Yang Yin Qing Fei Tang)

Nourish Yin Pill (Liu Wei Di Huang Wan)

Nourish Yin Pill with Rehmannia (Zi Yin Di Huang Wan)

Nourish Yin Tablet (Liu Wei Di Huang Pian)

Nourishing Stomach Decoction (Yang Wei Tang)

Nu Shen San (Nu Shen San)

Nuan Gan Jian (Nuan Gan Jian)

Nutrir la Raiz (Nutrir la Raiz)

Open Gateway & Blood Circulation Combination (Tong Qiao Huo Xue Tang)

Ophiopogon & Asarum Combination (Qing Shang Chuan Tong Tang)

Ophiopogon & Fritillaria Combination Plus (Yang Yin Qing Fei Tang (Jia Wei))

Ophiopogon & Trichosanthes Combination (Mai Men Dong Yin Zi)

Ophiopogon Combination (Mai Men Dong Tang)

Ophiopogon Formula (Mai Men Dong Tang)

Ophiopogonis Decoction (Mai Men Dong Tang)

Orange Peel Powder (Orange Peel Powder)

Oyster Shell Powder (Mu Li San)

Pai Nong Tang (Pai Nong Tang)

Pai Qi Yin (Pai Qi Yin)

Peaceful Cough Pills (Ning Sou Wan)

Peaceful Sleep Formula (An Mien Wan)

Peaceful Spirit Formula (Yang Xin Ning Shen Wan)

Peach Kernel Teapills (Tao Ren Wan)

Peach Pit Decoction to Order the Qi (Tao He Cheng Qi Tang)

Peach Pit Formula to Order the Qi (Tao He Cheng Qi Tang)

Pearl Powder (Pearl Powder)

Pearl-like Face Pill (Zhen Zhu An Chuang Wan)

Pearl-like Face Tablet (Zhen Zhu An Chuang Pian)

Peony & Licorice Combination (Shao Yao Gan Cao Tang)

Peony & Licorice Formula (Shao Yao Gan Cao Tang)

Peony & Licorice Teapills (Shao Yao Gan Cao Wan)

Peony & Plantago Combination (Wan Dai Tang)

Peony and Licorice Decoction (Shao Yao Gan Cao Tang)

Peony and Licorice Formula (Peony and Licorice Formula)

Peony Combination (Shao Yao Tang)

Peony Decoction (Shao Yao Tang)

Peony, Licorice & Aconite Combination (Shao Yao Gan Cao Fu Zi Tang)

Peony, Licorice, and Prepared Aconite Decoction (Shao Yao Gan Cao Fu Zi Tang)

Perilla Fructus Combination (Su Zi Jiang Qi Tang)

Perilla Fruit Combination (Su Zi Jiang Qi Tang)

Perilla Fruit Combination (Modified) (Su Zi Jiang Qi Tang)

Perilla Fruit Decoction for Directing Qi Downward (Su Zi Jiang Qi Tang)

Perilla Seed Combination (Su Zi Jiang Qi Tang)

Period Ease Formula (Tong Jing Pian)

Period Ease Pill (Tong Jing Wan)

Persica & Achyranthes Combination (Xue Fu Zhu Yu Tang)

Persica & Carthamus Combination (Ge Xia Zhu Yu Tang)

Persica & Carthamus Combination (Xue Fe Zu Yu Tang)

Persica & Carthamus Combination (Xue Fu Zhu Yu Tang)

Persica & Cnidium Combination (Tong Qiao Huo Xue Tang)

Persica & Rhubarb Combination (Tao He Cheng Qi Tang)

Persica & Rhubarb Combination (Tao Ren Cheng Qi Tang)

Persica & Salvia Combination (Tao Ren Cheng Qi Tang)

Persica and Cistanches Formula (Tao Ren Cong Rong Wan)

Persica, Carthamus, and Tang-kuei Combination (Tao Hong Si Wu Tang)

Phellodendron & Terrapin Shell Formula (Hu Qian Wan)

Phellodendron Combination (Su Yin Jiang Huo Tang)

Phellodendron Combination (Zi Yin Jiang Huo Tang)

Phlegm Clear Formula Pill (Er Chen He San Zi Yang Qin Wan)

Phlegm Clear Tablet (Er Chen He San Zi Yang Qin Pian)

Picrorhiza and Mume Decoction to Calm Roundworms (Lian Mei An Hui Tang)

Pinellia & Arisaema Combination (Qing Shi Hua Tan Tang)

Pinellia & Gardenia Combination (Li Ge Tang)

Pinellia & Gastrodia Combination (Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang)

Pinellia & Gastrodia Combination (Ban Xia Tian Ma Bai Zhu Tang)

Pinellia & Ginger Combination (Sheng Jiang Xie Xin Tang)

Pinellia & Ginseng Six Combination (Ban Xia Liu Jun Zi Tang)

Pinellia & Licorice Combination (Gan Cao Xie Xin Tang)

Pinellia & Magnolia Bark Formula (Ban Xia Hou Po Tang)

Pinellia & Magnolia Combination (Ban Xia Hou Po Tang)

Pinellia & Magnolia Combination (Ban Xia Hou Pu Tang)

Pinellia & Magnolia Teapills (Ban Xia Hou Po Wan)

Pinellia & Scute Formula (Qing Qi Hua Tan Wan)

Pinellia and Magnolia Bark Decoction (Ban Xia Hou Po Tang)

Pinellia and Magnolia Bark Formula (Pinellia and Magnolia Bark Formula)

Pinellia Clear Qi Combination (Qing Qi Hua Tan Tang)

Pinellia Combination (Ban Xia Xie Xin Tang)

Pinellia Decoction to Drain the Epigastrium (Ban Xia Xie Xin Tang)

Pinellia Formula to Drain the Epigastrium (Ban Xia Xie Xin Tang)

Pinellia Phlegm Dispersing Formula (Pinellia Phlegm Dispersing Formula)

Pinellia, Atractylodes & Agastache Formula (Bu Huan Jin Zheng Qi San)

Pinellia, Atractylodis Macrocephalae, and Gastrodia Decoction (Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang)

Ping Chuan San Jia Jian (Ping Chuan San Jia Jian)

Ping Ying Fu Fang (Ping Ying Fu Fang)

Platycodon & Apricot Seed Formula (Qing Fei Yin)

Platycodon & Chih-shih Formula (Pai Nong San)

Platycodon & Citrus Formula (Qing Fei Yin)

Platycodon & Fritillaria Combination (Qing Fei Tang)

Platycodon & Schizonepeta Formula (Zhi Sou San)

Platycodon Combination (Jie Geng Tang)

Plum Pit Qi (Plum Pit Qi)

Polygonatum & Eucommia Combination (Jiang Xue Ya Yan Fang)

Polygonatum Odoratum Decoction (Wei Rui Tang)

Polygonum & Achyranthes Combination (Polygonum & Achyranthes Combination)

Polygonum Combination (He Shou Wu)

Polygonum Multiflorum Root and Ginseng Decoction (He Ren Yin)

Polynal (Polynal)

Polyporus and Dianthus Formula (Zhu Ling Qu Mai Tang)

Polyporus Combination (Zhu Ling Tang)

Polyporus Decoction (Zhu Ling Tang)

Polyporus Formula (Zhu Ling Tang)

Poria 15 Formula (Shi Wu Wei Fu Ling Pian)

Poria 5 Formula (Poria 5 Formula)

Poria and Cuscuta Special Pill (Fu Tu Dan)

Poria and Fennel Formula (Fu Ling Xiao Hui Xiang Fang)

Poria, Cinnamom Twig, Atractylodis Macrocephalae, and Licorice Decoction (Ling Gui Zhu Gan Tang)

