Chinese herbs used in Chinese herbal medicine starting with letter D

(The most complete online resource on Chinese herbal medicine)


A   B   C   D   E   F   G   HI   J   K   L   M   NOP   Q   R   S   T   UVW   X   Y   Z  

  Get a FREE account now for complete information on Chinese herbs  


Da Ding Huang (Blumea Balsamifera)

Da Dou Juan (Semen Glycines Germinatum)

Da Feng Zi (Semen Hydnocarpi Anthelminticae)

Da Fong Teng (Piperis Futokadsurae Herba)

Da Fu Pi (Pericarpium Arecae Catechu)

Da Huang (Radix et Rhizoma Rhei)

Da Huang Tan (Radix et Rhizoma Rhei)

Da Ji (Herba Seu Radix Circii Japonici) (Herba seu Radix Cirsii Japonici)

Da Ji (Radix Euphorbiae seu Knoxiae) (Radix Euphorbiae seu Knoxiae)

Da Li Wang (Gendarussae Vulgaris)

Da Mai (Hordeum Vulgare)

Da Qing Ye (Folium Isatidis)

Da Suan (Bulbus Allii Sativi)

Da Ye Zi Ju (Radix Callicarpae)

Da Zao (Fructus Jujubae)

Dai Deng Xin Cao (Medulla Junci Effusi)

Dai Mao (Carapax Eretmochelydis Imbricatae)

Dai Zhe Shi (Haematitum)

Dai Zhe Shi (Treated) (Haematitum)

Dan Dou Chi (Semen Sojae Praeparatum)

Dan Fan (Chalcanthitum)

Dan Nan Xing (P Arisaematis cum Fel Bovis)

Dan Shen (Radix Salviae Miltiorrhizae)

Dan Shen (Cultivated) (Radix Salviae Miltiorrhizae)

Dan Zhu Ye (Herba Lophatheri Gracilis)

Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis)

Dang Gui Wei (Radix Angelicae Sinensis)

Dang Shen (Radix Codonopsis Pilosulae)

Dao Di Wu Gong (Heliminthostachytis Rhizoma)

Dao Dou (Semen Canavaliae)

Deng Xin Cao (Medulla Junci Effusi)

Di Feng Pi (Cortex Illici Difengpi)

Di Fu Zi (Fructus Kochiae)

Di Gu Pi (Cortex Lycii Radicis)

Di Huang Zhi (Radix Rehmanniae)

Di Jin Cao (Herba Euphorbiae Humifusae)

Di Long (Lumbricus)

Di Long Tan (Lumbricus)

Di Wu Gong (Radix Osmundae)

Di Yu (Radix Sanguisorbae Officinalis)

Di Yu Tan (Radix Sanguisorbae Officinalis)

Ding Gong Teng (Caulis Erycibes)

Ding Jing Cao (Unknown/Inconnu)

Ding Shu Xiu (Elephantopi Herba)

Ding Xiang (Flos Caryophylli)

Distilled Water/Eau distillee (Aqua distillata)

Dong Bei Guan Zhong (Rhizoma Dryopteris Crassirhizomae)

Dong Chong Xia Cao (Sclerotium Cordyceps Chinensis)

Dong Gua Pi (Exocarpium Benincasea)

Dong Gua Zi (Semen Benincasae Hispidae)

Dong Kui Zi (Semen Abutiloni seu Malvae Vertillatae)

Dong Ling Cao (Rabdosia Rubescens)

Dong Qing You (Oleum Gaultheriae)

Dong Yang Shen (Eastern Ginseng Radix)

Dong Ye (Herba Phrynii)

Dou Kou Ke (Fructus putamen Amomi cardamomi)

Du Huo (Radix Angelicae Pubescentis)

Du Zhong (Cortex Eucommiae Ulmoidis)

Du Zhong Ye (Eucommiae Folium)

Duan Bai Yun Mu (Muscovitum)

Duan Ci Shi (Magnetitum)

Duan Ge Ke (Concha Cyclinae Calcinatus)

Duan Gui Ban (Plastrum Testudinis)

Duan Jie Shen (Radix Cynanchi Wallichii)

Duan Long Chi (Dens Draconis)

Duan Long Gu (Os Draconis)

Duan Meng Shi (Lapis Chloriti seu Micae Aur.)

Duan Ming Fan (Alumen)

Duan Mu Dan Pi (Cortex Moutan Radicis)

Duan Mu Li (Concha Ostreae)

Duan Peng Sha (Borax)

Duan Ru Xiang (Olibanum Preparatae)

Duan Shi Gao (Gypsum Fibrosum)

Duan Shi Jue Ming (Concha Haliotidis)

Duan Tan Deng Xin Cao (Medulla Junci Effusi)

Duan Wa Leng Zi (Concha Arcae)

Duan Zao Fan (Melanteritum)

Duan Zhen Zhu Mu (Concha Margaritiferae Usta)

Duan Zi Bei Chi (Concha Mauritiae Arabicae)  Get a FREE account now for complete information on Chinese herbs  


Why join TCM Assistant?

  • Access a complete TCM herbal reference system. Simply type keywords (symptoms, ingredients, actions, etc.) and find exactly the Chinese herbal medicine you are looking for. Our Chinese herbal medicine database contains some 1,200 formulas and 3,000 modifications from the classic literature, more than 2,000 Chinese patent formulas, over 1,000 Chinese herbs, and at least 4,000 symptoms and diseases.
  • Use many innovative prescription functions.
  • Place orders directly with any of your suppliers.
  • Post your professional information on the practitioner’s directory in order to increase your visibility to the public.