Chinese herbs used in Chinese herbal medicine starting with letter S

(The most complete online resource on Chinese herbal medicine)


A   B   C   D   E   F   G   HI   J   K   L   M   NOP   Q   R   S   T   UVW   X   Y   Z  

  Get a FREE account now for complete information on Chinese herbs  


San Leng (Rhizoma Sparganii Stoloniferi)

San Nai (Kaempferia Galanga Rhizoma )

San Qi (Radix Pseudoginseng)

San Tai Hong Hua (Herba Clerodendri Serrati)

Sang Bai Pi (Cortex Mori Albae Radicis)

Sang Ji Sheng (Ramulus Loranthi)

Sang Piao Xiao (Ootheca Mantidis)

Sang Shen (Fructus Mori)

Sang Ye (Folium Mori Albae)

Sang Zhi (Ramulus Mori Albae)

Sha Ren (Fructus Amomi)

Sha Ren Ke (Fructus Putamen Amomi)

Sha Shen (Radix Adenophorae seu Glehniae)

Sha Yu Ruan Gu (Shark Cartilage)

Sha Yuan Zi (Semen Astragali Complanati)

Shan Ci Gu (Rhizoma Iphigeniae Indicae)

Shan Dou Gen (Radix Sophorae Tonckinensis)

Shan Ju (Piper)

Shan Pu Tao (Viticis Amurensis Radix)

Shan Yang Jiao (Cornu Caprae)

Shan Yao (Radix Dioscoreae Oppositae)

Shan Zha (Fructus Crataegi)

Shan Zhu Yu (Fructus Corni Officinalis)

Shang Cang Zi (Fructus Litseae)

Shang Lu (Radix Phytolaccae)

She Chuang Zi (Fructus Cnidii Monnieri)

She Dan (Fel Agkistrodon)

She Gan (Rhizoma Belamcandae Chinensis)

She Liu Gu (Rhizoma Alocasiae Macrorrhizae)

She Mei (Unknown/Inconnu)

She Tui (Periostracum Serpentis)

She Xiang (Secretio Moschus)

Shen Jin Cao (Herba Lycopodii)

Shen Long Gu (Os Draconis)

Shen Mu Li (Concha Ostreae)

Shen Qu (Massa Medica Fermentata)

Sheng Ban Xia (Rhizoma Pinelliae Ternatae)

Sheng Da Huang (Radix et Rhizoma Rhei)

Sheng Di Huang (Radix Rehmanniae Glutinosae)

Sheng Huang Lian (Rhizoma Coptidis Recens)

Sheng Ji Nei Jin (Endothelium Corneum Gigeriae Galli)

Sheng Jiang (Rhizoma Zingiberis Officinalis Recens)

Sheng Jiang Pi (Cortex Zingiberis Officinalis Recens)

Sheng Jiang Zhi (Zingiberis officinalis recens)

Sheng Lang Ya (Unknown/Inconnu)

Sheng Ma (Rhizoma Cimicifugae)

Sheng Mu Li (Concha Ostreae)

Sheng Shi Gao (Gypsum Fibrosum)

Sheng Shou Wu (Radix Polygoni Multiflori)

Sheng Tie Luo (Frusta Ferri)

Sheng Yao (Crudum Hydrogyrum Oxydatum)

Sheng Zhi Zi (Fructus Gardeniae Jasminoidis)

Shi Chang Pu (Rhizoma Acori Graminei)

Shi Da Gong Lao Gen (Herba Mahoniae)

Shi Di (Calyx Diospyros Kaki)

Shi Gao (Gypsum Fibrosum)

Shi Hu (Herba Dendrobii)

Shi Jian Chuan (Herba Salviae Chinensis)

Shi Jue Ming (Concha Haliotidis)

Shi Jun Zi (Fructus Quisqualis Indicae)

Shi Lian Zi (Unknown/Inconnu)

Shi Liu Pi (Pericarpium Punicae Granati)

Shi Nan Teng (Ramus Photiniae)

Shi Shang Bai (Unknown/Inconnu)

Shi Wei (Folium Pyrrosiae)

Shi Xiao San (Shixiaosan)

Shi Yan (Fossilia Spirifera)

Shi Zhong Ru (Stalactitum)

Shou Gong (Gekko)

Shu Da Huang (Radix et Rhizoma Rhei)

Shu Di Huang (Radix Rehmanniae Glutinosae Praeparata)

Shu Qi (Folium Dichroae Febrifugae)

Shu Wei Huang (Rostellulariae Herba)

Shu Yang Quan (Solanum Lyratum Herba)

Shu Yu (Radix Dioscoreae Quinquelobae)

Shui Ban Xia (Rhizoma Typhonii Flagelliformis)

Shui Ding Xiang (Herba Jussiaeae)

Shui Long Gu (Os Draconis)

Shui Niu Jiao (Cornu Bubali)

Shui Ta Gan (Iiecur Lutrae)

Shui Yang Mei Gen (Unknown/Inconnu)

Shui Yin (Hydrargyrum)

Shui Zhi (Hirudo seu Whitmaniae)

Si Gua Luo (Retinervus Luffae Fructus)

Si Gua Pi (Pericarpium Luffae Acutangulae)

Si Ji Qing (Folium Ilicis Chinensis)

Song Jie (Lignum Pini Nodi)

Song Lo (Usnea)

Song Xiang (Resina praeparata Pini)

Song Zi Ren (Semen Pini)

Stearic Acid/Acide stearique (Unknown/Inconnu)

Su He Xiang (Styrax Liquidis)

Su Mu (Lignum Sappan)

Su Xin Hua (Flos Jasmini)

Su Ya (Fructus Setariae Germinatus)

Su Zhi Gui Ban (Plastrum Testudinis)

Su Zhi Long Gu (Os Draconis)

Suan Zao Ren (Semen Zizyphi Spinosae)

Suo Luo Zi (Semen Aesculi)

Suo Yang (Herba Cynomorii Songarici)

Syrup/Sirop (Unknown/Inconnu)  Get a FREE account now for complete information on Chinese herbs  


Why join TCM Assistant?

  • Access a complete TCM herbal reference system. Simply type keywords (symptoms, ingredients, actions, etc.) and find exactly the Chinese herbal medicine you are looking for. Our Chinese herbal medicine database contains some 1,200 formulas and 3,000 modifications from the classic literature, more than 2,000 Chinese patent formulas, over 1,000 Chinese herbs, and at least 4,000 symptoms and diseases.
  • Use many innovative prescription functions.
  • Place orders directly with any of your suppliers.
  • Post your professional information on the practitioner’s directory in order to increase your visibility to the public.