Poria, Licorice, Schisandra, Ginger, and Asarum Decoction (Ling Gan Wu Wei Jiang Xin Tang)

Powder to Take at Cock's Crow (Ji Ming San)

Prepared Aconite Decoction (Fu Zi Tang)

Prepared Aconite Pill to Regular the Middle (Fu Zi Li Zhong Wan)

Preserve Harmony Pill (Bao He Wan)

Preserve Harmony Pills (Bao He Wan)

Preserve Harmony Tablet (Bao He Pian)

Preserve the basal Decoction (Bao Yuan Tang)

Preserve Vistas Pill (Zhu Jing Wan)

Prolong Life Decoction (Xu Ming Tang)

Prosperous Farmer (Prosperous Farmer)

Prostate's Health Pill (Qian Lie Xian Wan)

Prostate's Health Tablet (Qian Lie Xian Pian)

Protect the Fetus and Aid Life Pill (Bao Tai Zi Sheng Wan)

Provide Life Pills (Zi Sheng Wan)

Prunella Syrup (Xia Ku Cao Gao)

Pteropus & Bulrush Formula (Shi Xiao San)

Pueraria & Carthamus Combination (Ge Gen Hong Hua Tang)

Pueraria & Magnolia Combination (Ge Gen Jia Xin Yi Chuan Xiong Tang)

Pueraria Combination (Ge Gen Tang)

Pueraria Flower Combination (Ge Hua Jie Cheng Tang)

Pueraria Flower Formula (Ge Hua Jie Cheng San)

Pueraria Formula (Pueraria Formula)

Pueraria Nasal Combination (Qing Bi Tang)

Pueraria, Coptis & Scute Combination (Ge Gen Huang Lian Huang Qin Tang)

Pueraria, Coptis & Scute Combination (Ge Gen Huang Liang Huang Qin Tang)

Pueraria, Coptis & Scute Combination (Ge Gen Huang Qin Huang Lian Tang)

Pulsatilla Combination (Bai Tou Weng Tang)

Pulsatilla Decoction (Bai Tou Weng Tang)

Pulsatilla Decoction plus Licorice and Ass-Hide Gelatin (Bai Tou Weng Jia Gan Cao E Jiao Tang)

Pulsatilla Intestinal Formula (Bai Tou Weng Li Chang Fang)

Qi Bao Mei Ran Dan (Qi Bao Mei Ran Dan)

Qi Guan Yan Ke Sou Tan Chuan Wan (Qi Guan Yan Ke Sou Tan Chuan Wan)

Qi Li San (Qi Li San)

Qi Pi Tang (Qi Pi Tang)

Qi Pi Yin (Qi Pi Yin)

Qi Wei Bai Zhu San (Qi Wei Bai Zhu San)

Qi Xing Cha (Qi Xing Cha)

Qian Bai Bi Yan Pian (Qian Bai Bi Yan Pian)

Qian Jin Dang Gui Tang (Qian Jin Dang Gui Tang)

Qian Jin Nei Duo San (Qian Jin Nei Duo San)

Qian Lie Xian Wan (Qian Lie Xian Wan)

Qian Zheng San (Qian Zheng San)

Qiang Fei Wan (Qiang Fei Wan)

Qin Jiao Fu Lei Tang (Qin Jiao Fu Lei Tang)

Qin Lian Si Wu Tang (Qin Lian Si Wu Tang)

Qing Dai Tang (Qing Dai Tang)

Qing Dan Xie Huo Tang (Qing Dan Xie Huo Tang)

Qing E Wan (Qing E Wan)

Qing Fang Bai Du San (Qing Fang Bai Du San)

Qing Fei Clearing Formula (Qing Fei Clearing Formula)

Qing Fei Xiao Cuo Yin (Qing Fei Xiao Cuo Yin)

Qing Gu San (Qing Gu San)

Qing Jing San (Qing Jing San)

Qing Lin Tang (Qing Lin Tang)

Qing Pi Tang (Qing Pi Tang)

Qing Qi Hua Tan Tang (Qing Qi Hua Tan Tang)

Qing Re Bu Qi Tang (Qing Re Bu Qi Tang)

Qing Re Bu Xue Tang (Qing Re Bu Xue Tang)

Qing Re Zhi Beng Tang (Qing Re Zhi Beng Tang)

Qing Shang Fang Feng Tang Jia Yi Yi Ren (Qing Shang Fang Feng Tang Jia Yi Yi Ren)

Qing Shang Juan Tong Tang (Qing Shang Juan Tong Tang)

Qing Shen Tang (Qing Shen Tang)

Qing Shi Hua Tan Tang (Qing Shi Hua Tan Tang)

Qing Wei Jian Zhong Tang (Qing Wei Jian Zhong Tang)

Qing Wei San Teapills (Qing Wei San)

Qing Wei Tang (Qing Wei Tang)

Qing Wen Bai Du Yin (Qing Wen Bai Du Yin)

Qing Yan Li Ge Tang (Qing Yan Li Ge Tang)

Qing Yi Tang (Qing Yi Tang)

Qing Yin Wan San (Qing Yin Wan San)

Qing Ying Tang (Qing Ying Tang)

Qu Feng Xiao Zheng Tang (Qu Feng Xiao Zheng Tang)

Qu Long Tang (Qu Long Tang)

Quan Long Tang (Quan Long Tang)

Quell Fire (Quell Fire)

Quiet Contemplative (Quiet Contemplative)

Quiet Cough Teapills (Ning Sou Wan)

Raise the Sinking Decoction (Sheng Xian Tang)

Raise the Yang and Benefit the Stomach Decoction (Sheng Yang Yi Wei Tang)

Rambling Powder (Xiao Yao San)

Reach the Membrane Source (Da Yuan Yin)

Reduce Inflammation and Relieve Toxicity Pill (Xiao Yan Jie Du Wan)

Reduce Scrofula Pill (Xiao Luo Wan)

Reed Decoction (Wei Jing Tang)

Regular the Middle Pill (Li Zhong Wan)

Regulate the Middle and Augment the Qi Decoction (Tiao Zhong Yi Qi Tang)

Regulate the Middle and Calm Roundworms Decoction (Li Zhong An Hui Tang)

Regulate the Stomach and Order the Qi Decoction (Tiao Wei Cheng Qi Tang)

Rehmania Eight Formula (Jin Gui Shen Qi Wan)

Rehmannia & Akebia Formula (Dao Chi San)

Rehmannia & Akebia Formula (Dao Qi San)

Rehmannia & Gypsum Combination (Yu Nu Jian)

Rehmannia & Lonicera Combination (Bai Du San)

Rehmannia & Lotus Leaf Formula (Si Sheng Wan)

Rehmannia & Mentha Combination (Yang Yin Qing Fe Tang)

Rehmannia & Ophiopogon Combination (Yang Yin Qing Fei Tang)

Rehmannia & Schizandra Combination (Du Qi Wan)

Rehmannia & Testudinis Combination (Da Bu Yin Wan)

Rehmannia Akebia Formula (Dao Chi San)

Rehmannia and Scrophularia Formula (Rehmannia and Scrophularia Formula)

Rehmannia Cool Blood Formula (Tu Fu Ling Sheng Di Huang Wan)

Rehmannia Decoction (Di Huang Yin Zi)

Rehmannia Eight Formula (Ba Wei Di Huang Tan)

Rehmannia Eight Formula (Ba Wei Di Huang Wan)

Rehmannia Eight Formula (Bai Wei Di Huang Wan)

Rehmannia Eye Bright Pill (Ming Mu Di Huang Wan)

Rehmannia Eye Bright Tablet (Ming Mu Di Huang Pian)

