Chinese herbs used in Chinese herbal medicine starting with letter Z

(The most complete online resource on Chinese herbal medicine)


A   B   C   D   E   F   G   HI   J   K   L   M   NOP   Q   R   S   T   UVW   X   Y   Z  

  Get a FREE account now for complete information on Chinese herbs  


Zang Qing Guo (Fructus Chebulae Immaturus)

Zao Fan (Melanteritum)

Zao Jiao (Fructus Gleditsiae Sinensis)

Zao Jiao Ci (Spina Gleditsiae Sinensis)

Zao Pi (Pericarpium Zizyphi Spinosae)

Zao Xiu (Rhizoma Paridis)

Ze Lan (Herba Lycopi Lucidi)

Ze Qi (Herba Euphorbiae Helioscopiae)

Ze Xie (Rhizoma Alismatis Orientalis)

Zhang Nao (Camphora)

Zhe Bei Mu (Bulbus Fritillariae Thunbergii)

Zhe Chong (Eupolyphaga seu Opishoplatia)

Zhen Zhu (Margarita)

Zhen Zhu Mu (Concha Margaritiferae Usta)

Zhi Bai Bu (Radix Stemonae)

Zhi Bai Qian (Radix et Rhizoma Cynanchii Stauntoni)

Zhi Bie Jia (Carapax Amydae Sinensis)

Zhi Cao Wu (Radix Aconiti kusnezoffi)

Zhi Chuan Wu (Radix Aconiti Carmichaeli)

Zhi Dang Shen (Radix Codonopsis Pilosulae)

Zhi Di Long (Lumbricus)

Zhi Gan Cao (Radix Glycyrrhizae Uralensis)

Zhi Gui Ban (Plastrum Testudinis)

Zhi Hu Gu (Os Tigris)

Zhi Huang Jing (Rhizoma Polygonati)

Zhi Huang Qi (Radix Astragali Membranacei)

Zhi Ji Nei Jin (Endothelium Corneum Gigeriae Galli)

Zhi Ju Zi (Hoveniae Fructus)

Zhi Ke (Fructus Citri Aurantii)

Zhi Kuan Dong Hua (Flos Tussilaginis Farfarae)

Zhi Ma Dou Ling (Fructus Aristolochiae)

Zhi Ma Huang (Herba Ephedrae)

Zhi Mu (Rhizoma Anemarrhenae Asphodeloidis)

Zhi Nan Xing (Rhizoma Arisaematis)

Zhi Pi Pa Ye (Folium Eriobotryae Japonicae)

Zhi Qiao (Fructus Aurantii)

Zhi Sang Bai Pi (Cortex Mori Albae Radicis)

Zhi Sang Ye (Folium Mori Albae)

Zhi Shi (Fructus Immaturus Citri Aurantii)

Zhi Shou Wu (Radix Polygoni Multiflori)

Zhi Wu Gong (Scolopendra Subspinipes)

Zhi Xiang Fu (Rhizoma Cyperi Rotundi)

Zhi Xuan Fu Hua (Flos Inulae)

Zhi Ying Su Ke (Pericarpium Papaveris Somnoferi)

Zhi Yu Zhu (Rhizoma Polygonati Odorati)

Zhi Yuan Zhi (Radix Polygalae Tenuifoliae)

Zhi Zhui Hua (Unknown/Inconnu)

Zhi Zi (Fructus Gardeniae Jasminoidis)

Zhi Zi (Shan) (Fructus Gardeniae Jasminoidis )

Zhi Zi (Shui) (Fructus Gardeniae Jasminoidis )

Zhi Zi Hui (Fructus Gardeniae Jasminoidis)

Zhi Zi Tan (Fructus Gardeniae Jasminoidis)

Zhi Zi Tan (Shan) (Fructus Gardeniae Jasminoidis )

Zhi Zi Tan (Shui) (Fructus Gardeniae Jasminoidis )

Zhi Zi Wan (Radix Asteris Tatarici)

Zhu Dan Zhi (Fel Suis Scrofae Domesticae)

Zhu Deng Xin (Junci Medulla)

Zhu Fan Hua Tou (Mirabilidis Rhizoma)

Zhu Fu (Unknown/Inconnu)

Zhu Ji Sui (Unknown/Inconnu)

Zhu Li (Succus Bambusae)

Zhu Ling (Sclerotium Polypori Umbellati)

Zhu Ma Gen (Radix Boehmeriae)

Zhu Ru (Caulis Bambusae in Taeniis)

Zhu Sha (Cinnabaris)

Zhu Ye (Folium Bambusae)

Zhu Ye Juan Xin (Herba Lophatheri Gracilis)

Zhu Zai Cao (Scoparia Dulcis)

Zhu Zi Cao (Enphorbiae Thymifoliae Herba)

Zi Bai Pi (Cortex Caltalpae Ovatae)

Zi Bei Chi (Concha Mauritiae Arabicae)

Zi Cao (Radix Arnebiae seu Lithospermi)

Zi Cao Rong (Lithosperm Erythrorhizon seu Arnebia Inflorescens)

Zi He Che (Placenta Hominis)

Zi Hua Di Ding (Herba cum Rd Violae Yedoensitis)

Zi Jing Pi (Cercis Chinensis Cortex )

Zi Ran Tong (Pyritum)

Zi Shi Ying (Fluoritum)

Zi Su Geng (Caulis Perillae)

Zi Su Ye (Folium Perillae Frutescentis)

Zi Su Zi (Fructus Perillae frutescentis)

Zi Wan (Radix Asteris Tatarici)

Zi Zhu (Folium Callicarpae)

Zong Lu Pi (Fibra Stipulae Trachycarpi)

Zong Lu Tan (Fibra Stipulae Trachycarpi)

Zou Ma Tai (Ardisiae Rhizoma)  Get a FREE account now for complete information on Chinese herbs  


Why join TCM Assistant?

  • Access a complete TCM herbal reference system. Simply type keywords (symptoms, ingredients, actions, etc.) and find exactly the Chinese herbal medicine you are looking for. Our Chinese herbal medicine database contains some 1,200 formulas and 3,000 modifications from the classic literature, more than 2,000 Chinese patent formulas, over 1,000 Chinese herbs, and at least 4,000 symptoms and diseases.
  • Use many innovative prescription functions.
  • Place orders directly with any of your suppliers.
  • Post your professional information on the practitioner’s directory in order to increase your visibility to the public.