Chinese herbs used in Chinese herbal medicine starting with letter J

(The most complete online resource on Chinese herbal medicine)


A   B   C   D   E   F   G   HI   J   K   L   M   NOP   Q   R   S   T   UVW   X   Y   Z  

  Get a FREE account now for complete information on Chinese herbs  


Ji Cai (Herba Capsellae Bursa-Pastoris)

Ji Gu Cao (Herba Abri Precatorius)

Ji Gu Xiang (Radix Crotonis Crassifolii)

Ji Guan Hua (Flos Celosiae Cristatae)

Ji Jing (Galli Gigeriae Extractum)

Ji Nei Jin (Endothelium Corneum Gigeriae Galli)

Ji Xiang Teng (Paederiae Caulis)

Ji Xing Zi (Impatientis Balsamina Semen)

Ji Xue Cao (Herba Centellae)

Ji Xue Teng (Caulis Millettiae Reticulatae)

Ji Xue Teng Gao (Gelatinum Millettiae seu Caulis Spatholobi)

Ji Zi Huang (Galli Gigeriae Vitellus)

Jian Qu (Unknown/Inconnu)

Jiang Ban Xia (Rhizoma Pinelliae Ternatae)

Jiang Can (Bombyx Batryticatus)

Jiang Huang (Rhizoma Curcumae Longae)

Jiang Xiang (Lignum Dalbergiae Odoriferae)

Jiang Zhi Chao Du Zhong (Cortex Eucommiae Ulmoidis)

Jiang Zhi Hou Po (Cortex Magnoliae Officinalis)

Jiang Zhi Huang Lian (Rhizoma Coptidis Recens)

Jiao Ai Ye (Folium Artemisiae Argyi)

Jiao Gu Lan (Herba Gynostemma pentaphyllum)

Jie Cao (Valeriana officinalis)

Jie Geng (Radix Platycodi Grandiflori)

Jin Bo (Folium Auri)

Jin Bu Huan (Lycopodii Serrati Herba)

Jin Fei Cao (Herba Inulae)

Jin Huang Qi (Hedysarum Polybotrys)

Jin Jiao She (Agkistrodon)

Jin Jin Cai (Flos Lilii)

Jin Qian Cao (Herba Lysimachiae seu Desmodii Styracifolii)

Jin Qian Gui (Cuora Trifasciata)

Jin Qiao Mai (Rhizoma Fagopyri Cymosi)

Jin Yin Hua (Flos Lonicerae Japonicae)

Jin Ying Zi (Fructus Rosae Laevigatae)

Jing Jie (Herba seu Flos Schizonepetae Tenuifoliae)

Jing Jie Sui (Herba seu Flos Schizonepetae Tenuifoliae)

Jing Jie Sui Tan (Herba seu Flos Schizonepetae Tenuifoliae)

Jing Jie Tan (Herba seu Flos Schizonepetae Tenuifoliae)

Jing Mi (Oryzae Sativae)

Jing Tian San Qi (Herba Sedi Aizoon)

Jiu (Vinum seu Alcohol)

Jiu Bi Ying (Illicis Rotunda Cortex)

Jiu Ceng Ta (Basilicum)

Jiu Da Huang (Radix et Rhizoma Rhei)

Jiu Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis)

Jiu Jie Chang Pu (Rhizoma Amemonis Altaicae)

Jiu Nu Zhen Zi (Fructus Ligustri Lucidi)

Jiu Xiang Chong (Aspongopus)

Jiu Zhi Hou Po (Cortex Magnoliae Officinalis)

Jiu Zhi Huang Lian (Rhizoma Coptidis Recens)

Jiu Zhi Huang Qin (Radix Scutellariae Baicalensis)

Jiu Zhi Wu Ling Zhi (Excrementum Trogopteri seu Pteromi)

Jiu Zi (Semen Allii Tuberosi)

Ju He (Semen Citri Reticulatae)

Ju Hong (Exocarpium Citri Erythrocarpae)

Ju Hua (Flos Chrysanthemi Morifolii)

Ju Luo (Vascular Aurantii)

Ju Lyu Guo (Unknown/Inconnu)

Ju Ye (Folium Citri Reticulatae)

Ju Ye San Qi (Folium et Radix Gynurae)

Juan Bai (Herba Selaginellae Involvens)

Juan Fu Ling (Poria Cocos Sclerotium)

Jue Ming Zi (Semen Cassiae)  Get a FREE account now for complete information on Chinese herbs  


Why join TCM Assistant?

  • Access a complete TCM herbal reference system. Simply type keywords (symptoms, ingredients, actions, etc.) and find exactly the Chinese herbal medicine you are looking for. Our Chinese herbal medicine database contains some 1,200 formulas and 3,000 modifications from the classic literature, more than 2,000 Chinese patent formulas, over 1,000 Chinese herbs, and at least 4,000 symptoms and diseases.
  • Use many innovative prescription functions.
  • Place orders directly with any of your suppliers.
  • Post your professional information on the practitioner’s directory in order to increase your visibility to the public.