Rehmannia Four Formula (Si Sheng Wan)

Rehmannia Glutinosa Compound Pills (Rehmannia Glutinosa Compound Pills)

Rehmannia Six & Stamen Formula (Liu Wei Gu Jing Wan)

Rehmannia Six Formula (Liu Wei Di Huang Tang)

Rehmannia Six Formula (Liu Wei Di Huang Wan)

Rehmannia Ten Formula (Ji Sheng Shen Qi Wan)

Rehmannia, Bupleurum & Scute Combination (Zi Yin Di Huang Wan)

Relax the Channels and Invigorate the Blood (Shu Jing Huo Xue Tang)

Relax the Wood Pill (Shu Gan Wan)

Relax the Wood Tablet (Shu Gan Pian)

Relaxed Wanderer (Relaxed Wanderer)

Relieving Formula (Relieving Formula)

Remove Painful Obstruction Decoction (Juan Bi Tang)

Ren Shen Bu Wan (Ren Shen Bu Wan)

Ren Shen Ge Jie San (Ren Shen Ge Jie San)

Ren Shen Hu Tao Tang (Ren Shen Hu Tao Tang)

Ren Shen Huang Qi San (Ren Shen Huang Qi San)

Ren Shen Jian Pi Wan (Ren Shen Jian Pi Wan)

Ren Shen Lu Rong Wan (Ren Shen Lu Rong Wan)

Ren Shen Shou Wu Jing (Ren Shen Shou Wu Jing)

Ren Shen Yang Wei Tang (Ren Shen Yang Wei Tang)

Ren Shen Zai Zao Wan (Ren Shen Zai Zao Wan)

Renewal Powder (Zai Zao San)

Rescue Formula (Rescue Formula)

Resolve Depression and Stabilize Sleep (Jie Yu Ding Mian Fang)

Restore and Revive the Yang Decoction (Hui Yang Jiu Ji Tang)

Restore Integrity (Restore Integrity)

Restore Left Kidney Formula (Zuo Gui Wan)

Restore Right Kidney Formula (You Gui Wan)

Restore Spleen Pill (Gui Pi Wan)

Restore the Left Kidney Decoction (Zuo Gui Yin)

Restore the Left Pill (Zuo Gui Wan)

Restore the Right Pill (Tian Ma Gou Teng Yin)

Restore the Right Pills (You Gui Wan)

Restore the Spleen Decoction (Gui Pi Tang)

Return To Spring Teapills (Huan Shao Dan Wan)

Revised Major Order the Qi Decoction (Fu Fang Da Cheng Qi Tang)

Rhinoceros Horn and Rehmannia Decoction (Xi Jiao Di Huang Tang)

Rhubarb & Aconite Combination (Da Huang Fu Zi Tang)

Rhubarb & Mirabilitum Combination (Tiao Wei Cheng Qi Tang)

Rhubarb & Moutan Combination (Da Huang Mu Dan Pi Tang)

Rhubarb & Moutan Combination (Da Huang Mu Dan Tang)

Rhubarb & Moutan Formula (Du Huang Mu Dan Pi Tang)

Rhubarb and Licorice Decoction (Da Huang Gan Cao Tang)

Rhubarb and Moutan Decoction (Da Huang Mu Dan Tang)

Rhubarb and Prepared Aconite Decoction (Da Huang Fu Zi Tang)

Rhubarb Combination (Rhubarb Combination)

Rhubarb Teapills (Rhubarb Teapills)

Right Side Yang Tonic Pill (You Gui Wan)

Right Side Yang Tonic Tablet (You Gui Pian)

Ruan Gu Dan (Ruan Gu Dan)

Run Chang Tang (Run Chang Tang)

Run Chang Wan (Run Chang Wan)

Running Piglet Pill (Ben Tun Wan)

Sage-like Healing Decoction (Sheng Yu Tang)

Salvia & Pseudoginseng Formula (Fu Fang Dan Shen Pian)

Salvia 10 Formula (Dan Shen Jia Si Jun Zi Pian)

Salvia Decoction (Dan Shen Yin)

San Ao Tang (San Ao Tang)

San Cao Tang (San Cao Tang)

San Huang Si Wu Tang (San Huang Si Wu Tang)

San Jia Fu Mai Tang (San Jia Fu Mai Tang)

San Jia Jian Zheng Qi San (San Jia Jian Zheng Qi San)

San Jin Tang (San Jin Tang)

San Miao Wan (San Miao Wan)

San Qi Tablets (San Qi Pian)

San Ren Tang (San Ren Tang)

San She Dan Chuan Bei Pi Pa Gao (San She Dan Chuan Bei Pi Pa Gao)

San Wu Huang Qin Tang (San Wu Huang Qin Tang)

San Zi Yang Qin Tang (San Zi Yang Qin Tang)

Sang & Énergie (Sang & Énergie)

Sang Dan Xie Bai Tang (Sang Dan Xie Bai Tang)

Sang Ju Wan (Sang Ju Wan)

Sang Ma Wan (Sang Ma Wan)

Sang Xing Tang (Sang Xing Tang)

Saposhnikovia & Astragalus Formula (Yu Ping Feng San)

Saposhnikovia & Licorice Formula (Xie Huang San)

Saposhnikovia & Platycodon Formula (Fang Feng Tong Sheng San)

Sargassum Decoction for the Jade Flask (Hai Zao Yu Hu Tang)

Saussurea & Amomi Combination (Xiang Sha Liu Jun Zi Tang)

Saussurea & Areca Seed Formula (Mu Xiang Bing Lang Wan)

Saussurea & Areca Semen Combination (Mu Xiang Bing Lang Wan)

Saussurea & Cardamon Combination (Xiang Sha Liu Jun Zi Tang)

Saussurea Cardamom Combination (Xiang Sha Liu Jun Zi Tang)

Scallion and Platycodon Decoction (Cong Bai Jie Geng Tang)

Scallion and Prepared Soybean Decoction (Cong Chi Tang)

Scallion Decoction with Seven Ingredients (Cong Bai Qi Wei Yin)

Schizonepeta & Forsythia Combination (Jing Jie Lian Qiao Tang)

Schizonepeta & Ledebouriella Formula (Jing Fang Bai Du San)

Schizonepeta & Pinellia Combination (Jin Fei Cao San)

Schizonepeta & Pinellia Formula (Jin Fei Cao San)

Schizonepeta & Siler Formula (Jing Fang Bai Du San)

Schizonepeta and Ledebouriella Powder to Overcome Pathogenic Influences (Jing Fang Bai Du San)

Sciatica's Enemy Pill (Zuo Gu Shen Jing Tong Wan)

Sciatica's Enemy Tablet (Zuo Gu Shen Jing Tong Pian)

Scour Phlegm Decoction (Di Tan Tang)

Scrophularia & Fritillaria Combination (Xiao Luo Wan)

Scute & Cimicifuga Combination (Pu Ji Xiao Du Yin)

Scute & Licorice Combination (Huang Ling Tang)

Scute & Licorice Combination (Huang Qin Tang)

Scute & Mentha Combination (Qing Liang Yin)

Scute Combination (Zhu Sheng Dong Er Tang)

Scute Combination (Zi Shen Tong Er Tang)

Scute Formula (Zi Shen Tong Er Wan)

Scute Three Herb Combination (San Wu Huang Qin Tang)

Scutellaria and Talcum Decoction (Huang Qin Hua Shi Tang)

Scutellaria Decoction (Huang QinTang)

Sea of Qi Formula (Qi Hai Yao Fang)

Seasonal Congestion Formula (Pe Min Gan Wan)

Second Modification of Rectify the Qi Powder (Er Jia Jian Zheng Qi San)

