Chinese herbs used in Chinese herbal medicine starting with letter C

(The most complete online resource on Chinese herbal medicine)


A   B   C   D   E   F   G   HI   J   K   L   M   NOP   Q   R   S   T   UVW   X   Y   Z  

  Get a FREE account now for complete information on Chinese herbs  


Can Sha (Excrementum Bombycis Mori)

Cang Er Cao (Folium seu Caulis Xanthii Sibirici)

Cang Er Chong (Unknown/Inconnu)

Cang Er Zi (Fructus Xanthii Sibirici)

Cang Zhu (Rhizoma Atractylodis)

Cao Dou Kou (Semen Alpiniae Katsumadai)

Cao Guo (Fructus Amomi Tsao-Ko)

Cao Wu (Radix Aconiti kusnezoffi)

Ce Bai Ye (Cacumen Biotae Orientalis)

Ce Bai Ye Tan (Cacumen Biotae Orientalis)

Cha Chi Huang (Unknown/Inconnu)

Cha Ye (Folium Camelliae Sinensis)

Cha You (Fructus Camelliae Oleiferae)

Cha Zi Bing (Unknown/Inconnu)

Chai Hu (Radix Bupleuri)

Chan Pi (Cutis Bufonis)

Chan Sha (Excrementum Bombyx Mori)

Chan Su (Secretio Bufonis)

Chan Tui (Periostracum Cicadae)

Chang Chun Teng (Caulis et Folium Hederae)

Chang Shan (Radix Dichroae Febrifugae)

Chao Ba Dou (Semen Crotonis)

Chao Ba Ji Tian (Radix Morindae Officinalis)

Chao Bai Jie Zi (Semen Sinapsis Albae)

Chao Bai Shao Yao (Radix Paeoniae Lactiflorae)

Chao Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae)

Chao Ban Mao (Mylabris)

Chao Bian Dou (Semen Dolichoris Lablab)

Chao Bu Gu Zhi (Fructus Psoraleae Corylifoliae)

Chao Can Sha (Excrementum Bombycis Mori )

Chao Chai Hu (Radix Bupleuri)

Chao Chang Shan (Radix Dichroae Febrifugae)

Chao Chen Pi (Pericarpium Citri Reticulatae)

Chao Chi Shao Yao (Radix Paeoniae Rubrae)

Chao Chuan Lian Zi (Fructus Meliae Toosendan)

Chao Chuan Xiong (Radix Ligustici Wallichii)

Chao Chun Pi (Cortex Ailanthi)

Chao Ci Wei Pi (Corium Erinacei seu Hemiechini)

Chao Cong Bai (Bulbus Allii Fistulosi)

Chao Dan Shen (Radix Salviae Miltiorrhizae)

Chao Dan Zhu Ye (Herba Lophatheri Gracilis)

Chao Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis)

Chao Dang Shen (Radix Codonopsis Pilosulae Preparatae)

Chao Du Zhong (Cortex Eucommiae Ulmoidis)

Chao Fei Zi (Semen Torreyae)

Chao Gan Jiang (Rhizoma Zingiberis Officinalis)

Chao Gu Ya (Fructus Oryzae Sativae Germinatus)

Chao Guan Zhong (Rhizoma Dryopteris)

Chao He Shi (Fructus Carpesii seu Daucusi)

Chao He Tao Ren (Semen Juglandis Regiae)

Chao Hu Lu Ba (Semen Trigonellae Foeni-graeci)

Chao Hua Jiao (Pericarpium Zanthoxyli Bungeani)

Chao Huang Bai (Cortex Phellodendri)

Chao Huang Fang Feng (Radix Ledebouriellae Divaricatae)

Chao Huang Jing Jie (Herba seu Flos Schizonepetae tenuifoliae)

Chao Huang Lian (Rhizoma Coptidis Recens)

Chao Huang Man Jing Zi (Fructus Viticis)

Chao Huang Mu Dan Pi (Cortex Moutan Radicis Tosta)

Chao Huang Niu Bang Zi (Fructus Arctii Lappae)

Chao Huang Qi (Radix Astragali Membranacei)

Chao Huang Qin (Radix Scutellariae Baicalensis)

Chao Huang Sang Zhi (Ramulus Mori Albae)

Chao Ji Nei Jin (Endothelium Corneum Gigeriae Galli)

Chao Jiang Can (Bombyx Batryticatus)

Chao Jing Jie Sui (Herba seu Flos Schizonepetae Tenurfoliae)

Chao Jiu Bai Shao Yao (Radix Paeoniae Lactiflorae)

Chao Jiu Bu Gu Zhi (Fructus Psoraleae Corylifoliae)

Chao Jiu Che Qian Zi (Semen Plantaginis)

Chao Jiu Huai Niu Xi (Radix Achyranthis Bidentatae)

Chao Jiu Huang Bai (Cortex Phellodendri)

Chao Jiu Zhi Mu (Rhizoma Anemarrhenae Asphodeloidis)

Chao Jiu Zi (Semen Allii Tuberosi)

Chao Jue Ming Zi (Semen Cassiae)

Chao Ke (Fructus Citri Aurantii)

Chao Lai Fu Zi (Semen Raphani Sativi)

Chao Li Zhi He (Semen Litchi)

Chao Lu Feng Fang (Nidus Vespae)

Chao Ma Qian Zi (Semen Strychnotis)

Chao Mai Ya (Fructus Hordei Vulgaris Germinatus)

Chao Mu Dan Pi (Cortex Moutan Radicis)

Chao Niu Xi (Radix Achyranthis Bidentatae)

Chao Ou Jie (Nodus Rhizoma Nelumbinis Nuciferae)

Chao Qian Dan (Minium)

