Chinese herbs used in Chinese herbal medicine starting with letter X

(The most complete online resource on Chinese herbal medicine)


A   B   C   D   E   F   G   HI   J   K   L   M   NOP   Q   R   S   T   UVW   X   Y   Z  

  Get a FREE account now for complete information on Chinese herbs  


Xi Bei Mu (Fritillariae Blb.)

Xi Cha (Camelliae)

Xi Gua Pi (Pericarpium Citrulli Vulgaris)

Xi Gua Shuang (Mirabilitum Praep. Citrulli)

Xi Jiao (Cornu Rhinoceri)

Xi Ling (Unknown/Inconnu)

Xi Xian Cao (Herba Siegesbeckiae)

Xi Xin (Herba cum Radice Asari)

Xi Xin Liu Qin Gao (Extractum Herbae Asari)

Xi Yang Shen (Radix Panacis Quinque Folii)

Xia Ku Cao (Spica Prunellae Vulgaris)

Xia Ku Hua (Prunellae Spica Flos)

Xian Bian Dou Hua (Folium Dolichoris Lablab)

Xian Dan Zhu Ye (Herba Lophatheri Gracilis)

Xian Di Huang (Radix Rehmanniae Glutinosae)

Xian Dui Xia (Macrura)

Xian He Cao (Herba Agrimoniae Pilosae)

Xian He Cao Gen Ya (Radix Agrimoniae)

Xian He Ye (Folium Nelumbinis Nuciferae)

Xian Jin Yin Hua (Flos Lonicerae Japonicae)

Xian Lu Gen (Rhizoma Phragmitis Communis)

Xian Mao (Rhizoma Curculiginis Orchioidis)

Xiang Fu (Rhizoma Cyperi Rotundi)

Xiang Gu (Lentinula edodes)

Xiang Jia Pi (Cortex Periplocae Radicis)

Xiang Pu Hui (Herba Typhae)

Xiang Ru (Herba Elsholtziae seu Moslae)

Xiang Si Cao (Eupatorii Formosani Herba)

Xiang You (Aromatic Oil/Huile aromatique)

Xiang Yuan (Fructus Citri Medici)

Xiao Hui Xiang (Fructus Foeniculi Vulgaris)

Xiao Ji (Herba Cephalanoploris)

Xiao Jin Ying (Rosae Cymosae Fructus)

Xiao Mai (Semen Tritici Levis)

Xiao Shi (Kalium Nitricum)

Xiao Tong Cao (Medulla Stachyuri seu Helwingiae)

Xie Bai (Bulbus Allii Macrostemi)

Xin Bai (Zincum Oxydatum)

Xin Yi (Flos Magnoliae)

Xing Ren (Semen Pruni Armeniacae)

Xing Se Cao (Unknown/Inconnu)

Xiong Dan (Fel Ursi)

Xiong Huang (Realgar)

Xu Chang Qing (Radix Cynanchi Paniculati)

Xu Duan (Radix Dipsaci Asperi)

Xuan Fu Hua (Flos Inulae)

Xuan Ming Fen (Mirabilitum Depuratum)

Xuan Shen (Radix Scrophulariae Ningpoensis)

Xue Jian Chou (Herba Acalyphae)

Xue Jie (Sanguis Draconis)

Xue Lian (Saussurea Involucrata)

Xue Yang Suan (Salicylicum Acidum)

Xue Yu Tan (Crinis Carbonisatus)

Xun Gu Feng (Herba Aristolochiae Mollissimae)  Get a FREE account now for complete information on Chinese herbs  


Why join TCM Assistant?

  • Access a complete TCM herbal reference system. Simply type keywords (symptoms, ingredients, actions, etc.) and find exactly the Chinese herbal medicine you are looking for. Our Chinese herbal medicine database contains some 1,200 formulas and 3,000 modifications from the classic literature, more than 2,000 Chinese patent formulas, over 1,000 Chinese herbs, and at least 4,000 symptoms and diseases.
  • Use many innovative prescription functions.
  • Place orders directly with any of your suppliers.
  • Post your professional information on the practitioner’s directory in order to increase your visibility to the public.