Secure the Root Pills (Gu Ben Wan)

Sedate Liver Yang & Nourish Yin Pill (Jiang Ya Wan)

Sedate Liver Yang & Nourish Yin Tablet (Jiang Ya Pian)

Sedate the Liver and Extinguish Wind Decoction (Zhen Gan Xi Feng Tang)

Separate and Reduce Decoction (Fen Xiao Tang)

Separate and Reduce Fullness in the Middle Pill (Zhong Man Fen Xiao Wan)

Sesame Seed Formula (Hu Ma San)

Settle the Emotions Pill (Ding Zhi Wan)

Seven Treasures For Beautiful Hair (Seven Treasures For Beautiful Hair)

Seven Treasures Formula (Qi Bao Mei Ran Dan)

Seven-Ingredient Powder with Atractylodes Macrocephala (Qi Wei Bai Zhu San)

Seven-Substance Decoction with Magnolia Bark (Hou Po Qi Wu Tang)

Seven-Treasure Special Pill for Beautiful Whiskers (Qi Bao Mei Ran Dan)

Sha Shen Mai Men Dong Tang (Sha Shen Mai Men Dong Tang)

She Chong Yin (She Chong Yin)

She Chuang Zi San (She Chuang Zi San)

She Gan Ma Huang Tang (She Gan Ma Huang Tang)

Shen Ease & Tonify Heart Pill (An Shen Bu Xin Wan)

Shen Ease & Tonify Heart Tablet (An Shen Bu Xin Pian)

Shen Fu Tang (Shen Fu Tang)

Shen Gui Lu Rong Wan (Shen Gui Lu Rong Wan)

Shen Jing Shuai Ruo Wan (Shen Jing Shuai Ruo Wan)

Shen Ling Bai Zhu Wan (Shen Ling Bai Zhu Wan)

Shen Ling Spleen Support (Shen Ling Spleen Support)

Shen Qi Da Bu Wan (Shen Qi Da Bu Wan)

Shen Ron Bai Bu Pian (De Bu Shen Pian) (Shen Ron Bai Bu Pian (De Bu Shen Pian))

Shen Shi Zhu Ling Tang (Shen Shi Zhu Ling Tang)

Shen Xi Dan (Shen Xi Dan)

Shen Xiao Tuo Li San (Shen Xiao Tuo Li San)

Sheng Bai Tang (Sheng Bai Tang)

Sheng Fa Yin (Sheng Fa Yin)

Sheng Jiang Xie Xin Tang (Sheng Jiang Xie Xin Tang)

Sheng Mai Formula (Sheng Mai Formula)

Sheng Tie Luo Yin (Sheng Tie Luo Yin)

Sheng Xian Tiang (Sheng Xian Tiang)

Sheng Xue Tang (Sheng Xue Tang)

Sheng Ya Tang (Sheng Ya Tang)

Sheng Yang Yi Wei Tang (Sheng Yang Yi Wei Tang)

Shi Bu Wan (Shi Bu Wan)

Shi Hu Ye Guang Wan (Shi Hu Ye Guang Wan)

Shi Ling Tong Pian (Shi Ling Tong Pian)

Shi Pi Yin (Shi Pi Yin)

Shi Quan Da Bu Wan (Shi Quan Da Bu Wan)

Shi San Tai Bao Wan (Shi San Tai Bao Wan)

Shi Wei Cuo San (Shi Wei Cuo San)

Shi Wei San (Shi Wei San)

Shi Wei Wen Dan Tang (Shi Wei Wen Dan Tang)

Shi Xiao San (Shi Xiao San)

Shi Xiao Wan (Shi Xiao Wan)

Shi Yi Wei Wen Dan Tang (Shi Yi Wei Wen Dan Tang)

Shou Tai Wan (Shou Tai Wan)

Shou Wu Pian (Shou Wu Pian)

Shu Feng Huo Xue Tang (Shu Feng Huo Xue Tang)

Shu Gan Formula (Shu Gan Formula)

Shu Gan Jie Yu Tang (Shu Gan Jie Yu Tang)

Shu Gan Li Pi Tang (Shu Gan Li Pi Tang)

Shu Gan Tang (Shu Gan Tang)

Shu Gan Wan (Shu Gan Wan)

Shu Gan Xiao He Fang (Shu Gan Xiao He Fang)

Shu Jin Li An San (Shu Jin Li An San)

Shu Jing Huo Xue Wan (Shu Jing Huo Xue Wan)

Shui Lu Er Xian Dan (Shui Lu Er Xian Dan)

Shut the Sluice Pill (Suo Quan Wan)

Si Chong Tang (Si Chong Tang)

Si Ling San (Si Ling San)

Si Mao Yong An Tang (Si Mao Yong An Tang)

Si Miao Wan (Si Miao Wan)

Si Mo Tang (Si Mo Tang)

Si Mo Yin (Si Mo Yin)

Si Ni San Jia Wei (Si Ni San Jia Wei)

Si Qi Tang (Si Qi Tang)

Si Shen Wan (Si Shen Wan)

Si Wu Wan (Si Wu Wan)

Si Wu Xiao Feng Yin (Si Wu Xiao Feng Yin)

Siberian Ginseng Tablets (Wu Jia Shen Pian)

Siler & Chianghuo Combination (Jia Wei Ba Xien Tang)

Siler & Coix Combination (Jing Shang Fang Feng Tang Jia Yi Yi Ren Tang)

Siler & Licorice Formula (Xie Huang San)

Siler & Platycodon Combination (Fang Feng Tong Sheng San)

Siler & Platycodon Formula (Fang Feng Tong Sheng San)

Siler & Platycodon Formula (Minus Rhubarb) (Shuang Jie Tong Sheng San)

Siler & Platycodon Formula Plus (Modified) (Fang Feng Tong Sheng San (Jia Wei))

Siler and Coix Clearing Formula (Siler and Coix Clearing Formula)

Siler Combination (Qing Shang Fang Feng Tang)

Sinews and Bones Injury Formula (Jin Gu Die Shang Wan)

Six Flavor Rehmannia Pills (Liu Wei Di Huang Wan)

Six Flavor Rehmannia Teapills (Liu Wei Di Huang Wan)

Six Flavor Tea Formula (Liu Wei Di Huang Wan)

Six Gentleman Plus Teapills (Xiang Sha Liu Jun Zi Wan)

Six Gentleman Teapills (Liu Jun Zi Wan)

Six Gentlemen (Six Gentlemen)

Six Gentlemen Formula (Six Gentlemen Formula)

Six Major Combination (Liu Jun Zi Tang)

Six Major Herb Combination (Liu Jun Zi Tang)

Six Miracle Powder from Standards of Patterns and Treatments (Liu Shen San)

Six-Gentleman Decoction (Liu Jun Zi Tang)

Six-Gentleman Decoction with Aucklandia and Amomum (Xiang Sha Liu Jun Zi Tang)

Six-Gentleman Formula (Liu Jun Zi Tang)

Six-Gentleman of Metal and Water Decoction (Jin Shui Liu Jun Jian)

Six-Ingredient Pill with Rehmannia (Liu Wei Di Huang Wan)

Six-Serenity Decoction (Liu An Jian)

Six-to-One Powder (Liu Yi San)

Small Thistle Decoction (Xiao Ji Yin Zi)

Smooth Response (Smooth Response)

Smooth the Menses Decoction (Shun Jing Tang)

Solitary Hermit Teapills (Du Hou Ji Sheng Wan)

Soothe Liver Formula (Shu Gan Wan)

Soothe Liver Teapills (Soothe Liver Teapills)

Sophora & Scute Formula (Xiao Zhi Wan)