Chao Qian Niu (Semen Pharbitidis)

Chao Qian Shi (Semen Euryales Ferocis)

Chao Qing Pi (Pericarpium Citri Reticulatae Viridae)

Chao San Leng (Rhizoma Sparganii Stoloniferi)

Chao Sang Bai Pi (Cortex Mori Albae Radicis)

Chao Shan Yao (Radix Dioscoreae Oppositae)

Chao Shan Zha (Fructus Crataegi)

Chao Shen Qu (Massa Medica Fermentata)

Chao Sheng Ma (Rhizoma Cimicifugae)

Chao Shi Jun Zi (Fructus Quisqualis Indicae)

Chao Suan Zao Ren (Semen Zizyphi Spinosae)

Chao Tan Guan Zhong (Rhizoma Dryopteris)

Chao Tan Zhi Shi (Fructus Immaturus Citri Aurantii)

Chao Ting Li (Semen Descurainiae seu Lepidii)

Chao Wang Bu Liu Xing (Semen Vaccariae Segetalis)

Chao Wu Ling Zhi (Excrementum Trogopteri seu Pteromi)

Chao Wu Yao (Radix Linderae Strychnifoliae)

Chao Xian Shen (Unknown/Inconnu)

Chao Xiang Fu (Rhizoma Cyperi Rotundi)

Chao Xiao Hui Xiang (Fructus Foeniculi Vulgaris)

Chao Xing Ren (Semen Pruni Armeniacae)

Chao Xu Duan (Radix Dipsaci Asperi)

Chao Yi Yi Ren (Semen Coicis Lachryma-Jobi)

Chao Yi Zhi Ren (Fructus Alpiniae Oxyphyllae)

Chao Yin Yang Huo (Herba Epimedii)

Chao Ying Su Ke (Pericarpium Papaveris Somnoferi)

Chao Yuan Hua (Flos Daphnes Genkwa)

Chao Zao Jiao Ci (Spina Gleditsiae Sinensis)

Chao Zhi Mu (Rhizoma Anemarrhenae Asphodeloidis)

Chao Zhi Qiao (Fructus Aurantii)

Chao Zhi Shi (Fructus Immaturus Citri Aurantii)

Chao Zhi Zi (Fructus Gardeniae Jasminoidis)

Chao Zi Su Zi (Fructus Perillae frutescentis)

Che Qian Cao (Herba Plantaginis)

Che Qian Zi (Semen Plantaginis)

Chen Pi (Pericarpium Citri Reticulatae)

Chen Xiang (Lignum Aquilariae Resinatum)

Cheng Liu (Ramulus et Folium Tamaricis)

Chi Fu Ling (Sclerotium Poriae Cocos Rubrae)

Chi Shao Yao (Radix Paeoniae Rubrae)

Chi Shi Zhi (Halloysitum Rubrum)

Chi Xiao Dou (Semen Phaseoli Calcarati)

Chong Wei Zi (Semen Leonuri Heterophylli)

Chou Wu Tong (Folium Clerodendri Trichotomi Exsic.)

Chu Ju Hua (Flos Chrysanthemi)

Chu Shi Zi (Fructus Broussonetiae)

Chuan Bei Mu (Bulbus Fritiliariae Cirrhosae)

Chuan Bi Feng (Diploclisia Glaucescens)

Chuan Gu (Radix Nupharis Japonici)

Chuan Hou Po (Cortex Magnoliae Officinalis)

Chuan Huang Bai (Cortex Phellodendri)

Chuan Jiao Zi (Semen Zanthoxyli Bungeani)

Chuan Lian Pi (Cortex Meliae Toosendan)

Chuan Lian Zi (Fructus Meliae Toosendan)

Chuan Mu Tong ()

Chuan Niu Xi (Radix Cyathulae Officinalis)

Chuan Po (Unknown/Inconnu)

Chuan Shan Jia (Squama Manitis Pentadactylae)

Chuan Shan Liang (Radix Dioscoreae)

Chuan Shan Long (Neoalsomitrae Rhizoma)

Chuan Shi Hu (Herba Dendrobii )

Chuan Wu (Radix Aconiti Carmichaeli)

Chuan Xin Lian (Herba Andrographis Paniculatae)

Chuan Xiong (Radix Ligustici Wallichii)

Chui Peng Cao (Herba Sedi Sarmentosi)

Chun Gen (Radix Ailanthi)

Chun Gen Pi (Cortex Ailanthi)

Ci Shi (Magnetitum)

Ci Wei Pi (Corium Erinacei seu Hemiechini)

Ci Wu Jia (Spina Acanthopanacis)

Ci Wu Jia Pi (Unknown/Inconnu)

Ci Wu Jia Shen (Eleutherococcus Senticosus Cortex Radix)

Cong Bai (Bulbus Allii Fistulosi)

Cu (Acetum Oryzae)

Cu Chao Bai Shao (Radix Paeoniae Lactiflorae)

Cu Zhi Gui Ban (Plastrum Testudinis)

Cu Zhi Wu Ling Zhi (Excrementum Trogopteri seu Pteromi)  Get a FREE account now for complete information on Chinese herbs  


Why join TCM Assistant?

  • Access a complete TCM herbal reference system. Simply type keywords (symptoms, ingredients, actions, etc.) and find exactly the Chinese herbal medicine you are looking for. Our Chinese herbal medicine database contains some 1,200 formulas and 3,000 modifications from the classic literature, more than 2,000 Chinese patent formulas, over 1,000 Chinese herbs, and at least 4,000 symptoms and diseases.
  • Use many innovative prescription functions.
  • Place orders directly with any of your suppliers.
  • Post your professional information on the practitioner’s directory in order to increase your visibility to the public.