Sophora Flower Formula (Huai Hua San)

Sophora Flower Formula (Huai Hua Tang)

Sophora Japonica Flower Powder (Huai Hua San)

Sophora Japonica Fruit Pill (Huai Jiao Wan)

Sophorae Flos Formula (Huai Hua San)

Sour Jujube Decoction (Suan Zao Ren Tang)

Special Pill to Aid Fertility (Zan Yu Dan)

Specific Xiao Yan Wan (Specific Xiao Yan Wan)

Spleen & Heart Harmony Pill (Gui Pi Wan)

Spleen & Heart Harmony Tablet (Gui Pi Pian)

Spleen Digest Aid Pill (Jian Pi Wan)

Spleen Digest Aid Tablet (Jian Pi Pian)

Spread the Liver and Regulate the Spleen Decoction (Shu Gan Li Pi Tang)

Stabilize Gushing Decoction (Gu Chong Tang)

Stabilize the Menses Pill (Gu Jing Wan)

Stabilize the Root and Stop Excessive Uterine Bleeding Decoction (Gu Ben Zhi Beng Tang)

Stabilize the True Decoction (Gu Zhen Tang)

Stabilize the Yin Decoction (Gu Yin Jian)

Stasis In The Lower Chamber Teapills (Ge Xia Zhu Yu Wan)

Stephania & Astragalus Combination (Fang Ji Huang Qi Tang)

Stephania & Astragalus Formula (Fang Ji Huang Qi Tang)

Stephania & Astragalus Teapills (Fang Ji Huang Qi Wan)

Stephania & Carthamus Combination (Modified) (Zhu Feng Huo Xue Tang)

Stephania & Ginseng Combination (Mu Fang Ji Tang)

Stephania & Ginseng Combination (Modified) (Mu Fang Ji Tang)

Stephania and Astragalus Decoction (Fang Ji Huang Qi Tang)

Stomach Relief (Stomach Relief)

Stop Coughing Powder (Zhi Sou San)

Stop Discharge Pill (Yu Dai Wan)

Stop Discharge Tablet (Yu Dai Pian)

Strenghten the Spleen Pill (Jian Pi Wan)

Strengthen Kidney Yang Pill (Zhuang Yang Wan)

Strengthen Kidney Yang Tablet (Zhuang Yang Pian)

Strengthen Spleen Pills (Jian Pi Wan)

Strong Stride Pill (Jian Bu Wan)

Strong Stride Tablet (Jian Bu Pian)

Strong Xiao Jin Tan (Strong Xiao Jin Tan)

Su Zi Jiang Qi Wan (Su Zi Jiang Qi Wan)

Sublime Formula for Sustaining Life (Xian Fang Huo Ming Yin)

Sudden Smile Powder (Shi Xiao San)

Suo Quan Wan (Suo Quan Wan)

Super Strength Yin Chiao Jie Du Pian (Super Strength Yin Chiao Jie Du Pian)

Supplement Yin (Bu Yin Tang)

SV (SV)

Sweet Combination (Gan Lu Yin)

Sweet Dew Special Pill to Eliminate Toxin (Gan Luo Xiao Du Dan)

Tai Shan Pan Shi San (Tai Shan Pan Shi San)

Talc & Scute Formula (Gan Lu Xiao Du Dan)

Tang Kuei and Peony Formula (Tang Kuei and Peony Formula)

Tang Kuei and Salvia Formula (Jia Wei Si Wu Tang)

Tangerine Peel and Bamboo Shavings Decoction (Ju Pi Zhu Ru Tang)

Tangerine Peel Decoction (Ju Pi Tang)

Tangerine Seed Formula (Ju He Wan)

Tangerine Seed Pill (Ju He Wan)

Tangkuei & Anemarrhena Combination (Dang Gui Nian Tong Tang)

Tangkuei & Arctium Formula (Xiao Feng San)

Tangkuei & Astragalus Combination (Dang Gui Bu Xue Tang)

Tangkuei & Bupleurum Formula (Xiao Yao San)

Tangkuei & Carthamus Combination (Modified) (Dong Dao San)

Tangkuei & Cimicifuga Combination (Qing Re Bu Qi Tang)

Tangkuei & Corydalis Combination (Ge Xia Zhu Yu Tang)

Tangkuei & Cyperus Formula (Nu Shen San)

Tangkuei & Evodia Combination (Wen Jing Tang)

Tangkuei & Gambir Combination (Qi Wu Jiang Xia Tang)

Tangkuei & Gardenia Combination (Wen Qing Yin)

Tangkuei & Gelatin Combination (Jiao Ai Tang)

Tangkuei & Gelatin Combination (Xiong Gui Jiao Ai Tang)

Tangkuei & Gentian Combination (Ba Xian Tang)

Tangkuei & Ginger Combination (Sheng Hua Tang)

Tangkuei & Ginseng Eight Combination (Ba Zhen Tang)

Tangkuei & Jujube Combination (Dang Gui Si Ni Tang)

Tangkuei & Magnolia Combination (Wu Ji San)

Tangkuei & Magnolia Combination (Modified) (Wu Ji San)

Tangkuei & Magnolia Five Formula (Wu Ji San)

Tang-kuei & Magnolia Formula (Wu Ji San)

Tangkuei & Myrrh Combination (Tangkuei & Myrrh Combination)

Tangkuei & Parsley Combination (An Tai Yin)

Tangkuei & Parsley Combination (Bao Chan Wu You Fang)

Tangkuei & Parsley Combination (Modified) (Bao Chan Wu You Fang)

Tangkuei & Peony Formula (Dang Gui Shao Yao San)

Tangkuei & Persica Combination (Fu Yuan Huo Xue Tang)

Tangkuei & Persica Combination (Modified) (Fu Yuan Huo Xue Tang)

Tangkuei & Rehmannia Combination (Bu Yin Tang)

Tangkuei & Six Yellow Combination (Dang Gui Liu Huang Tang)

Tangkuei & Tribulus Combination (Dang Gui Yin Zi)

Tangkuei and Jixueteng Decoction (Dang Gui Ji Xue Teng Tang)

Tangkuei and Peony Powder (Dang Gui Shao Yao San)

Tangkuei and Rehmannia Decoction (Dang Gui Di Huang Yin)

Tangkuei and Six-Yellow Decoction (Dang Gui Liu Huang Tang)

Tangkuei Combination (Modified) (Dang Gui San)

Tangkuei Decoction (Dang Gui Yin Zi)

Tangkuei Decoction for Frigid Extremities (Dang Gui Si Ni Tang)

Tangkuei Decoction to Tonify the Blood (Dang Gui Bu Xue Tang)

Tangkuei Eight Herb Formula (Ba Wei Dai Xia Fang)

Tangkuei Eight Herb Formula (w/o Rhubarb) (Ba Wei Dai Xia Fang (w/o Da Huang))

Tangkuei Eight Herbs Combination (Ba Wei Dai Xia Fang)

Tangkuei Formula (Dang Gui San)

Tangkuei Four & Persica, Carthamus Combination (Tao Hong Si Wu Tang)

Tangkuei Four Combination (Si Wu Tang)

Tangkuei Four Plus Combination (Sheng Yu Tang)

Tangkuei Powder (Dang Gui San)

Tangkuei Sixteen Herb Combination (Shi Liu Wei Liu Qi Yin)

Tangkuei Sixteen Herbs Combination (Shi Liu Wei Liu Qi Yin)

Tangkuei Sixteen Herbs Combination (Modified) (Shi Liu Wei Liu Qi Yin)

Tangkuei, Astragalus & Peony Combination (Gui Qi Jian Zhong Tang)

Tangkuei, Evodia & Ginger Combination (Dang Gui Si Ni Jia Wu Zhu Yu Sheng Jiang Tang)

Tangkuei, Gentiana & Aloe Formula (Dang Gui Long Hui Wan)

Tangkuei, Gentiana & Aloe Formula (w/o Musk) (Dang Gui Long Hui Wan (w/o She Xiang))

Tangkuei, Gentiana Longdancao, and Aloe Pill (Dang Gui Long Hui Wan)

Tao Chih Pien (Tao Chih Pien)

Tao Hong Si Wu Wan (Tao Hong Si Wu Wan)

Tao Hua Tang (Tao Hua Tang)

Te Xiao Pai Shi Wan (Te Xiao Pai Shi Wan)

Temper Fire (Temper Fire)

Ten Flavor Decoction with Elsholtzia (Shi Wei Xiang Ru San)

Ten Inclusive Great Tonifying Pills (Shi Quan Da Bu Wan)

Ten Ingredient Decoction With Elsholzia (Shi Wei Xiang Ru Yin)

Ten Partially-Charred Substances (Shi Hui San)

Ten Tonic Pill (Shi Bu Wan)

Ten Treasures (Ten Treasures)

Tendon & Bone Healing Pill (Jin Gu Die Da Wan)

Tendon & Bone Healing Tablet (Jin Gu Die Da Pian)

Tendrilleaf Fritillary Powder (Tendrilleaf Fritillary Powder)

Teng Long Tang (Teng Long Tang)

Ten-Ingredient Decoction to Warm the Gallbladder (Shi Wei Wen Dan Tang)

Ten-Ingredient Detoxifying Formula (Shi Wei Ba Du Tang)

The Great Mender Teapills (Jin Gu Die Shang Wan)

The Great Pulse Teapills (Sheng Mai San Wan)

The Great Windkeeper Teapills (Xiao Feng Wan)

The Red Door Teapills (Dao Chi Wan)

Third Modification of Rectify the Qi Powder (San Jia Jian Zheng Qi San)

Three Painful Obstruction Decoction (San Bi Tang)

Three-Marvel Pill (San Miao Wan)

Three-Nut Decoction (San Ren Tang)

Three-Seed Decoction to Nourish One's Parents (San Zi Yang Qin Tang)

Three-Shell Decoction to Restore the Pulse (San Jia Fu Mai Tang)

Three-Substance Decoction with Magnolia Bark (Hou Po San Wu Tang)

Three-Unbinding Decoction (San Ao Tang)

Tian Ma Gou Teng Yin Teapills (Tian Ma Gou Teng Wan)

Tian Ma Gou Teng Yin Teapills (Tian Ma Gou Teng Yin)

Tian Ma Pian San (Tian Ma Pian San)

Tian Ma Qu Feng Bu Pian (Tian Ma Qu Feng Bu Pian)

Tian Ma Shou Wu Wan (Tian Ma Shou Wu Wan)

Tian Qi Teapills (Tian Qi)

Tian Shan Dan (Tian Shan Dan)

Tian Tai Wu Yao San (Tian Tai Wu Yao San)

Tian Wang Bu Zin Dan (Tian Wang Bu Zin Dan)

Tiao Gan Tang (Tiao Gan Tang)

Tiao Wei Cheng Qi Tang (Tiao Wei Cheng Qi Tang)

Tiao Wei He Ji (Tiao Wei He Ji)

Tiao Zhong Yi Qi Tang (Tiao Zhong Yi Qi Tang)

Tieh Ta Formula (Tieh Ta Formula)

Ting Li Zao Xie Fei Tang (Ting Li Zao Xie Fei Tang)

Tokoro Combination (Bei Xie Fen Qing Yin)

Tong Jing Ji Ben Tang (Tong Jing Ji Ben Tang)

Tong Jing Ling Jiao Nang (Tong Jing Ling Jiao Nang)

Tong Jing Wan (Tong Jing Wan)

Tong Lin Fang (Tong Lin Fang)

Tong Mai Si Ni Jia Zhu Dan Zhi Tang (Tong Mai Si Ni Jia Zhu Dan Zhi Tang)

Tong Mai Si Ni Tang (Tong Mai Si Ni Tang)

Tong Mai Yu Xian Wan (Tong Mai Yu Xian Wan)

Tong Qi San (Tong Qi San)

Tong Qiao Huo Xue Tang (Tong Qiao Huo Xue Tang)

Tong Xie Yao Fang (Tong Xie Yao Fang)

Tong Xuan Li Fei Pian (Tong Xuan Li Fei Pian)

Tonify Center, Increase Qi Pills (Bu Zhong Yi Qi Wan)

Tonify Kidney Yin Formula (Zhi Bai Di Huang Wan)

Tonify Lung Decoction (Bu Fei Tang)

Tonify Spleen Formula (Gui Pi Wan)

Tonify the Liver Decoction (Bu Gan Tang)

Tonify the Lungs Decoction with Ass-Hide Gelatin (Bu Fei E Jiao Tang)

Tonify the Middle & Augment the Qi Formula (Bu Zhong Yi Qi Tang)

Tonify the Middle & Qi Pill (Bu Zhong Yi Qi Wan)

Tonify the Middle & Qi Tablet (Bu Zhong Yi Qi Pian)

Tonify the Middle and Augment the Qi Decoction (Bu Zhong Yi Qi Tang)

Tonify the Yang to Restore Five-tenths Decoction (Bu Yang Huan Wu Tang)

Top-Quality Lindera Powder (Tian Tai Wu Yao San)

Tortoise Shell & Deer Horn Formula (Gui Lu Er Xian Jiao)

Tortoise Shell and Deer Antler Syrup (Gui Lu Er Xian Jiao)

Tou Nong San (Tou Nong San)

Transform Blotches Decoction (Hua Ban Tang)

Trauma Pill (Die Da Wan)

TRES TRESORS (TRES TRESORS)

Trichosanthes & Aurantium Combination (Gua Lou Zhi Shi Tang)

Trichosanthes & Chih-Shih Combination (Gua Lou Zhi Shi Tang)

Trichosanthes Fruit and Immature Bitter Orange Decoction (Gua Lou Zhi Shi Tang)

Trichosanthes Fruit, Chinese Chive, and Pinellia (Gua Lou Xie Bai Ban Xia Tang)

Trichosanthes, Bakeri & Pinellia Combination (Gua Lou Xie Bai Ban Xia Tang)

Tricosanthes Fruit, Chinese Chive, and Wine Decoction (Gua Lou Xie Bai Jiu Tang)

Triple Nut Combination (San Ren Tang)

True Man's Decoction to Nourish the Organs (Zhen Ren Yang Zang Tang)

True Warrior Decoction (Zhen Wu Tang )

True Warrior Teapills (Zhen Wu Tang Wan)

True Yin Formula (Zuo Gui Jia Er Zhi Wan)

Tu Huai Yin (Tu Huai Yin)

Tu Si Zi Wan (Tu Si Zi Wan)

Tuhuo & Astragalus Combination (San Bi Tang)

Tuhuo & Gentiana Combination (San Bi Tang)

Tuhuo & Loranthus Combination (Du Huo Ji Sheng Tang)

Tu-huo & Loranthus Combination (Du Huo Ji Sheng Tang)

Tuhuo & Vaeicum Combination (Du Huo Ji Sheng Tang)

Tung Hsuan Li Fei Pien (Tung Hsuan Li Fei Pien)

Two Aged (Herbs) Pills (Er Chen Wan)

Two Immortals (Two Immortals)

Two Immortals Formula (Jia Jian Er Xian Tang)

Two Immortals Teapills (Er Xian Tang Wan)

Two-Cured Decoction (Er Chen Tang)

Two-Immortal Decoction (Er Xian Tang)

Two-Marvel Powder (Er Miao San)

Two-parts Cinnamom Twig Decoction One-part Maidservant from Yue Decoction (Gui Zhi Er Yue Bi Yi Tang)

Two-Ultimate Pill (Er Zhi Wan)

Ultimate Immortals (Er Zhi Xian Fang)

Unblock the Orifices and Invigorate the Blood Decoction (Tong Qiao Hou Xue Tang)

Unblock the Qi Powder (Tong Qi San)

Uncaria Decoction (Gou Teng Yin)

Universal Benefit Decoction to Eliminate Toxin (Pu Ji Xiao Du Yin)

Untie Blood Stasis Pill (Gui Zhi Fu Ling Wan)

Untie Blood Stasis Tablet (Gui Zhi Fu Ling Pian)

Upbear Yang & Lift the Menses (Sheng Yang Ju Jing Tang)

Upper Chamber Teapills (Er Zi Wan)

Vaporize Phlegm Pill (Gun Tan Wan)

Vigorous Walk, Strengthen Bone Pills (Jian Bu Zhuang Gu Wan)

Viola Clear Fire Formula (Di Ding Qing Huo Pian)

Vital Energy Combination (Zhen Wu Tang)

Vitality Combination (Zhen Wu Tang)

Vitality Combination (Modified) (Zhen Wu Tang)

Vitex & Cassia Combination (Xiao Feng Yang Xue Tang)

Wan Nian Jun Zi Bu Jiang (Wan Nian Jun Zi Bu Jiang)

Warm Cycle Teapills (Wen Jing Tang Wan)

Warm Liver Decoction (Nuan Gan Jian)

Warm the Gallbladder Decoction (Wen Dan Tang)

Warm the Menses Decoction (Wen Jing Tang)

Warm the Palace Pregnancy Seed Pill (Nuan Gong Yun Zi Wan)

Warm the Spleen Decoction (Wen Pi Tang)

Warming & Clearing Formula (Wen Qing Yin)

Water's Way (Water's Way)

Wei Feng Tang (Wei Feng Tang)

Wei Jing Tang (Wei Jing Tang)

Wei Tong San (Wei Tong San)

Wei Yan Yan Fang (Wei Yan Yan Fang)

Wei Yao (Wei Yao)

Wei Zheng Fang (Wei Zheng Fang)

Wen Dan Wan (Wen Dan Wan)

Wen Pi Tang (Wen Pi Tang)

Wen Yang Yi Qi Tong Mai Tang (Wen Yang Yi Qi Tong Mai Tang)

White Tiger Decoction (Bai Hu Tang)

White Tiger Decoction to Suppress Rebellion (Zhen Ni Bai Hu Tang)

Wind & Dampness Relief Pill (Feng Shi Xiao Tong Wan)

Wind & Dampness Relief Tablet (Feng Shi Xiao Tong Pian)

Wind-Heat Cold Formula (Yin Qiao Jie Du Wan)

Wise Judge (Wise Judge)

Women’s Nourish Luxurient-Growth Pills (Fu Ke Yang Rong Wan)

Women's Chamber (Women's Chamber)

Women's Journey (Women's Journey)

Women's Precious (Women's Precious)

Women's Precious Formula (Women's Precious Formula)

Women's Precious Teapills (Women's Precious Teapills)

Women's Rhythm (Women's Rhythm)

Women's Treasure Formula (Ba Zhen Wan)

Wu Cao Tang (Wu Cao Tang)

Wu Chong Tang (Wu Chong Tang)

Wu Fu Bai Ji Fang (Wu Fu Bai Ji Fang)

Wu Hu Zhui Feng San (Wu Hu Zhui Feng San)

Wu Hua Formula (Wu Hua Tang)

Wu Ji Bai Feng Wan (Wu Ji Bai Feng Wan)

Wu Ji Wan (Wu Ji Wan)

Wu Jia Jian Zheng Qi San (Wu Jia Jian Zheng Qi San)

Wu Jin Wan (Wu Jin Wan)

Wu Mei Wan (Wu Mei Wan)

Wu Pi San (Wu Pi San)

Wu Ren Wan (Wu Ren Wan)

Wu Shen Tang (Wu Shen Tang)

Wu Sheng Jia Er Chen Tang (Wu Sheng Jia Er Chen Tang)

Wu Shi Cha (Wu Shi Cha)

Wu Teng Yin (Wu Teng Yin)

Wu Tou Tang (Wu Tou Tang)

Wu Wei Xiao Du Yin (Wu Wei Xiao Du Yin)

Wu Wu Xiang Ru Yin (Wu Wu Xiang Ru Yin)

Wu Xuan Shao Gan Tang (Wu Xuan Shao Gan Tang)

Wu Zi Fu Shen Tang (Wu Zi Fu Shen Tang)

Wu Zi Yang Zon Tang (Wu Zi Yang Zon Tang)

Xanthium Formula (Cang Er San)

Xanthium Formula (Cang Er Zi San)

Xanthium Powder (Cang Er Zi San)

Xi Gan Ming Mu Tang (Xi Gan Ming Mu Tang)

Xi Jiao Di Huang Tang (Xi Jiao Di Huang Tang)

Xia Ku Cao Gao (Xia Ku Cao Gao)

Xian Qi Yin (Xian Qi Yin)

Xiang Bei Yang Rong Tang (Xiang Bei Yang Rong Tang)

Xiang Fang Huo Ming Yin (Xiang Fang Huo Ming Yin)

Xiang Lian Wan (Xiang Lian Wan)

Xiang Ru San (Xiang Ru San)

Xiang Sha Liu Jun Wan (Xiang Sha Liu Jun Wan)

Xiang Sha Ping Wei San (Xiang Sha Ping Wei San)

Xiang Sha Yang Wei Tang (Xiang Sha Yang Wei Tang)

Xiang Sha Yang Wei Wan (Xiang Sha Yang Wei Wan)

Xiang Sha Zhi Zhu Wan (Xiang Sha Zhi Zhu Wan)

Xiao Ban Xia Jia Fu Ling Tang (Xiao Ban Xia Jia Fu Ling Tang)

Xiao Chai Hu Tang Wan (Xiao Chai Hu Tang Wan)

Xiao Feng Dao Chi Tang (Xiao Feng Dao Chi Tang)

Xiao Huo Luo Dan (Xiao Huo Luo Dan)

Xiao Luo Wan (Xiao Luo Wan)

Xiao Pi San (Xiao Pi San)

Xiao Qing Long Jia Shi Gao Tang (Xiao Qing Long Jia Shi Gao Tang)

Xiao Ru Tang (Xiao Ru Tang)

Xiao Yan Jie Du Wan (Xiao Yan Jie Du Wan)

Xiao Yao San He San Zi Wan Fang (Xiao Yao San He San Zi Wan Fang)

Xiao Zhi Wan (Xiao Zhi Wan)

Xie Qing Wan (Xie Qing Wan)

Xie Xin Tang (Xie Xin Tang)

Xin Jia Huang Long Tang (Xin Jia Huang Long Tang)

Xiong Dan Die Da Wan (Xiong Dan Die Da Wan)

Xiong Gui Er Chen Tang (Xiong Gui Er Chen Tang)

Xiong Zhi Can Xie Tang (Xiong Zhi Can Xie Tang)

Xuan Bi Tang (Xuan Bi Tang)

Xuan Bi Tang Wan (Xuan Bi Tang Wan)

Xuan Du Fa Biao Tang (Xuan Du Fa Biao Tang)

Xuan Fu Dai Zhe Tang (Xuan Fu Dai Zhe Tang)

Xuan Ling Tang (Xuan Ling Tang)

Xuan Yun Tang (Xuan Yun Tang)

Xue Fu Zhu Yu Wan (Xue Fu Zhu Yu Wan)

YANG EAU (YANG EAU)

Yang He Tang (Yang He Tang)

Yang Rong Wan (Yang Rong Wan)

Yang Xue Bu Shen Tang (Yang Xue Bu Shen Tang)

Yang Xue Run Fu Yin (Yang Xue Run Fu Yin)

Yang Xue Sheng Fa Capsule (Yang Xue Sheng Fa Capsule)

Yang Yin Jiang Ya Wan (Yang Yin Jiang Ya Wan)

Yang Yin Qing Fei Wan (Yang Yin Qing Fei Wan)

Yang-heartening Decoction (Yang He Tang)

Yellow Dragon Decoction (Huang Long Tang)

Yellow Earth Decoction (Huang Tu Tang)

Yi Du Yang Yuan Tang (Yi Du Yang Yuan Tang)

Yi Gong San (Yi Gong San)

Yi Huang Tang (Yi Huang Tang)

Yi Jia Jian Zheng Qi San (Yi Jia Jian Zheng Qi San)

Yi Ma Er Zhi Tang (Yi Ma Er Zhi Tang)

Yi Qi Bu Shen Fang (Yi Qi Bu Shen Fang)

Yi Qi Chu Tan Fang (Yi Qi Chu Tan Fang)

Yi Qi Tiao Gan Jiang Ya Tang (Yi Qi Tiao Gan Jiang Ya Tang)

Yi Wei Tang (Yi Wei Tang)

Yi Yuan San (Yi Yuan San)

Yi Yuang Tang (Yi Yuang Tang)

Yi Zhong Huo Xue Tang (Yi Zhong Huo Xue Tang)

Yin Chai San (Yin Chai San)

Yin Chiao Chieh Tu Pien (Yin Chiao Chieh Tu Pien)

Yin Chiao Formula (Yin Chiao Formula)

Yin Chiao Jie Du Wan (Yin Chiao Jie Du Wan)

YIN FEU (YIN FEU)

Yin Pu Xiao Du Yin (Yin Pu Xiao Du Yin)

Yin Qiao (Yin Qiao)

Yin Qiao Jie Du Pian (Yin Qiao Jie Du Pian)

Yin Qiao Ma Bo San (Yin Qiao Ma Bo San)

Yin Yang Huo Tu Si Zi San (Yin Yang Huo Tu Si Zi San)

Yin Zao Dao San (Yin Zao Dao San)

Yin Zhi Tang (Yin Zhi Tang)

Ying Liu San Jie Tang (Ying Liu San Jie Tang)

You Gui Teapills (You Gui)

You Gui Teapills (You Gui Wan)

You Gui Yin (You Gui Yin)

Young Maiden Pill (Qing E Wan)

Yu Bai Yin Hai Tang (Yu Bai Yin Hai Tang)

Yu Dai Wan (Yu Dai Wan)

Yu Gen Gu Ci Fang (Yu Gen Gu Ci Fang)

Yu Lin Zhu (Yu Lin Zhu)

Yu Quan Wan (Yu Quan Wan)

Yu Tong San (Yu Tong San)

Yu Ye Tang (Yu Ye Tang)

Yu Zhen San (Yu Zhen San)

Yu Zhu San (Yu Zhu San)

Yue Bi Jia Ban Xia Tang (Yue Bi Jia Ban Xia Tang)

Yue Bi Tang (Yue Bi Tang)

Yue Hua Wan (Yue Hua Wan)

Yue Ju (Chu) Wan (Yue Ju (Chu) Wan)

Zai Zao San (Zai Zao San)

Zai Zao Wan (Zai Zao Wan)

Ze Xie Dan Shen Tang (Ze Xie Dan Shen Tang)

Zeng Ye Cheng Qi Tang (Zeng Ye Cheng Qi Tang)

Zeng Ye Tang (Zeng Ye Tang)

Zhen Gan Xi Feng Tang (Zhen Gan Xi Feng Tang)

Zhen Ren Yang Zang San (Zhen Ren Yang Zang San)

Zhen Zhu Mu Wan (Zhen Zhu Mu Wan)

Zheng Qi Tian Xiang San (Zheng Qi Tian Xiang San)

Zhi Bai Ba Wei Wan (Zhi Bai Ba Wei Wan)

Zhi Bi Tang (Zhi Bi Tang)

Zhi Gan Cao San (Zhi Gan Cao San)

Zhi Jing San (Zhi Jing San)

Zhi Ke Chuan Bei Pi Pa Lu (Zhi Ke Chuan Bei Pi Pa Lu)

Zhi Pi Qu Yu Fang (Zhi Pi Qu Yu Fang)

Zhi Shi Dao Zhi Wan (Zhi Shi Dao Zhi Wan)

Zhi Shi Gua Lou Gui Zhi Tang (Zhi Shi Gua Lou Gui Zhi Tang)

Zhi Shi Li Zhong Wan (Zhi Shi Li Zhong Wan)

Zhi Shi Xiao Pi Wan (Zhi Shi Xiao Pi Wan)

Zhi Shi Xie Bai Gui Zhi Tang (Zhi Shi Xie Bai Gui Zhi Tang)

Zhi Shi Zhi Zi Chi Tang (Zhi Shi Zhi Zi Chi Tang)

Zhi Sou San (Zhi Sou San)

Zhi Sou Wan (Zhi Sou Wan)

Zhi Su Er Chen Tang (Zhi Su Er Chen Tang)

Zhi Xue Fang (Zhi Xue Fang)

Zhi Ye Wan (Zhi Ye Wan)

Zhi Zhu He Wei Tang (Zhi Zhu He Wei Tang)

Zhi Zhu Wan (Zhi Zhu Wan)

Zhi Zi Dou Chi Tang (Zhi Zi Dou Chi Tang)

Zhong Gan Ling (Zhong Gan Ling)

Zhong Gan Ling Formula (Zhong Gan Ling Pian)

Zhong Guo Shou Wu Zhi (Zhong Guo Shou Wu Zhi)

Zhong He Tang (Zhong He Tang)

Zhong Man Fen Xiao Tang (Zhong Man Fen Xiao Tang)

Zhong Man Fen Xiao Wan (Zhong Man Fen Xiao Wan)

Zhu Fu Tang (Zhu Fu Tang)

Zhu Jing Wan (Zhu Jing Wan)

Zhu Ru Wen Dan Tang (Zhu Ru Wen Dan Tang)

Zhu Sha An Shen Wan (Zhu Sha An Shen Wan)

Zhu Yang Wen Shen Yi Qi Tang (Zhu Yang Wen Shen Yi Qi Tang)

Zhuang Yao Jian Shen Pian (Zhuang Yao Jian Shen Pian)

Zhuang Yao Qu Feng Zhen Tong Tang (Zhuang Yao Qu Feng Zhen Tong Tang)

Zhui Feng Huo Xue Pian (Zhui Feng Huo Xue Pian)

Zi Shen Tong Er Tang (Zi Shen Tong Er Tang)

Zi Shen Tong Guan Wan (Zi Shen Tong Guan Wan)

Zi Sheng Wan (Zi Sheng Wan)

Zizyphus Combination (Suan Zao Ren Tang)

Zizyphus Formula (Zizyphus Formula)

Zizyphus Sleep (Zizyphus Sleep)

Zuo Gui Teapills (Zuo Gui)

Zuo Gui Teapills (Zuo Gui Wan)

Zuo Gui Yin (Zuo Gui Yin)

Zuo Jin Wan (Zuo Jin Wan)